10 laboratorë të rinj informatike do t’i shtohen shkollave të Bashkisë Korçë.

10 laboratorë të rinj informatike do t’i shtohen shkollave të Bashkisë Korçë.

Kryetari i Bashkisë Korçë ka inspektuar laboratorin e ri të Shkollës “Themistokli Gërmenji”, që së bashku me 4 laboratorë informatike që po ndërtohen dhe 5 të tjerë që do të fillojnë nga puna përgjatë këtij viti, synojnë të zgjerojnë programin e madh të Teknologjisë dhe Inovacionit edhe në kurrikulat shkollore.

read more
Filloi aventura më e bukur për 450 fëmijë e të rinj inovatorë të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në Korçë

Filloi aventura më e bukur për 450 fëmijë e të rinj inovatorë të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në Korçë

Në ditën e parë të këtij projekti të rëndësishëm të Teknologjisë dhe Inovacionit tek Korça Innovation Hub kanë qenë nxënësit e Gjimnazit "Themistokli Gërmenji" dhe Kolegjit "Preka", të cilët kanë nisur të punojnë duke hedhur idetë e tyre për të ndërtuar produktet e kërkuara.

read more
Ndërtimi i banesave sociale në Korçë

Ndërtimi i banesave sociale në Korçë

Kryetari i Bashkisë Korçë ka pritur në bashki vizitën e Drejtorit të Përgjithshëm të Entit Kombëtar të Banesave z. Stefan Çipa. Konkretizimi sa më parë i fillimit të investimit të parashikuar mbi ndërtimin e banesave sociale në Korçë ishte në qendër të këtij diskutimi, për t’u ardhur në ndihmë familjeve të pastreha.

Drama "7 minuta" vjen në Korçë

Drama "7 minuta" vjen në Korçë

“7 minuta” është drama që u shfaq në skenën e Teatrit “Andon Z. Çajupi”. 11 aktore të shkëlqyera mes të cilave edhe emra të mëdhenj të skenës shqiptare si Luiza Xhuvani, Yllka Mujo, Zamira Kita, etj, përmes interpretimit të tyre pëcollën tek publiku artdashës mesazhe dhe emocione të forta.

Pastrimi i kanaleve kullues në Ravonik

Pastrimi i kanaleve kullues në Ravonik

Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kullues edhe në fshatin Ravonik, Njësia Administrative Drenovë. Pastrimi i këtyre kanaleve do të parandalojë përmbytjet e tokave bujqësore dhe zonave përreth banesave të fermerëve.

Shkolla e re "Themistokli Gërmenji"

Shkolla e re "Themistokli Gërmenji"

Shkolla e re “Themistokli Gërmenji” është një tjetër shkollë në qytetin e Korçës e transformuar rrënjësisht me standardet më të mira bashkëkohore, për 560 nxënës dhe mësues që e frekuentojnë atë.

Vizita e drejtuesit të ri të UNICEF në Bashkinë Korçë

Vizita e drejtuesit të ri të UNICEF në Bashkinë Korçë

Kreu i Bashkisë Korçë priti në bashki drejtuesin e ri të UNICEF-it në Shqipëri z.Murat Sahin. Falë mbështetjes së UNICEF Korça sot është e para dhe e vetme Bashki Mike e Fëmijëve në Shqipëri. UNICEF do të vijojë të jetë mbështetësi më i madh në të gjitha projektet dhe nismat që Bashkia Korçë ndërmerr për të rinjtë dhe fëmijët e Korçës.

Galeria e Arteve Digjitale në Korçë

Galeria e Arteve Digjitale në Korçë

Galeria e Arteve Digjitale në Korçë është e vetmja galeri e këtij lloji në Shqipëri, e cila fton vizitorë të shumtë në Korçë në shfaqjen e ekspozitës "Ikonografia Shqiptare - Mjeshtrat e Mëdhenj". Kryeveprat e emrave të njohur si Onufri, David Selenica, etj, vijnë në një udhëtim pamor të ikonografisë shqiptare ndër shekuj që është padyshim mbresëlënës.

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, kategoria III.b.

