Leje për ndërhyrje në infrastrukturë

Për çdo nevojë që ka një qytetar për ndërhyrje në infrastrukturë p.sh. çarje rruge për furnizim me pikë lidhje për ujë të pijshëm pasi ka kryer veprimet në Ndërmarjen e Ujësjellës Kanalizimeve duhet të drejtohet në Ndërmarja e Shërbimeve Publike të Bashkisë për të kryer pagesën e kostos, që Ndërmarja do të kthejë në gjendjen e mëparshme rrugën apo trotuarin sipas rastit.

Për çdo problem që mund të keni na kontaktoni në tel 245755. 
back