Njoftim

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE NË DREJTORINË E KUJDESIT SOCIAL

 

Bazuar në nenin 64 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142, datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavarura”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 165, datë 02.03.2016 “ Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrative të vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 111 datë 23.02.2018 “Për krijimin dhe funksionimin e fondit social“, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 150 datë 20.03.2019 “Për metodologjinë e llogaritjes së fondeve për financimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror”,  Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendit vakant në Drejtorinë e Kujdesit Social, si më poshtë:

  • 1 Psikolog për fëmijët dhe të rriturit Sektori i Shërbimeve Mbështetëse për Fëmijët dhe Familjet me bazë komunitare në Drejtorinë e Kujdesit Social.

 

read more

Njoftim

Njoftim

Të nderuar banorë! 

Bashkia Korçë ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2024. Në takimin e hapur që do të zhvillohet me kryepleqtë e fshatrave, banorët dhe administratorin e Njësisë Administrative Vithkuq, do të keni mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin dhe Paketën Fiskale për vitin 2024.

read more

Njoftim

Njoftim

Të nderuar banorë!

Bashkia Korçë ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2024. Në takimin e hapur që do të zhvillohet me kryepleqtë e fshatrave, banorët dhe administratorin e Njësisë Administrative Mollaj, do të keni mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin dhe Paketën Fiskale për vitin 2024.

read more

Njoftim

Njoftim

Të nderuar banorë! 

Bashkia Korçë ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2024. Në takimin e hapur që do të zhvillohet me kryepleqtë e fshatrave, banorët dhe administratorin e Njësisë Administrative Voskop, do të keni mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin dhe Paketën Fiskale për vitin 2024.

read more

Njoftim

Njoftim

Të nderuar banorë!

Bashkia Korçë ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2024. Në takimin e hapur që do të zhvillohet me kryepleqtë e fshatrave, banorët dhe administratorët e Njësisë Administrative Voskopojë dhe Lekas, do të keni mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin dhe Paketën Fiskale për vitin 2024.

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Niveli i diplomës “Master Shkencor”

Kategoria e pagës III/a/1.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit të blerjeve të vogla,Sektori i blerjeve te vogla,Drejtoria E Prokurimeve, kategoria  III/a/1.

 

read more

Njoftim

Njoftim

Të nderuar banorë!

Bashkia Korçë ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2024. Në takimin e hapur që do të zhvillohet me kryepleqtë e fshatrave, banorët dhe administratorin e Njësisë Administrative Drenove, do të keni mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin dhe Paketën Fiskale për vitin 2024.

read more

Njoftim

Njoftim

Të nderuar banorë!

Bashkia Korçë ka filluar procesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2024. Në takimin e hapur që do të zhvillohet me kryepleqtë e fshatrave, banorët dhe administratorin e Njësisë Administrative Bulgarec, do të keni mundësinë për të diskutuar mbi projektbuxhetin dhe Paketën Fiskale për vitin 2024.

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”, në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

  • 2 (dy) Specialistë për menaxhimin e borxhit të keq, Sektori për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave,në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit, kategoria  III.b.

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”, në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

  • 2 (dy) Specialistë për menaxhimin e borxhit të keq, Sektori për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave,në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit, kategoria  III.b.

 

read more
back