One Stop Shop

One Stop Shop

Bashkia Korçë i paraprin një modeli më efiçient dhe tepër vizionar të ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve, duke ofruar shërbim të unifikuar pavarësisht vendndodhjes gjeografike të tyre. Zyra e "One Stop Shop" (Shërbim me një ndalesë), do të qendërzojë dhe përmirësojë shërbimet ndaj qytetarëve duke shmangur burokracitë dhe hallakatjet. Me asistencën e USAID, në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare të Shoqërisë dhe Informacionit, u bë i mundur krijimi i një sistemi elektronik i cili mbështet shërbimet e zyrës me një ndalesë duke ofruar rreth 70 të tilla në 13 sportele, në Korçë dhe shtatë Njësitë Administrative pjesë e saj. Aplikimi i modelit One Stop Shop nga Bashkia Korçë do të shërbejë si model i suksesshëm referimi edhe për bashkitë e tjera.

Zyra e informacionit

Ne ofrojmë:

Realizimin e informimit aktiv të publikut, të saktë dhe të shpejtë, cilësi në pritjen e qytetarëve dhe shpejtësisë së trajtimit të problemeve të tyre.


Pranë Sportelit të Informacionit do të keni mundësi për tu informuar rreth:

    * Kompetencave te Bashkisë,
    * Strukturës Organizative të Bashkisë.
    * Udhëzimeve dhe formularëve për shërbime në Bashki.

Informimi aktiv i publikut

  • Sigurimi i pikës së parë të kontaktit (front office) për qytetarët që kërkojnë informacion apo kanë ankesa të shkruara ose verbale.
  • Rritja e cilësisë së pritjes së qytetarëve dhe shpejtësisë së trajtimit të problemeve të tyre.
  • Realizimi, informimi dhe sensibilizimi i komunitetit lidhur me projektet e përgatitura.
  • Organizimi i takimeve me Kryetarin për zgjidhjen e problemeve në përputhje me Rregulloren e Ankesave. 

Ankesat dhe kerkesat

 

1.     Kërkesë për problematika dhe shërbime të ndryshme 

 

                                                                                      KËRKESË

                                

            BASHKISË SË KORÇËS

 

 

Une i neneshkruari __________________________ banues ne adrese __________________________

Tel _________ cel ____________ me dokument identifikimi ________________ Nr ______________

 

Bazuar ne Kodin e procedurave Administrative dhe Ligjin Nr. 8503 dt 30\06\1999 “Per te drejten e informimit per dokumenta zyrtare”

 

Kerkoj: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kerkesen  time e bazoj ne arsyetimin :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Bashkelidhur gjeni dokumentat e poshte shenuara :

 

  1. ______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                (nese ka)

  1. ______________________________________________________________________________

 

Deklaroj respektimin e detyrimeve ligjore lidhur me procedurat e ankimimit sipas legjislacionit ne fuqi.

KERKUESI ____________________

 

 

 

Plotesohet nga specialisti i Bashkise

Marresi ne dorezim

(SPECIALISTI) ____________________________________________________________________________________

                                                                                                                                        Korce me ____\____\_________

 

Ankesa i adresohet _______________________________ bazuar ne procedurat e ankimimit.

 

Vlefta per t’u paguar ________________                     Leke ______________

 

Shenim :

Jeni te lutur te paraqiteni prane sportelit ku dorezuat kerkesen mbas _____ ditesh nga data e dorezimit te kerkeses per te marre pergjigje apo per te kryer plotesim nese :

  1. kerkesa juaj nuk mund te plotesohet
  2. kerkesa juaj duhet te plotesohet me informacione te metejshme
  3. nevojitet pagese shtese bazuar ne koston e llogaritur te materialit te kerkuar
  4. mandat arketim duhet t’i bashkangjitet kesaj kerkese

 

2.    Formulari "JEPI ZGJIDHJE"

 

                                                                           JEPI ZGJIDHJE

 

FORMULAR APLIKIMI

SPORTELI I I NFORMIMIT QYTETAR

 

 

 

EMER MBIEMER:    ____________________________________________

 

 

 

ADRESA:                   Rajoni: ______________________________________

                                   

                                    Lagjia: _______________________________________

 

                                    Rruga: _______________________________________

 

                                    Shënime *: ____________________________________

 

 

PROBLEMATIKA:   ______________________________________________

 

                                    ______________________________________________

 

                                    ______________________________________________

 

                                    ______________________________________________

 

 

TELEFONI *:              ______________________________________________

 *Shenime: Saktesimi i adreses

*Telefoni: I detyrueshem per t’u marre (nr. celulari)

 

3.   Kërkesa për Projektin KARTA E PENSIONISTIT

 

PROJEKTI: KARTA E PENSIONISTIT

FORMULAR REGJISTRIMI

Bashkia Korçë do të mundësojë shërbime falas dhe me çmime të reduktuara për të gjithë pensionistët e qytetit të Korçës në disa fusha ku ata kanë më shumë interes.

Pasi të pajiseni me “kartën e pensionistit” ju do të përfitoni : Transportin Urban FALAS, Ndeshjet në Stadium FALAS, Ndeshjet në Pallatin e Sportit FALAS, Shfaqjet në Teatër me 1/2 çmimi. Disa shërbime falas dhe me çmime të reduktuara për vizitat mjekësore në Klinikën IKEDA dhe KRISTI:

Emri _________________________________________________________________________________

Mbiemri______________________________________________________________________________

Qyteti _______________________________________________________________________________

Adresa_______________________________________________________________________________

Mosha_______________________________________________________________________________

Ju lutem dorëzoni të plotësuar këtë formular dhe një fotografi 35x40 mm pranë sportelit të Informacionit në Bashkinë Korçë.


Punonjësit e informacionit asistojnë dhe orjentojnë qytetarët në plotësimin dhe tërheqjen e kërkesave /ankesave.

Këto kërkesa dhe ankesa do të përcillen në drejtoritë e tjera, për të siguruar një zgjidhje sa më të shpejtë, brenda afateve ligjore.

Në sportelet tona ju mund të jepni mendimin tuaj në lidhje me prioritetet në investime që duhet të ketë Bashkia.VLERËSONI PUNËN TONË

Ju mund të jepni mendimin tuaj në lidhje me punën  e sektorëve të Bashkisë.

Pjesëmarrja dhe bashkëpunimi siguron daljen e ideve të reja dhe propozimeve nga qytetarët, gjithashtu dhe mekanizma për integrimin e tyre në proçeset politik bërëse.KONTAKTE

Për çdo shqetësim apo pyetje që mund të keni në lidhje me Bashkinë dhe Ndërmarrjet në Varësi telefononi në:

Tel / Fax +355245333 ose dërgoni një email: [email protected]

Veprimtaria e Drejtorisë së Informacionit dhe Statistikës bazohet në Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet Zyrtare”.

Për çdo problem që mund të keni, ju mund të drejtoheni pranë Rajoneve 1,2,3

Nr tel:

Rajoni 1 tel: +35582243362

Rajoni 2 tel: +35582243061

Rajoni 3 tel: +35582243127Bashkia Korçë e konsideron të rëndësishëm komunikimin dhe bashkëpunimin me qytetarët.


 

 

back