Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience ndërinstitucional

Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience ndërinstitucional

Bashkia Korçë në bashkëpunim me OSBE kanë pritur në një takim shumëpalësh një përfaqësi të institucioneve nga Kosova. Qëllimi i këtij takimi konsiston në një vizitë studimore dhe shkëmbim eksperience mbi rolin dhe funksionimin e Ekipit Teknik Multidisiplinar kundër dhunës në familje. Jo rastësisht është zgjedhur rajoni jonë, pasi Ekipi Multidisiplinar Korçë është ndër më të suksesshmit në Shqipëri.

Ofrimi i politikave lehtësuese për debitorët në Entin e Banesave.

Ofrimi i politikave lehtësuese për debitorët në Entin e Banesave.

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Entit Kombëtar të Banesave dhe Shërbimit Kombëtar të Punësimit u organizua një tryezë e rrumbullakët për vlerësimin e mundësive dhe lehtësirave për familjet me vështirësi ekonomike, të cilat pasi kanë përfituar strehim rezultojnë debitorë në skemën e pagesave. 

read more

Lista e shërbimeve sociale Bashkia Korcë

DREJTORIA E PERKRAHJES SOCIALE DHE STREHIMIT

 

Drejtoria e Përkrahjes Sociale dhe Strehimit përbehet nga 4 sektorë nëpërmjet te cilëve ajo u ofron shërbimet e saj qytetareve te Korçës.

 

1)Sektori i Ndihmës Ekonomike

 

Për të realizuar transparencën e duhur me qytetarët dhe për të rritur cilësinë e shërbimeve ndaj tyre, Bashkia Korçë ju vë në dijeni se për vitin 2009 ka në dispozicion një fond prej56 milion lekësh nga fondet e deleguara nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta për trajtimin e familjeve me ndihmë ekonomike. Gjatë vitit 2008 nga Bashkia Korçë u trajtuan 1315 familje me ndihmë ekonomike 

 

Si Mund të Përfitohet Ndihmë Ekonomike?

 

Ligji "Për ndihmën ekonomike dhe përkujdesjen shoqërore" përcakton sistemin e ndihmës dhe te përkujdesjes shoqërore për të dhëne ndihmë ekonomike familjeve të shtetasve shqiptar, te cilëve ju mungojnë të ardhurat dhe mjetet e jetesës krejtësisht ose i kanë ato te pamjaftueshme. Në rastet kur është e nevojshme dhe e mundshme, në vend të ndihmës ekonomike ose si shtesë e saj, ofrohen shërbime publike të përkujdesjes shtetërore.

 

Nuk përfitojnë ndihmë ekonomike Shtetasit shqiptar që:

 

a. Banojnë jashtë shtetit
b. Janë pronarë të çdo lloj kapitali me përjashtim të shtëpisë së banimit dhe tokës bujqësore
c. Refuzojnë pjesëmarrjen në punë kur ajo ofrohet nga zyra e punësimit apo pjesëmarrje në punë e shërbime në komunitet.
d. Ndërmerr veprime të qëllimshme për të përfituar ndihmë ekonomike të pamerituar. 

 

Ndihma ekonomike u jepet familjeve të shtetasve shqiptar që kanë të ardhura të pamjaftueshme ose që nuk kanë të ardhura materiale jetese nga:

 

a. Veprimtaria ekonomike;
b. Mbrojtja shoqërore ose ndonjë sistem tjetër mbrojtjeje;
c. Kapital
d. Anëtarë të familjes jashtë shtetit

 

Ndihma ekonomike shpërndahet në formën e "bllok ndihmës" që nënkupton ndihmën, krejtësisht në para, e cila jepet nga shteti për qëllim të caktuar. Masa e ndihmës ekonomike mujore përcaktohet nga Këshilli i Bashkisë i cili merr në konsideratë:

 

a. Fondin e bllok-ndihmës
b. Vendimin e Këshillit të Ministrave në lidhje me kriteret e familjeve që nuk kanë të drejtë të përfitojnë ndihmë ekonomike.

