Rikonstruksioni i Teatrit "Andon Zako Çajupi"

Rikonstruksioni i Teatrit "Andon Zako Çajupi"

Tempulli i Artit në Korçë do të shndërrohet me investimin e qeverisë shqiptare në një teatër modern, i cili do t`i përgjigjet kërkesave dhe standarteve të kohës. Ndërhyrja në pjesën e skenës dhe të ambjenteve ndihmëse të saj do të jetë kryesisht në aspektin ristrukturues përsa i përket rifiniturave, të cilat janë tashmë shumë të degraduara, por dhe në drejtim të rritjes së numrit të hapësirave ndihmëse për aktorët e deputuesit, duke e pasuruar me dhoma të reja përgatitore dhe grimi. 

 

read more

Qendra Shumëfunksionale Kulturore dhe Sportive.

Qendra Shumëfunksionale Kulturore dhe Sportive.

E quajtur ndryshe "Qyteti i Fëmijëve", një tjetër investim i rëndësishëm, që do të mundësohet nga qeveria shqiptare për zonën sportive në qytetin e Korçës. Projekt i cili do ta shndërrojë në një zonë funksionale me parametra bashkëkohorë, duke i dhënë një dimension më të gjerë zhvillimit kulturor dhe sportiv.

‪#‎QytetiPërFëmijët‬

Rijetëzimi i sheshit tek xhamia "Iliaz Bej Mirahori"

Rijetëzimi i sheshit tek xhamia "Iliaz Bej Mirahori"

Avancojnë çdo ditë e më shumë punimet, për të krijuar kushte me standarte bashkëkohore. Investime që i shtojnë vlerën qytetit tonë!

PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2016

VENDIM

        Nr. 21 Datë 30.03.2016

 

Këshilli i Bashkisë i qytetit të Korçës, në mbledhjen e tij të datës së sotme, pasi mori në analizë relacionin e paraqitur nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit dhe Drejtoria e Financës, “Për përcaktimin e prioriteteve të investimeve për vitin 2016”, mbështetur në: Ligjin nr. 139 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 54/dh; Ligjin nr. 147/2015, datë 17.12.2015 “Për buxhetin e vitit 2016”; Ligjin nr. 9936 dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar me Ligjin nr. 114 datë 07.12.2012; Udhëzimin standart Nr. 2 të Ministrisë së Financave, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”; Udhëzimin plotësues Nr. 1, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”;  në kompetencat që ka, si dhe mbas diskutimeve dhe propozimeve të anëtarëve,

 

VENDOSI :

 

I.   Të miratojë   prioritetet e investimeve për vitin 2016,  të cilat do të financohen nga të ardhurat e Bashkisë nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve si dhe nga donatorë të ndryshëm, si vijon:

Duke u mbështetur në gjendjen fizike të infrastrukturës ekzistuese, në plotësimin e nevojave në rritje për investime në infrastrukturë në territorin e ri të Bashkisë Korçë, si dhe për të krijuar një mjedis sa më funksional, estetik dhe bashkëkohor brenda këtij territori, janë parashikuar rikonstruksionet e rrugëve, shesheve dhe hapësirave publike si më poshtë:

read more
back