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR VENDET VAKANTE  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit”, Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë , njofton se për pozicionet:

  • 1(një) shofer/zjarrfikës në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë:
  • 1(një) punonjës informacioni  në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë:

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR VENDET VAKANTE  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit”, Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë , njofton se për pozicionet:

  • 2 (dy) zjarrfikës luftues shpëtues në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë

 

read more

Njoftim

Për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse

të transportit të udhëtarëve të Bashkisë Korçë

Bazuar në ligjin nr. 8308, dt. 18.03.1998, "Për transportet rrugore", i ndryshuar, neni 15, neni 19; udhëzimin nr. 5627, dt. 18.11.2016, e Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e liçencave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”, të ndryshuar, neni 11; urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Korçë nr. 74, datë 29.01.2024, “Për përzgjedhjen e subjektit/subjekteve që do të liçencohen në linjat e rregullta rrethqytetëse të transportit rrugor të udhëtarëve të Bashkisë Korçë”:

Bashkia Korçë njofton zhvillimin e konkursit për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse të transportit të udhëtarëve si më poshtë:

 

read more

Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 1 (NJË) VEND VAKANT PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT,PUNONJËS INFORMACIONI

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall

  • 1 (një) vend vakant  në nivelin bazë të shërbimit vendor  të MZSH-së Korçë,punonjës informacioni.

 

read more

Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 1 (NJË) VEND VAKANT SHOFER/ZJARRFIKËS

NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit”, Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall

  • 2 (dy) vende vakante  shofer/zjarrfikës në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë.

 

read more

Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 2 (DY) VENDE VAKANTE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 2 (dy) vende vakante   në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë, si më poshtë:

  • 2 (dy) Zjarrfikës luftues shpëtues në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë;

 

read more

Njoftim

Bashkia Korçë shpall “Thirrjen Për Aplikime” për të gjitha subjektet publike e private, të cilët janë të interesuar për të fituar statusin “ Pronar Social” në zbatim të nenit 23, pika 2 të ligjit Nr.22.2018 “ Për Strehimin Social”, i ndryshuar Ligji Nr. 48/2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 22/2018”. 

 

read more

Njoftim

Në kuader të programit “Qyteti Social” Bashkia Korçë zbaton projektin: “Qendra ditore për fëmijë, fuqizimi i fëmijëve Rom dhe Egjiptian”, “ Qendra Komunitare për moshën e tretë”

Bashkia Korçë njofton se kërkohen ambiente me qera për periudhën Janar - Dhjetor 2024 sipas kritereve të mëposhtme:


 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

POLICIA BASHKIAKE

 

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore” si dhe të ligjit Nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” ,VKM nr.452 datë 26.07.2023”Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake” ligji nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” I ndryshuar,Bashkia Korçë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në proçedurat për plotësimin e vendeve vakante në Policinë Bashkiake si më poshtë:

 

  • (5 pesë) Polic në Policinë e Bashkisë  Korçë

 

read more

Rregullore e brendshme e grupit të monitorimit, në lidhje me mbikqyrjen e sjelljes së nëpunësit civil gjatë periudhës së fushatës elektorale për zgjedhjet lokale 2023

Rregullore e brendshme e grupit të monitorimit, në lidhje me mbikqyrjen e sjelljes së nëpunësit civil gjatë periudhës së fushatës elektorale për zgjedhjet lokale 2023. Bashkangjitur mund të shkarkoni rregulloren e plotë.

SHKARKO RREGULLOREN

Latest News

Vizita e Ambasadores Franceze në Bashkinë e Korçës 22-06-2023
Në përfundim të misionit të saj në Shqipëri Ambasadorja e Francës znj. Elisabeth Barsacq vizitoi Korçën. Në pritjen zyrtare në bashki nga Kryetari i Bashkisë z. Sotiraq Filo diskutua për vazhdimin e bashkëpunimeve të nisura,...
Buxheti për Qytetarin 2022-2024 Bashkia Korçë 26-01-2022
Buxheti për Qytetarin 2022-2024 i Bashkisë Korçë, i hartuar nga ekspertët e Bashki të Forta në bashkëpunim me zyrën e Financës.    SHKARKO DOKUMENTIN PDF    
Në gatishmëri për të përballuar situatën nga zjarret 08-08-2021
Në gatishmëri për të përballuar situatën e paraqitur nga zjarri i sotëm në Voskopojë. Forcat e ushtrisë së bashku më shërbimin zjarrfikës dhe punonjësit e bashkisë, janë duke punuar në terren për normalizmin e situatës.
Liriku Skënder Rusi, vlerësohet me titulli "Qytetar Nderi" 15-07-2021
Këshilli Bashkiak vlerëson me titullin "Qytetar Nderi" lirikun Skënder Rusi, në 69- vjetorin e lindjes. Për kontributin e tij të vyer si një poet që kaq shumë e deshi dhe i dha Korçës.
Korça Innovation & Technology Hub 10-04-2021
Hapet për herë të parë në Korçë qendra më e madhe inovative dhe teknologjike ne rajon.
Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltareve 08-03-2021
Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltareve është një grup informal i Aleancave të Këshilltareve të Bashkive, në të cilat janë krijuar dhe funksionojnë duke nisur nga 8 marsi i vitit 2018.  Aleanca Video