Asistence Ligjore

Qëllimi i punës së Drejtorisë Juridike

Organizimi, mirëfunksionimi dhe respektimi i legjislacionit shqiptar akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi.
Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të Bashkisë në proceset gjyqësore ku ajo është palë.

Shërbimet që kryen Drejtoria Juridike

    * Ofron asistencë ligjore për të gjitha problemet që trajtojnë Drejtoritë e Bashkisë
    * Siguron ndihmën juridike për veprimtarinë dhe aktet e Këshillit Bashkiak
    * Jep asistencë ligjore për Drejtorive apo Seksioneve te Bashkisë për hartimin e kontratave dhe marrëveshjeve të ndryshme në lidhje me realizimin e funksioneve të Bashkisë.
    * Trajton dhe zgjidh brenda kuadrit të kompetencave kërkesat dhe ankesat e qytetarëve
    * Përfaqëson institucionin në proceset gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit
    * Realizon marrëdhëniet dhe letër këmbimin zyrtar me institucione si Avokati i Popullit Avokati i Shtetit, Gjykata Prokuroria Prefektura etj
    * Shqyrton kërkesat dhe ankesat e qytetarëve  duke respektuar afatet ligjore dhe procedurat administrative në trajtimin e tyre.
    * Harton kontrata e aktmarrëveshje ku Bashkia është palë
    * Kontrollon ligjshmërinë e relacioneve që përgatiten për në Këshillin Bashkiak
    * Merr masa për zbatimin e detyrimeve kontraktuale që kanë të tretët ndaj Bashkisë dhe anasjelltas
    * Siguron interpretimin e akteve ligjore në fuqi mbi bazën e kërkesës se Drejtorisë, Këshillit Bashkiak ose strukturës përkatëse në Bashki.
    * Bën propozime për plotësimin e kuadrit ligjor te qeverisjes vendore me akte të Këshillit Bashkiak dhe akte nën ligjore te Kryetarit të Bashkisë.

Për çdo problem mos hezitoni të na kontaktoni në nr tel 245755
back