Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”,

në fushën e urbanistikës, arkitekturës .

Kategoria e pagës III.b

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut  VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

 

  • 1 (një) Specialist  për Shqyrtimin e Lejave  , në Sektorin  për Kontrollin e Zhvillimit të Tokës , në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës III.b.

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESËM DREJTUESE

Lloji  i diplomës “Master Shkencor” dega  Inxhinieri ndërtimi,arkitekt,urbanist etj.

 

Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

 

  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës dhe të tjera, kategoria II.b.

 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”,

në fushën e urbanistikës, arkitekturës .

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”i ndryshuar, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist  për Shqyrtimin e Lejave  , në Sektorin  për Kontrollin e Zhvillimit të Tokës , në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës III.b.

 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të  Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Turizmit, në Drejtorinë e Projekteve të Zhvillimit, dhe Migracionit e Diaspores, kategoria  III.b.

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,dega Teknologji Informacion.

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut  VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

  • 1 (një) Specialist i  Sektorit të IT-së, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Protokoll-Arkivës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, kategoria III.b

 

read more

Njoftim

Të nderuar banorë!
 
Bashkia Korçë ka filluar procesin e përgatitjes së Projektbuxhetit për vitin 2024. 
 
Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët e Rajonit Administrativ Nr. 1, Nr. 2 dhe Nr. 3 në qytet do të keni mundësinë për të diskutuar mbi Projektbuxhetin dhe Paketën Fiskale për vitin 2024.
 
"Buxhetimi me Pjesëmarrje" ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor për prioritetet më të rëndësishme në zonën ku banoni.
 
Ju mirëpresim!
 
➡️ Datë 16 nëntor 
➡️ Ora 18:00
????Biblioteka “Thimi Mitko” Korçë
 
Fjalën e ke ti!

Njoftim

Njoftim

Të nderuar banorë!

Bashkia Korçë ka filluar procesin e përgatitjes së Projektbuxhetit për vitin 2024. 

Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët e Rajonit Administrativ Nr. 1, Nr. 2 dhe Nr. 3 në qytet do të keni mundësinë për të diskutuar mbi Projektbuxhetin dhe Paketën Fiskale për vitin 2024.

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  NGRITJEN NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE

Niveli i diplomës “Master Shkencor”

Kategoria e pagës III/a/1.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimi civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit të blerjeve të vogla,Sektori i blerjeve te vogla,Drejtoria E Prokurimeve, kategoria  III/a/1.
read more

Njoftim

Këshilli i Bashkisë Korçë njofton se ditën e enjte datë 16 nëntor 2023, ora 18:00, në sallën e bibliotekës, do të zhvillohet takim konsultues me banorët e rajoneve administrative 1,2 dhe 3 të Korçës, për Paketën Fiskale dhe Buxhetin për vitin 2024.

Ftohen banorët e këtyre Rajoneve dhe gjithë të interesuarit, të bëhen pjesë e takimit të këshillimit me publikun.

Faleminderit!

Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 1 (NJË) VEND VAKANT PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT, PUNONJËS INFORMACIONI

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall

  • 1 (një) vend vakant  në nivelin bazë të shërbimit vendor  të MZSH-së Korçë,punonjës informacioni.

SHKARKO SHPALLJEN

back