 

Ndihma ekonomike është:

 

a. E plotë, kur mungojnë të ardhurat krejtësisht;
b. E pjesshme, kur plotëson te ardhurat të pamjaftueshme. 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për përfitimin e Ndihmës Ekonomike

 

a. Dokumentacioni i ndihmës ekonomike për familjet qytetare:
Certifikatë familjare ku shënohet familje e vjetër dhe për ndihmë ekonomike
Vërtetim si banor i rajonit
Vërtetim nga kadastra që nuk ka tokë
Vërtetim papunësie për anëtarët e familjes mbi 18 vjeç
Vërtetim i periudhës së trajtimit me pagesë papunësie;
Librezat e punës origjinale (fotokopje e faqes së parë dhe të fundit për dorëzim)

 

b. Dokumentacioni për familjet që kanë ndryshuar vendbanimin nga fshati në qytet:
Dosja e përfituesit (ku të jetë trajtuar deri në momentin e shpërnguljes)

 

Libreza e punës (kur përfituesi ka ardhur për arsye të kërkuara ose të detyruara nga shteti);
Çertifikatë familjare e fshatit;
Deklaratat mujore të periudhës së trajtimit dhe vjetorja, të firmosura nga administratori.
Vërtetim që konfirmohet nga Zyra Rajonale, i cili përmban masën e ndihmës ekonomike dhe periudhën e trajtimit, e firmosur dhe vulosur nga drejtori i Zyrës Rajonale, Kryetari i Komunës, administratori.
Vërtetim nga Komuna për sipërfaqendhe kategorinë e tokës (firmosur dhe vulosur nga Kryetari i Komunës dhe Shefi i Kadastrës)
Certifikata e pronësisë nga hipoteka ose negativi, në mungesë të tyre tapia e tokës e firmosur, vulosur nga përgjegjësi i kadastrës dhe Kryetari i Komunës.
Dokumentet e përfitimit në qytet. 

 

c. Dokumentacioni për familjet që kanë ndryshuar vendbanimin nga një qytet në një tjetër:
Certifikate familjare e vendbanimit të mëparshëm ku shënohet data e largimit;
Deklaratat mujore të periudhës së trajtimit dhe vjetorja, të firmosura nga administratori.
Vërtetimi nga Zyra rajonale që përmban masën e ndihmës ekonomike dhe periudhën e trajtimit, firmosur nga Drejtori i Zyrës Rajonale, Kryetari i Bashkisë dhe administratori.
Vërtetim si banor i rajonit të qytetit te mëparshëm dhe në kadastër që nuk ka toke.
Vërtetim papunësie për anëtarët e familjes mbi 16 vjeç ose shkolle nga qyteti qe vjen.
Vërtetim i përiudhes së trajtimit me pagesë papunësie;
Librezat e punës
Vërtetim nga Zyra e Tatim-Taksave nga qyteti që vjen.
Vërtetim nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore nga qyteti qe vjen;
Vërtetim nga Zyra e Regjistrimit te Automjeteve nga qyteti që vjen;
Vërtetim nga Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme nga qyteti qe vjen;
Dokumentet e përfitimit të qytetit pritës. 

 

Qytetarët që trajtohen me ndihmë ekonomike duhet të dorëzojnë dokumentet për përfitimin e saj në njësitë administrative përkatëse nga data 1 deri në 15të çdo muaji, nga ora 09:00 - 13:00.

 

Familjet që pretendojnë të trajtohen për herë të parë me ndihmë ekonomike duhet të dorëzojnë dokumentet më datën 16 të çdo muaji pranë Drejtorisë së Ndihmës dhe Shërbimit Social ne Bashki.

