Shërbimi i Pastrimit

Shërbimi i pastrimit të qytetit kryhet nga firma  “Korsel”.

Ky shërbim është një nga shërbimet më të rëndësishme që kryen bashkia në shërbim të komunitetit.

Objekti i këtij shërbimi është :

v Pastrimi i rrugëve dhe trotuareve

v Evadimi i mbetjeve urbane në qytetin e Korçës dhe përpunimi i tyre

v Lagia e rrugëve

v Evadimi i dëborës në stinën e dimrit dhe hedhja e kripës për lehtësimin e qarkullimit të automjeteve dhe njerëzve

Pastrimi i rrugëve bëhet çdo ditë prej orës 2400 deri në orën 0600. Pastrohen çdo ditë 429861 m2 rrugë dhe trotuare. Transporti i mbeturinave për në fushën e grumbullimit dhe përpunimit të tyre bëhet çdo ditë me mjete teknologjike për zonat me kontenierë prej orës 0300 deri në orën 0700 dhe për zonat që nuk kanë kontenierë prej orës 0700 deri në orën 1100. Çdo ditë evadohen rreth 80 ton mbeturina. Grumbullimi i mbeturinave bëhet me rreth 400 kontenierë. Lagia e rrugëve bëhet për periudhën 1 prill deri në 31 tetor, çdo ditë nga ora 0600 deri në orën 1800 në një sipërfaqe prej 295870 m2, si dhe larje speciale e rrugëve me sip. 70236 m2 çdo ditë.

 

Nëse do të keni probleme me pastrimin drejtohuni pranë Sportelit të Informacionit

back