Punime të reja në fshatin Çiflig

Punime të reja në fshatin Çiflig

Së shpejti, do të fillojë puna për rikonstruksionin e rrugës rrethuese të fshatit.

read more

Përmirësimi i infrastrukturës në tokat bujqësore

Përmirësimi i infrastrukturës në tokat bujqësore

Gjatë punës për sistemimin e rrugëve mes parcelave dhe rikthimin në funksion të kanaleve ujitëse dhe kulluese në njësinë administrative Bulgarec.

read more

Shërbimet e kryera në fshatrat e njësive administrative të Bashkisë Korçë

Shërbimet e kryera në fshatrat e njësive administrative  të Bashkisë Korçë

Reforma administrative territoriale rrjedhim i  së cilës ish- komunat u kthyen në njësi administrative të bashkisë solli transferimin e një sërë funksionesh dhe përgjegjësish mes të cilave mund të përmendim:

1.      Pastrimin  e mbetjeve urbane.

2.      Ndriçimin publik.

3.      Pastrimin e kanaleve kulluese dhe ujitëse.

4.      Mirëmbajtjen e rrugëve rurale.

Këto funksione Bashkia i transferoi tek Ndërmarrja e Shërbimeve Publike së bashku me mjetet dhe punonjësit, zyrat dhe infrastrukturën për secilin sektor.

Më poshtë po japim ndërhyrjet e kryera dhe volumet e punimeve në secilin nga të katër sektorët.

read more

Sistemimi i rrugëve hyrëse në parcelat bujqësore

Sistemimi i rrugëve hyrëse në parcelat bujqësore

Vazhdojmë punën për sistemimin e rrugëve që të çojnë tek parcelat, në Njësinë Administrative Voskopojë. Jemi të vendosur në rrugën tonë drejt zhvillimit të bujqësisë dhe krijimit të lehtësirave për bujqit.

back