 

Të dhëna për ndihmën ekonomike në vite

 

 

VITI

FAMILJEGJITHSEJ

FRYMEGJITHSEJ

2005

1800

5337

2006

1696

5041

2007

1488

4344

2008

1315

3718

2009

1274

3598

 

2)Sektori i shërbimit ndaj personave me aftësi të kufizuara

 

Shërbimet që ofron ky sektor:

 

Pagesën e personave me aftësi të kufizuar ( P.A.K, Paraetetraplegjikë, të Verber) pagesë që kryen çdo muaj. 
Pagesën e shtesës së invalidit të punës.
Këto shërbime kryen në zbatim të ligjeve, vendimeve dhe udhëzimeve përkatëse për çdo grup invaliditeti. 

 

Kriteret dhe grupet që përfitojnë këto shërbime

 

Ne zbatim te ligjit Nr 9355 dt.10.03.2005 "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore"
V.K.M Nr 618 dt.07.09.2006

 

Personat të cilëve u është kufizuar aftësia fizike, shqisore, të intelektit, psikike, mendore të lindura apo të fituara gjatë jetës që nuk vijnë nga shkaqe që lidhen me punësimin e vërtetuar nga K.M.C.A.P
Personat paraplegjikë e tetraplegjikë të cilët deklarohen me vendim K.M.C.A.P se janë bërë të tillë pavarësisht nga shkaku dhe mosha.
Personat e verbër me mungesë të plote ose të pjesshëm të shikimit, të lindur apo të fituar të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paaftë për punë në kushte normale.

 

Invalidët e punës

 

a. Të gjithë ata që marrin pension invaliditeti .
b. Të gjithë ata që kanë qënë invalid pune deri në momentin e mbushjes së moshës për pension.
c. Të gjithë ata që janë deklaruar ivalidë përgjithmonë. 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për përfitimin e P.A.K.

 • certifikate e gjendjes familjare 
 • certifikate personale me fotografi.  
 • Vërtetimin e K.M.C.A.P. që vërteton shkallën e paaftësisë. 
 • Flete drejtimi për në K.M.C.A.P. 
 • Epikrizen përcjellëse sa herë komisionohet. 

KurpersonimeP.A.KicilimevendimteK.M.C.A.P. përcaktohetsekanevojë përkujdestarpërveç dokumentacionittë mësipërmduhenedhekëtodokumenteshtesë.

 

certifikate personale me fotografi te personit kujdestar.

 

Deklaratë/vendim gjyqësor përkujdestarin e zgjedhur .  
Raport mjekoligjor që vërteton që kujdestari është i aftë fizikisht e mendërisht. 

 

Për P.A.K. që ndjekin shkollën e mesme apo të lartë me apo pa shkëputje nga shkolla duhet te paraqesin dhe dokumentet shtesë:

 

-vërtetim nga titullari i shkollës apo sekretari me të dhënat e mëposhtme:

 

emri i personit
lloji i arsimit
viti shkollor 

 

-vërtetim të tillë çdo 3-mujor
-kopje të noterizuar të dëftesës, çdo vit të diplomës.
-vërtetim që ka shlyer detyrimet për çdo sezon, për shkollën e lartë me shkëputje nga puna. 

 

Masa e përfitimit përP.A.K.8700LEKE/MUAJMasa e përfitimitpërP.A.Kqe ndjekin shkollën eMESME200% te 1
Masa e përfitimitpërP.A.Kqe ndjekin shkollën eLARTE300% te 1 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për përfitimin e pagesës për personat para-tetraplegjike

 

Baza ligjore për përfitimin e kësaj pagese është:

 

LigjiNr8626 dt.22.06.2000,
Ligji Nr 9506dt.03.04.2006
V.K.MNr618dt.07.09.2006. 

 

Dokumentacioni i nevojshëm është i njëjte me grupin e personave me aftësi të kufizuar e dhënë hollësisht me lart.

 

Edhe masa e përfitimit për personat paraplegjikë është e njëjtë.

 

Paraetetraplegjikët që kanë fituar statusinme vendim të K.M.C.A.Ppërfitojnë dhe një pagese shtesë ne masën 12000 leke/muaji për mbulimin e paketës së domosdoshme me materiale të veçanta higjeno sanitare.

