Investime 2009

VENDIM
 Nr. 10,Datë 11.02.2009

PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË INVESTIMEVE
PËR VITIN 2009

Këshilli i Bashkisë i qytetit të Korçës, në mbledhjen e tij të datës së sotme, pasi morri në analizë relacionin e paraqitur nga Drejtoria e Planifikimit Urban e Hartimit të Projekteve në Infrastrukturë dhe Drejtoria e Financës, ”Për përcaktimin e prioriteteve të investimeve për vitin 2009”, mbështetur në :Ligji nr. 8652 dt.31.07.2000 “ Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore ’’neni 32 pika dh ,ligji 9836 dt.26.11.2007 “ Për buxhetin e Shetit të vitit 2008”,Udhëzimit të Ministrave së Financës nr.4 dt.17.01.2008 “ Për zbatimin e Buxhetit të Shtetit për vitin 2008”,Udhëzim nr. 258 dt.15.02.2008 “ Për zbatimin e buxhetit të qeverisjes vendore për vitin 2008”, ligji nr. 9936 dt.26.06.2008 “ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë “dhe ligji nr. 8399 dt.09.09.1998 “ Për buxhetin lokal “, në kompetencat që ka, si dhe mbas diskutimeve të anëtarëve,

VENDOSI :

I. Të miratojë prioritetet e investimeve për vitin 2009, të cilat do të financohen nga të ardhurat e Bashkisë nga Grantet Konkurruese të Qeverisë si dhe nga Donatorë të ndryshëm, si vijon :

1. Ndërtim shkolle e re e mesme me fondin prej 100.000.000 lek
2. Shtesë shkolla “Mësonjtore” me fondin prej 35.000.000 lek
3. Shtesë shkolla “Sotir Gurra” me fondin prej 40.000.000 lek
4. Rikonstruksion i palestrës së Shkollës Sotir Gura
e fondin prej 3.000.000 lek
5. Rikonstruksion i shkollës “S.Themeli” me fondin prej 20.000.000 lek
6. Rikonstruksion i palestrës së Shkollës Stavri Themeli
me fondin prej 3.000.000 lek
7. Rikonstruksion i Kopshteve 5,10,12,15 me fondin prej 18.000.000 lek
8. Paisje për shkolla e kopshte, me fondin prej 10.000.000 lek
9. Ndërtim zona këmbësore, sheshi Teatrit , shetitore
Shen Gjergji, sheshi para Katedrales me fondin prej 100.000.000 lek
10. Rikonstruksion i Bulevard Republika, shtrim, ndricim,
rikonstruksion fasada përgjatë rrugës,me fondin prej 150.000.000 lek
11. Rikonstruksion i sheshit tek Kinema Majestik 3.000.000 lek
12. Ndricimi i stadiumit ”Skënderbeu”, me fondin prej 10.000.000 lek
13. Rikonstruksion i fushës së aneksit të stadiumit,
 me fondin prej 10.000.000 lek
14. Ndërtim ambjente ndihmëse të aneksit të stadiumit,
me fondin prej 4.000.000 lek
15. Ndërtim ambjente dyqane, për banesat me qëllim
 Social lagja 10, Projekti CEB, me fondin prej 30.000.000 lek
16. Ndërtim i rrjetit inxhinierik, për banesat me qëllim
Social lagja 10, Projekti CEB, me fondin prej 1.000.000 lek
17. Studime projektime për arsimin me fondin prej 15.000.000 lek
18. Ndërtim Qendër Shëndetësore lagja 10, me fondin prej 5.000.000 lek
19. Blerje Qendër Shëndetësore lagja 3 me fondin prej 7.000.000 lek
20. Blerje Qendër Shëndetësore lagja 17 me fondin prej 5.000.000 lek
21. Blerje Qendër Shëndetësore lagja 9 me fondin prej 5.000.000 lek
22. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 15
 me fondin prej 25.000.000 lek
23. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 15/1
 me fondin prej 40.000.000 lek
24. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 4
 me fondin prej 18.000.000 lek
25. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 17
(Radenec), me fondin prej 45.000.000 lek
26. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 6
 me fondin prej 6.000.000 lek
27. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 16/1,
 me fondin prej 25.000.000 lek
28. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 16,
 me fondin prej 32.000.000 lek
29. Sistemim,asfaltim prapa pallateve të lagjes 12,
 me fondin prej 12.000.000 lek
30. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 10,
 me fondin prej 30.000.000 lek
31. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 10/1,
 me fondin prej 50.000.000 lek
32. Sistemim rrugë e trotuare Rr. Stefi Lino, me fondin prej 15 000 000 lek.
33. Sistemim rruga 6 Dëshmorët, lagja 6, me fondin prej 3.000.000 lek.
34. Rikonstruksion Rrugë Trotuare shëtitore Fan Noli,
me fondin prej 40.000.000 lek
35. Rikonstruksion trotuare dhe rigjenerim i gjelbërimit të
mesit në shëtitore Fan Noli, me fondin prej 25.000.000 lek
36. Rikonstruksion salla e mledhjeve në bashki dhe zyra e Kryetarit të Bashkise me fondin prej 2.000.000 lek.
37. Rikonstruksion salla ceremonisë së martesave
me fondin prej 1.000.000 lek.
38. Studime projektime me fondin prej 15.000.000 lek.
39. Rikonstruksion i kapanonit të UMB me vlerën prej 10.000.000 lek.
40. Rikonstruksion i ambjenteve të tregut të qytetit,
me fondin prej 10.000.000 lek
41. Rikonstruksion dhe rindërtim ish konviktit të ndërtimit,
 me fondin prej 30.000.000 lek

