Zyra e Strehimit

Ofron zbatimin e projekteve sociale të strehimit

 

.  Banesa  me  kosto të ulët

 

.  Banesa me qera sociale

 

.  Bonus  strehimi  (nga fondet e Bashkisë  apo edhe të MMSR)

 

.  Truall të paisur me infrastrukturë

 

Personat e pastrehë aplikojnë për strehim sipas projektit në zbatim dhe sipas kategorive me kriter të ardhurat  (pa të ardhura,  me të ardhura të ulta, me të ardhura të mesme)

Specialisti përkatës pret dhe orienton  aplikantët, në plotësimin e dosjes me formularin e vetdeklarimit, dokumentat nga Zyra e Rregjistrimit të pasurive dhe dokumentat e identitetit.   Kjo për fazën e parë të hapjes së dosjes dhe në vazhdim të dhënat financiare dhe kriteret specifike mbështetur edhe në varësi të projektit në vazhdim.

Për çdo vlerësim, në bashkëpunim edhe me punonjësit social   përgatitet materiali  për Komisionin e Strehimit i cili bën vlerësimin dhe renditjen e aplikantëve,  ja kalon Komisionit të Çështjeve Sociale të Këshillit Bashkiak dhe përgatit relacionin shpjegues dhe project-vendimin i cili i propozohet për miratim Këshillit Bashkiak.

Për bonusin e strehimit  merret kontrata e personit të pastrehë me qerradhënësin  dhe rimbursohet ky i fundit  nëpërmjet Drejtorisë së Financave dhe Degës së Thesarit, me numur llogarie të personit qerradhënës.

 

Strehimi dhe Sherbimi social

­­­DREJTORIA E PERKRAHJES SOCIALE DHE STREHIMIT
 


   Sektori i Strehimit

Sektori i Strehimit në Bashkinë Korçë funksionon mbi bazën e ligjit Nr. 9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”, i cili ka si objekt përcaktimin e rregullave dhe procedurave administrative për mënyrat e sigurimit, të shpërndarjes, administrimit dhe të planifikimit të programeve sociale për strehimin, me qëllim krijimin e mundësive për strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm, duke u mbështetur në aftësinë paguese të familjeve që kanë nevojë për strehim dhe për ndihmën e shtetit.

Programet sociale të strehimit të parashikuara në këtë ligj janë:

1) Programe të banesave sociale me qira në të cilat përfshihen:

Banesat, që ndërtohen apo blihen nga tregu i lirë nga bashkitë ose nga organizatat e tjera jofitimprurëse, të cilat jepen me kontratë qiraje;
Banesat ekzistuese, në pronësi të personave fizikë ose juridikë, të cilat janë klasifikuar nga organet e qeverisjes vendore apo nga organizatat jofitimprurëse si banesa sociale, që mund të jepen me qera për familjet që përfitojnë bonus strehimi;
Objektet e dala jashtë funksionit, si rezultat i mbylljes së një veprimtarie, të cilat kanë kaluar në pronësi të bashkive dhe janë miratuar për t’u kaluar në fond banesash sociale me qira, në përputhje me planin rregullues urbanistik.

2) Programe të banesave me kosto të ulët.

3) Programe të pajisjes së truallit me infrastrukturë.

Për vitin 2009 ky sektor do të zbatojë këto projekte

1) Projekti i banesave sociale me qera.

Ky projekt financohet nga kredia CEB (Banka Evropiane për Zhvillim) ne 60% te vlerës ose 1.2 milion euro dhe 40 % ose 795 000 euro kontribut i qeverisë + Bashkisë Korçë. Në total vlera e këtij projekti shkon afërsisht 2 milion euro.
Do të ndërtohen 2 pallate me gjashtë kate dhe një me shtatë kate, me gjithsej 96 hyrje.
Përparësi në përfitimin e këtyre banesave do të kenë familjet në nevojë me probleme  sociale e shëndeti, ato që banojnë në banesa të rrezikuara dhe të ardhura mujore të pakta.

2) Projekti i banesave sociale me kosto te ulet.

Zbatimi i projektit fillon ne muajin Maj te vitit 2009.
Nga Bashkia Korce është vënë në dispozicion trualli i ndërtimit dhe janë marrë masat për pajisjen e truallit me infrastrukture.
Do të ndërtohet një pallat me 35 hyrje, kati i pare dyqane.
Vlera e projektit është 114 448 329 lek.
Projekti i banesave sociale me kosto të ulët është bashkëfinancim nga buxheti i shtetit dhe Bashkia.
Përfituesit e projektit do të jenë familjet që banojnë në banesa të ish pronareve, të familjeve të tjera në nevojë për strehim dhe janë në gjendje që me mundësitë financiare që sigurojnë te përballojnë shlyerjen e kredisë.

3) Projekti i komunitetit rom.

Projekti synon ndërtimin e banesave tip dy katëshe te grupuara ne blloqe për të reduktuar koston e ndërtimit.
Kostoja totale e projektit është 86 527 708 leke. Nga ky: financim nga granti i M.P.P.T.Telekomunikacionit 64 027 708 leke dhe financim nga Bashkia Korce 22 500 000 leke.
Nga ky projekt do të përfitojnë strehim 44 familje te komunitetit rom, te cilat deri tani jetojnë ne kushte të vështira banimi
Është në proces fillimi i punimeve për zbatimin e këtij projekti.
 

back