Sektori i shërbimit funeral

Mirëmbajtja e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve kryhet nga firma “ Korsel”.

 Ky shërbim konsiston në zërat e mëposhtëm :

Ø  Pastrim parcelash , rruge dhe sheshe të brendëshme ndërmjet blloqeve të varrimit

Ø  Mirëmbajtje drurë dhe shkurre dekorative

Ø  Mbjellje drurë dekorativë

Ø  Kositje , grumbullim dhe transport bari

Ø  Mirëmbajtje bordure betoni të brendëshme

Ø  Lyerje me gëlqere të bordurave dhe pemëve në varrezat publike dhe të dëshmorëve

Ø  Rruajtja e objektit në varrezat publike dhe të dëshmorëve

Ø  Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve

Ø  Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve nga amortizimi

Ø  Mirëmbajtje e murit rrethues

Ø  Konsumi i ujit të pijshëm për mirëmbajtje dhe nevojat e qytetarëve

 

back