42. Rikonstruksion i godinës së Rajonit administrativ Nr. 2
dhe garazhit tek me fondin prej 1.000.000 lek
43. Rikonstruksion i godinës së Rajonit administrativ Nr. 1
me fondin prej 1.000.000 lek
44. Rikonstruksion i fasadave të pallateve, përgjatë
 Bulevard Partizani me fondin prej 6.000.000 lek.
45. Shpronësim per Varrezat Publike me fondin prej 20.000.000 lek.
46. Rikonstuksion i salllës së koncerteve dhe nyjeve sanitare
në Pallatin e Kulturës Vangjush Mio me fondin prej 7.500.000 lek
47. Termoizolim i godinës së shkollës Raqi Qirinxhi
Me fondin prej 9.000.000 lek
48. Termoizolim i godinës së shkollës Themistokli Gërmenji
me fondin prej 6.500.000 lek
49. Termoizolim i godinës së shkollës Nuçi Naçi me
Fondin prej 4.500.000 lek
50. Rikonstruksion i fasadave dhe rrethimeve me mur guri dhe
kangjella hekuri dekorative të banesave, përgjatë rrugës
Kongresi i Përmetit, me fondin prej 35.000.000 lek
51. Rikonstruksion i ambienteve të brendshme të godinës së
 bashkisë Korçë me fondin prej 1.000.000 lek
 52. Izolim i tarracës së shkollës së mesme “ Raqi Qirinxhi “. 1.600.000 lek 53. Vendosje tabelash për emërtime bulevarde, rrugë,
parqe, sheshe për unazën e vogël me fondin prej. 70.000.000 lek
 54. Rikonstruksion i zyrës së Informacionit Turistik,
 me fondin prej 1.000.000 lek 55. Rikonstruksion i fasade dhe termoizolim taracë i
 pallatit të ish MAPO, me fondin prej 5.000.000 lek
 56. Rikonstruksion i stadiumit fusha, me fondin prej 10.000.000 lek
 57. Rikonstruksion i bulevard Gjergj Kastrioti asfaltim,
 rigjenerim i ambjenteve të gjelbra, unifikim fasadash
 me fondin prej 20.000.000 lek
58. Blerje trualli për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë
 me fondin prej 4.000.000 lek
59. Rikonstruksion i Rrugës Sedat Babani me fondin prej 6.000.000 lek
60. Rikonstruksion i Rrugës Nënë Tereza e Avni Rustemi
 me fondin prej 20.000.000 lek

 II. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Projekteve në Infrastrukturë, Drejtoria e Financës.
 III. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
KRYETARE
RAIMONDA NASE

INVESTIME 2006-2007

Bashkia gjate ketyre dy viteve ka kryer investime ne  objekte si sistemim,kanalizim,asfaltim rrugesh,trotuare, shkolla,institucione socialkulturoresportive(biblioteke,teater stadium,),qendra shendetesore,ambjente administrative,zyra gjendje civile,rigjenerim dhe krijim i lulishteve te reja ne qytet.

