Rivitalizimi i fasadave në Korçë

Rivitalizimi i fasadave në Korçë

Vazhdon puna për rivitalizimin e fasadave në Rrugën “Niko Kovaçi” në Lagjen 10 të qytetit.

Sistemi termoizolues është element shumë i rëndësishëm për banesat, pasi ul kostot për ngrohje, përmirëson nga ana estetike godinën, si dhe redukton ndotjen e qytetit.

Trajnimi për Sistemin e Menaxhimit të Energjisë, i zhvilluar në Korçë, Shqipëri

Në kuadrin e aktiviteteve të Projektit ENER-SUPPLY në Shqipëri, Trajnimi për Sistemin e Menaxhimit të Energjisë (SME) u zhvillua në Korçë (Shqipëri) në datë 16 dhjetor 2011.  Trajnimi u zhvillua në mjediset e Grand Hotel Palace në qytetin e Korçës.

Programi i trajnimit përbëhej nga Analiza e Furnizimit me Energji dhe Auditimet Energjetike.  Trajnimi synoi të rrisë kapacitetin e autoriteteve lokale për t’i mundësuar ato që të luajnë një rol aktiv në eksperimentimin e SME.  Eksperimentimi tashmë ka filluar në territorin e Korçës dhe ai përfshin kryerjen e dy auditimeve energjetike.

Numri total i pjesëmarrësve ishte 10 persona, kryesisht nga Bashkia e Korçës dhe një përfaqësues nga një studio lokale e arkitekturës.  Lektorët ishin z. Marco Caponigro (nga Bashkia e Potencës - Itali) dhe z. Evangelos Mathas (nga CRES - Greqi).

Trajnimi për Burimet e Energjive të Rinovueshme, i zhvilluar në Korçë, Shqipëri

Në kuadrin e aktiviteteve të Projektit ENER-SUPPLY në Shqipëri, Trajnimi për Burimet e Energjive të Rinovueshme (BER) u zhvillua në Korçë në datë 23 janar 2012.  Trajnimi u zhvillua në mjediset e Grand Hotel Palace në qytetin e Korçës.

Temat kryesore që u trajtuan ishin llojet e ndryshme të burimeve të energjive të rinovueshme (energjia hidrike, e erës, gjeotermike dhe diellore) dhe kontributi i BER në kërkesën e vendit për energji sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë.  Trajnimi synoi të mbështesë autoritetet lokale në mënyrë që ato të promovojnë përdorimin e BER në territorin e tyre.

Numri total i pjesëmarrësve ishte 14 persona, kryesisht nga Bashkia e Korçës, dy përfaqësues nga kompanitë lokale të ndërtimit, një përfaqësues nga një studio lokale e arkitekturës dhe një përfaqësues nga OST - Nënstacioni Zemblak.  Lektorët e këtij trajnimi ishin Dr. Ing. Besim Islami (Konsulent për Energjinë) dhe Dr. Ing. Edmond Hido (nga Qendra për Efiçencën e Energjisë Shqipëri-BE).

Eficenca e Energjise

Vizioni i Bashkisë
Vizioni i Bashkisë për një periudhë 10 vjeçare ka si qëllim shërbime Bashkiake të përmirësuara, rritjen e efiçiencës së energjisë në ndriçimin rrugor të qytetit dhe në ndërtesat bashkiake duke siguruar një ekonomi më të mirë, komfort në ambjentet e brendshme të ndërtesave, konsum më të ulët energjie dhe pasoja mjedisore të pakta.
 
Për përmirësimin e situates aktuale te konsumit te energjise ne ndertesat bashkiake, Bashkia Korçë është duke hartuar PLANIN BASHKIAK PËR EFIÇIENCËN E ENERGJISË (PBEE). Hartimi i Planit po kryhet në bashkëpunim me ENSI dhe Qendrën e Efiçiencës së Energjisë – Tiranë. 
Në Bashkinë Korçë është krijuar Ekipi i Efiçiencës së Energjisë, i cili ka marrë pjesë në trajnime të vazhdueshme  të organizuara nga ENSI dhe QEE – Tiranë.
 
