Rikonstruksioni i Shëtitores "Fan S. Noli", një aks i konceptuar ndryshe!

Rikonstruksioni i Shëtitores "Fan S. Noli", një aks i konceptuar ndryshe!

Së shpejti pritet të fillojë projekti për rikonstruksionin e shëtitores “Fan S. Noli”, një nga akset më të rëndësishme në qytetin e Korçës, që shtrihet nga kryqëzimi i rrugës së Mborjes deri tek pazari i vjetër i Korçës. Investimi kap vlerën e 1.4 milion €, i cili do të përmbajë unifikimin e rrugëve dhe trotuareve, sistemin e kryqëzimeve, sistemin e parkimit, gjelbërimin, lehtësimin e aksesit për personat me aftësi të kufizuar, korsi për biçikleta, rrjetin e infrastrukturës nëntokësore dhe të asaj mbi tokë me theks të veçantë në ndriçimin efiçient dhe ekonomik. 

read more

Sistemimi i dy rrugëve ¨Floresha Myteveli¨ dhe ¨ Ajet Gjindolli¨

Sistemimi i dy rrugëve ¨Floresha Myteveli¨ dhe ¨ Ajet Gjindolli¨

Vazhdon puna per sistemimin dhe lidhjen e dy rrugëve ¨Floresha Myteveli¨ dhe ¨ Ajet Gjindolli¨, për të disiplinuar dhe lehtesuar trafikun e mjeteve në pjesën rreth xhamisë ¨Iljaz Bej Mirahori¨, krijimin e një vendparkimi, ndërtimin e një lulishteje si edhe shtrimin e sheshit.

Një shesh i hijeshuar para Inkubatorit të Biznesit

Një shesh i hijeshuar para Inkubatorit të Biznesit

Investuam 55 milion lek, për ti dhënë mundësinë rreth 142 tregëtarëve ambulantë të mos shesin më në tezga plasmasi jashtë por në kushte më të mira me standarte bashkëkohore brenda godinës tek ish UMB, sot Inkubatori i Biznesit. Me këtë investim i'u rikthyhem qytetareve një tjetër hapësirë të lirë, sheshin i cili nga sot do të jetë i hijeshuar edhe me një lulishte dhe rrugë të asfaltuara. Brenda pak ditësh në një pjesë të vecantë të këtij sheshi do të kryhet edhe zhvendosja e triciklave që aktualisht ndodhen pranë Pazarit të Vjetër te Korçës, në kushtet dhe ambientin e përshtatshëm për të ushtruar aktivitetin e tyre.

Prioritetet e Investimeve për vitin 2015

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I BASHKISË SË QYTETIT KORÇË

 

VENDIM

        Nr. 17 Datë 13/03/2015

 

PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË INVESTIMEVE

PËR VITIN 2015

 

Këshilli i Bashkisë i qytetit të Korçës, në mbledhjen e tij të datës së sotme, pasi morri në analizë relacionin e paraqitur nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit dhe Drejtoria e Financës, “Për përcaktimin e prioriteteve të investimeve për vitin 2015”, mbështetur në: Ligjin nr. 8652 dt.31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore”, i ndryshuar, neni 32, pika dh; Ligjin 160/2014, datë 27.11.2014 “Për buxhetin e vitit 2015”; Ligjin nr. 9936 dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar me Ligjin nr. 114 datë 07.12.2012; Udhëzimin standart Nr. 2 të Ministrisë së Financave, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”; Udhëzimin plotësues Nr. 2, datë 09.01.2015 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015”; në kompetencat që ka, si dhe mbas diskutimeve dhe propozimeve të anëtarëve,

 

VENDOSI :

read more
back