Thirrje për aplikime-kërkesë për të përfituar nga programi i strehimit social, "Subvencionimi i Interesave të Kredisë"

Thirrje për aplikime-kërkesë për të përfituar nga programi i strehimit social, "Subvencionimi i Interesave të Kredisë".

Në zbatim të programit social të strehimit "Subvencionimi i Interesave të Kredisë", njoftohen të gjithë qytetarët e interesuar të paraqesin aplikimet e tyre për programin e strehimit social  "Subvencionimi i Interesave të Kredisë".

Aplikimi do të kryhet online në portalin qeveritar E-Albania, nga data 06.12.2022 deri në datë 30.03.2023. Për më shumë informacion shkarkoni dokumentin bashkëngjitur.

SHKARKO- Njoftimi Publik

Vendimi i Këshillit Bashkiak Nr.167 datë 24.11.2022 - Për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi i strehimit social "Subvencionimi i interesave të kredisë"

Vendimi i Këshillit Bashkiak Nr.167 datë 24.11.2022 - Për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi i strehimit social "Subvencionimi i interesave të kredisë"

SHKARKO-Vendimi Nr.167 date 24.11.2022.pdf

SHKARKO-Lista e familjeve perfituese.pdf

Vendimi i Këshillit Bashkiak Nr.160 datë 27.10.2022 - Për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi i strehimit social "Subvencionimi i interesave të kredisë"

Vendimi i Këshillit Bashkiak Nr.160 datë 27.10.2022 - Për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi i strehimit social "Subvencionimi i interesave të kredisë"

SHKARKO- Vendimi Nr.160 date 27.10.2022.pdf

Drejtoria e Strehimit Social dhe Menaxhimit te Banesave Sociale

  • Në programet sociale të strehimit përfshihen

I. Programi i banesave sociale me qira;

II. Programi për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese, deri në një ndërtim të ri;

III. Programi i banesave me kosto të ulët;

IV. Programi për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi;

V. Programi për krijimin e banesave të përkohshme;

VI. Programi i banesave të specializuara;

Bashkia Korçë, Drejtoria e Strehimit Social dhe Menaxhimit të Banesave Sociale në funksion të ushtrimit të përgjegjësisë, vijon  zbatimin e programeve sociale që parashikohen në legjislacionin në fuqi për strehimin. Gjithashtu kujdesen që familjet dhe individët, të cilët nuk kualifikohen si përfitues në njërin program, të kenë mundësi për të kaluar dhe përfituar në një program tjetër strehimi social, kur plotësojnë kushtet ligjore.

  • Individi/familja nuk mund të përfitojë njëkohësisht nga më shumë se një program strehimi social në të njëjtën kohë.

 

  • Lista e Dokumentave:

1.    Për të dhëna personale të aplikantit:

o   Çertifikatë e lindjes së aplikantit, me përjashtim të rasteve specifike kur individi/familja nuk ka regjistrim në gjendjen civile;

o    Vërtetim për vendbanimin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, ku kërkohet strehimi social.

 

2.    Për vërtetimin e kushteve të strehimit, sipas shkronjës “a”, të nenit 16, të ligjit nr. 22/2018,“Për strehimin social”:

o    Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për pronat që disponohen nëemër të secilit anëtar të familjes.

o    Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për sipërfaqen e pronës, qëzotëron familja apo ndonjë anëtar i saj, kur banesa është me sipërfaqe nën normat e strehimit në fuqi.

o    Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për çdo anëtar të familjes, që kanë ndryshuar vendbanim për efekt punësimi;

o    Akt-verifikim nga njësia vendore për:
- banesat në rrezik shembjeje;
- rastet kur familja ka mbetur e pastrehë, si rezultat i fatkeqësive natyrore;
- banesat që prishen ose përjashtohen nga procesi i legalizimit.

o    Vendim i gjykatës për familjet që humbasin banesën për shkak të zbatimit të vendimit të gjykatës;

o    Akt i verifikimit nga njësia vendore për familjet rome/egjiptiane, që banojnë në banesa individuale ose struktura, të cilat nuk klasifikohen si banesë.

 

3.    Për vërtetimin e kushteve familjare, sipas shkronjës “b”, të nenit 16, të ligjit nr. 22/2018,“Për strehimin social”:

o   Çertifikatë familjare;

o    Vendim i gjykatës që i lë në ngarkim fëmijën ose fëmijët për çiftet e divorcuara.

 

4.    Për vërtetimin e kushteve sociale, sipas shkronjës “c”, të nenit 16, të ligjit nr. 22/2018,“Për strehimin social”:

o    Vërtetim i komisionit mjekësor të përcaktimit të aftësisë së kufizuar për individë me aftësi të kufizuara;

o    Vërtetim përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezë e jetimit, dhënë nga institucioni shtetëror i autorizuar për individët me statusin e jetimit;

o    Dokument që vërteton se ka mbetur i pastrehë si rezultat i lirimit të banesave, ish-pronë e  subjekteve të shpronësuara;

o    Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për personat që kanë statusin “emigrant”, “punëtor emigrant” dhe “azilkërkues”;

o    Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për familjet e punonjësve të rënë në detyrë, që u përkasin Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ të shtetit dhe të Policisë së Burgjeve;

o    Urdhër mbrojtjeje apo urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje, lëshuar nga gjykata për viktimat e dhunës në familje;

o    Vetëdeklarim nëse individi/familja i përket pakicës kombëtare rome ose egjiptiane;

o    Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse për të miturit në konflikt me ligjin

vetëdeklarim se i përket grupimit LGBTI;

o   Vërtetim me certifikatë familjare se individi i përket kategorisë vajzë-nënë.

 

5.    Për vërtetimin e kushteve ekonomike, sipas shkronjës “ç”, të nenit 16, të ligjit nr. 22/2018,“Për strehimin social”:

o    Vërtetim i të ardhurave neto të familjes ose një deklaratë me shkrim nga aplikuesi për të ardhurat e familjes dhe burimin e tyre, të cilat duhet t’i bashkëlidhen dokumenteve zyrtare që e vërtetojnë atë, përfshirë vërtetimin nga punëdhënësi për pozicionin dhe pagën e aplikantit e të personave të tjerë të familjes, që janë në marrëdhënie pune;

o     Dokument nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore për derdhjen e
kontributeve, për të gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes;

o    Vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë njësive të vetëqeverisjes vendore për anëtarët e familjes të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar;

o    Vërtetim nga zyra e punësimit e njësisë vendore përkatëse për personat e përfshirë në programin e pagesës së papunësisë;

o    Vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension.

o    Dokumentat e listuara sigurohen online nepermjet llogarise qe kane qytetaret ne portalin unik qeveritar e-Albania, [email protected].

 

back