Qellimi
Qëllimi i PBEE është që nëpërmjet reduktimit të konsumit të energjisë në ndërtesat publike bashkiake dhe në ndriçimin rrugor, të realizohet reduktimi i kostove të energjisë, përmirësimi i shërbimeve bashkiake,   përmirësimi i kushteve sanitare në ndërtesa, reduktimi i kostove të energjisë në ndërtesa të rinovuara.
 
Objektivat
Për të arritur objektivat e PBEE duhet të merren këto masa:
 
Hartimi i projekteve për investime të bëhet duke patur parasysh masat për efiçiencën (termoizolim, vendosje kaldaje, ndërrim xhama dhe dritare, llampa), që duhen zbatuar në godinat ku do të bëhet ndërhyrja ose ndërtimi i ri
 
Për rritjen e cilësisë së shërbimeve bashkiake, një prej të cilave është ndriçimi rrugor, mund të bëhen përmirësime nëpërmjet zbatimit të masave për efiçiencën e energjisë
 
Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut, i përdoruesve të mëdhenj
 
Konsulencë me specialistë në auditimin e ndërtesave, hartimin e projekteve,  për të krijuar më tej mundësinë e gjetjes së fondeve për investime
 
Ndërtesa Publike
 
Masat e marra për Efiçiencën e Energjisë në Bashkinë Korçë
1. Për të zbatuar efiçiencën e energjisë në ndriçimin rrugor, Bashkia ka hartuar planin për zëvendësimin e llambave të qytetit me llamba me efiçiencë të lartë në bulevardet kryesore dhe në rrugët dytësore. Bashkia ka parashikuar gjithashtu zëvendesimin total të të gjitha llambave në shkolla, kopshte, konvikte etj. me llamba ekonomike. Në tabelën e mëposhtme pasqyrohen vlerat e investimit, kursimi dhe periudha e vetëshlyerjes për dy projektet e sipërpërmendura.
 
Ndërtesa Publike

2. Në kuadër të zbatimit të Planit Bashkiak për Efiçiencën e Energjisë, Bashkia Korçë për vitin 2010 do të financojë 50% të vlerës së investimit në vendosjen e paneleve diellore në disa kopshte te qytetit  ku konsumi i energjisë është shumë i lartë. Ky projekt po realizohet në bashkëpunim me QEE-Tiranë dhe Qendrën e Burimeve Energjitike të Rinovueshme-Greqi.
 

 

Objekti

Investimi [€]

Kursimet [€/vit]

Vetëshlyerja [vite]

Shkolla ‘Raqi Qirinxhi’

127 070

21 083

6.0

Qendra e Rehabilitimit

36 190

10 986

3.29

Ndërtesa Private
Bashkia Korçë nëpërmjet një vendimi të Këshillit Bashkiak, ka dhënë incentiva fiskale për subjektet që do të realizojnë masat për efiçiencën e energjisë. Sipas ligjit të urbanistikës, taksa e ndikimit në infrastrukturë kap vlerën 1-3%. Me vendim të Këshillit të Bashkisë nr.5, datë 12.2.2008, për objektet që do të realizohen në përputhje me Planin e Efiçiencës së Eenergjisë, firmat e ndërtimit do të lehtësohen nga detyrimet që kanë në Bashki në masën 1%.
 
 
Potenciali i Bashkisë për Efiçiencën e Energjisë 
Potenciali i Bashkisë për Efiçiencën e Energjisë përbëhet nga ndryshimet realisht të arrtishme ndërmjet konsumit energjitik aktual dhe konsumit energjitik pas zbatimit të masave qëndrueshme. Vlera e potencialit të eficiencës së energjisë përcaktohet nga parametrat e mëposhtëm:
 
Kushtet aktuale 
Investimet e kërkuara dhe fondet e disponueshme
 
Niveli real i zbatimit të masave të efiçiencës së energjisë
back