 

Personi kujdestar i këtij grupi të personave me aftësi të kufizuarështë në masën 9200 leke/muaj.

 

Dokumentacioni i nevojshëm për përfitimin e pagesës për personat e verbër 

 

Baza ligjore për përfitimin e kësaj pagese është:
Ligji Nr 8098 dt.28.03.1996 udhezimiNr 2365dt.26.11.2008 

 

Dokumentat e nevojshme:

 

Kërkesë për trajtim 
Certifikatë personale me fotografi
Vendim K.M.P.V.ose K.M.C.A.P.Vërtetim nga titullari ose sekretari i shkollës që përmban: 
Emrin, llojin e arsimit, vitin shkollor, nëse është cikël normal, me korrespodencë apo përsëritës.
Vërtetim  të firmosur nga titullari për frekuentimin e shkollës çdo 3-mujor për të verbrit që frekuentojnë shkollën me korrespodencë dhe vërtetimin që kanë shlyer detyrimet.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale Shtetërore pajis me libreze të re te verbërisë te gjithë personat e verbër .

Dokumentacioni për t’u pajisur për herë të parë me librezë:

 • Certifikate personale me fotografi 
 • Fotografi të të njëjtit format me atë të certifikatës. 

Dokumentacioniinevojshemperperfitimineshtesesseinvaliditetit

BazaligjoreLigjiNr7889 dt.14012.1994 indryshuarV.K.MNr869 dt.18.06.2008

Dokumetat enevojshëm

 • Kerkese me shkrim 
 • Certifikate personale me fotografi
 • Raporti i K.M.C.A.P. me vulë të njomë i shoqëruar me formularin tip nga Dega e Sigurimeve Shoqërore ku përcaktohet grupi i invaliditetit.


Pagesabehetnjë herë nemuaj.
Fondi i celur nga Buxheti i shtetit  per vitin 2009 per te gjithe grupet e personave me aftesi te kufizuar eshte  177400 (ne mije leke).

Numuri i personave me PAK dhe Invalide Pune ne vite:

VITI    P.A.K.    Invalide
2005    792    878
2006    886    1045
2007    982    1243
2008    1099    1386
2009    1213    1496

3) Sektori i Mbrojtjes së te Drejtave të Fëmijeve dhe Komuniteteve në nevojë

Qëllime kryesore të këtij sektori janë:

Mbrojtja e fëmijëve në nevojë (fëmijë në nevojë është ai fëmijë i cili është në rrezik dhe i dyshuar për trafikim, fëmijë i shfrytëzuar dhe i detyruar të punojë, fëmijë i abuzuar dhe i dhunuar, fëmijë i braktisur dhe i neglizhuar) ku
Kjo zyrë është përgjegjëse dhe përfaqëson Bashkinë në çështjet e të drejtave të fëmijëve
Bashkëpunimi dhe ndërmarrja e iniciativave të përbashkëta me komunitetet në nevojë dhe shoqatat me baze komunitare.


Shërbimet që ofron ky sektor janë:

 • Shërbime sociale dhe psikologjike; 
 • Edukim, riintegrim dhe mbështetje psiko-sociale në shkollë; 
 • Ndërmjetësim, lehtësim dhe përkujdes shëndetësor për fëmijën;  
 • Këshillime, informacione dhe referime mbi kushtet dhe rreziqet e punës, formime profesionale, tregun e punës;  
 • Referim dhe mbështetje ligjore për fëmijët të cilëve ju janë shkelur të drejtat e tyre 
 • Bashkëpunim  me organizatat përfaqësuese te komuniteteve Rrom dhe Egjiptian për përmirësimin e kushteve të jetesës së këtyre komuniteteve nëpërmjet projekteve të përbashkëta për zhvillim dhe integrim.
 • Implementimi i aktiviteteve sociale që kanë në bazë fëmijët dhe shtresat në nevojë të qytetit tonë.
back