Objektet e 2006

Rik, i palestres se shkolles R .Qirinxhi 6 mil. lek
Rik, i shkolles Asdreni   17 mil lek
Sist.asf. ne shkollen e gjuheve te huaja   2 mil lek
Rik, ne shkollen Stavri Themeli  4 mil lek
Meremetim e lyerje shkolla 6 mil lek
Rruge e re lagja 16   8 mil. lek
Trotuare ne Kico Greco   6 mil lek
Sistemim asfaltim Blloku i Kolektoreve 34 mil lek
Rik, i Teatrit   6 mil lek
Sist,asfaltim i Rr,V.K.Lemi   6 mil lek
Rik, i cerdhes se qytetit  2.5 mil lek
Sis.asf. Rr Partizani   15 mil lek
Sist,asf, rr Gjon Buzuku   6 mil lek
Rik i galerise Guri Madhi  2.2 mil lek
Ndertim Qendre Shendetesore  3 mil lek
Punime ne Biblioteken e qytetit   4 mil lek
Sist,asphalt ne Varrezat Publike  2 mil lek
Riparim i rr Clirimi i Korces  1 mil lek
Ndertim fusha minifutbolli ne shkolla   2 mil lek
Lulishte e re ne lagjen 16   5 mil lek
Sist.asfalt ne lagjen 7  8.8 mi lek
Asfaltim ne Shetitore Fan Noli   2mil lek
Rik, i rr,Koli Tupa  37 mil lek  - 12 mil
Rik. I rr Theodhoraq Saro e Dhimiter Denasi  12,5 mil lek

Objektet e 2007
Rr Lefter Serafimi  2.5 mil lek
Rr Mihal Sharxhi dhe Luan Shkembi  5,8 mil lek
Rr Koli Ceku 5 mil lek
Rr Ismail Latifllari dhe Anesti Vreto 17 mil lek
Rr Riza Cerova dhe Viktimat e Boroves  6.7 mil lek
Rr.Xhafer Cenko Lubonja  14 mil lek
Rik. I Ambjenteve te Bashkise   3 mil lek
Meremetim dhe lyerje e shkollave 6 mil lek

INVESTIME 2008

Nr.
Objekti
Vlera (në lekë)
1
 
Sistemim, asfaltim, gjelbërim tek Rruga: “1 Maji” dhe Bllokbanimi Lagjia 9 (e shtrirë në dy vite)
38.5 milion
2
Sistemim dhe asfaltim tek Blloku i Banesave kolektive, Lagjia 13
( e shtrirë në dy vite)
14 milion
3
Ndërtim i Shkollës së Re, pranë Shkollës “D. Progri”
(e shtrirë në dy vite)
73.9 milion
4
Rikonstruksion e shtesë, Shkolla 9-vjecare “S.Qiriazi” (e shtrirë në dy vite)
50,1 milion
5
Sistemim-asfaltim Rruga: “10 Korriku”
13 milion
6
Sistemim –asfaltim Rruga: “Kongresi i Përmetit” ( e shtrirë në dy vjet)
20 milion
7
Shtrimi i fushës së Stadiumit “Skënderbeu”
6 milion
8
Fushë e re tenisi
15 milion
9
Rikonstruksion i Qendrës Shëndetësore, Rajoni 2
2 milion
10
Rikonstruksion i Gjendjes Civile në Bashki
2.1 milion
11
 
Rikonstruksion i ambienteve të Bashkisë: Zyra e Informacionit; Drejtoria e të Ardhurave; Ambiente Sanitare
2.5 milion
12
Studimi për Bonifikimin e Fushës Ekzistuese të Mbetjeve Urbane
20 milion
13
Blerje koshash për mbeturinat
3.4 milion
14
 
Kanalizimet dhe impianti i ujrave të përdorura (Faza 2)
në Lagjet 6,8,11,12,15,16,17
(periudha: tetor 2008-tetor 2010)
16 milion euro
15
Riparim trotuare në Pazari
2.4 milion
16
Meremetime e lyerje në shkolla
6 milion
17
Vijezimi i rrugeve dhe shesheve te qytetit
1 500 000
18.
Rikonstruksion i Shtepise Rumune
5.687.173
19.
Banesa sociale per romet
15.327.320
20.
Sistemim rruge e gjelberim Lagjia 18
4.000.000

 

 

Investimet e 2008 modeli

Investime

 

back