Njoftim

Njoftohen te gjithe qytetaret qe disponojne toke bujqesore( tokat e ish N.B-se)  brenda territorit administrativ te Bashkise Korce se ne baze te ligjit nr 9632, date 30.10.2006 “Per Sistemin e taksave vendore”te ndryshuar, si dhe Vendimit te Keshillit  Bashkise Nr. 8  dt 16.01.2013,   duhet te paraqiten prane Drejtorise se te Ardhurave Bashkia Korce per kryerjen e pageses se takses per token bujqesore per vitin 2013 me afat perfundimtar 31.07.2013.Per  te gjithe disponuesit e tokes bujqesore qe nuk jane paraqitur brenda afatit te siperpermendur ne Drejtorine e te Ardhurave prane Bashkise Korce do te perballen me sanksionet dhe dispozitat e legjislacionit tatimor ne fuqi.

Njoftim

Njoftohen të gjithë tatimpaguesit e biznesit të vogël që ushtrojnë aktivitet në territorin administrativ të Bashkisë Korçë se në bazë të Ligjit nr 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” të ndryshuar, si dhe Vendimit të Këshillit të Bashkisë Korçë Nr. 8 datë 16.01.2013, duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së të Ardhurave deri në datën 20.07.2013 e cila është edhe afati i fundit ligjor për të tërhequr këstin e dyte të taksës vendore të biznesit të vogël së bashku me faturën për arkëtim, për ta paguar më pas në të gjitha bankat e nivelit të dytë që operojnë në qytetin e Korçës.

Subjektet që do të tërheqin këstin e dyte të taksës vendore të biznesit të vogël për vitin 2013 nuk duhet të kenë detyrime të pa likuiduara ndaj Bashkisë Korçë per vitin 2013  si tarifë për sherbim me  tavolina jashtë lokaleve, tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanit, tarifë për përdorim të tregut të lirë të qytetit, tarifë për kantina, tarifë për servitutin e kalimit në pronat publike, taksa për zënien e hapësirave publike, taksa e fjetjes në hotel etj.

Faleminderit për mirëkuptimin!

Njoftim

 

 

 

 

Njohja dhe shfrytezimi efektiv i shërbimit të ndërmjetësimit në qarkun e Korçës dhe Durrësit.

Shtator 2012 – Mars 2013

 

Zbatuar nga: Qendra Kombetare Burimore e Trajnimit dhe Asistences Teknike (ANTTARC)

Financuar nga: USAID, Projekti për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST)

 

 

 

Objektivi:Rritjen e shkallës së ndërgjegjësimit lidhur me shfrytëzimin e shërbimit të ndërmjetësimit në çështjet civile, tregtare, familjare, penale dhe në çështjet që lidhen me marrëdhëniet e punës.

 

Problematika:Projekti adreson shërbimin e Ndërmjetësimit si një mjet për zgjidhjen e konflikteve mes qytetarëve i cili eshte perdorur edhe me pare ne shoqerine shqiptare. Megjithatë, përdorimi i tij si një alternativë ndaj zgjidhjes në gjykatë nuk eshte perdorur gjeresisht.

 

Ligji i ndermjeesimit eshte nje risi dhe publikut ne pergjithesi, dhe sidomos grupet e margjinalizuara te cilet ne shumicen e rasteve jane edhe subjekt i mosmarreveshjeve, nuk jane te informuar mbi mundesite dhe perfitimet e perdorimit te ndermjetesimit.

 

Ky projekt parashikon aktivitete lidhur me:

 

·         Zhvillimi i metodologjise per aktivitetet e avokimit dhe ndergjegjesimit:

·         Avokimin me profesionistet e ligjit dhe biznesit

·         Rritjen e ndergjegjesimit te publikut per shfrytezimin e ndermjetesimit

 

 

NË BAZË TË AKTEVE LIGJORE SI MË POSHTË

 

LIGJ

Nr.10 385, datë 24.2.2011

PËR NDËRMJETËSIMIN NË ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE1

VENDIM

Nr.414, datë 8.6.2011

PËR KRIJIMIN DHE MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TË LICENCIMIT TË NDËRMJETËSVE

VENDIM

Nr.418, datë 8.6.2011

PËR PROCEDURËN E HEQJES SË LICENCËS SË NDËRMJETËSIT

 

LISTA E NDËRMJETËSVE TË LIÇENSUAR NË RRETHIN E KORÇËS ËSHTË:

 

PERSON FIZIK:

 

1.    Zj. Olgerta Goreni

2.    Zj. Geralda Hido

3.    Z. Henri Grabocka

4.    Zj. Marilda Menkshi

5.    Zj. Ereandra Taipllari

6.    Zj. Entela Dvorani

7.    Z. Ildi Theodori

8.    Zj. Evis Miço

 

PERSON JURIDIK:

 

FZKPM (Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve)

 

1.    Zj. Keti Qirinxhi

2.    Zj. Irena Nikaj


 

Dita Boterore e Mjedisit

Ne kuadrin e 5 qershorit, Dites Boterore te Mjedisit, Bashkia Korce ka organizuar veprimtari konkrete per pastrimin e disa zonave ne qytet si edhe do te percjelle mesazhe sensibilizimi per qytetaret e Korces per mbajtjen paster te mjedisit.

Pas perfundimit ne date 2 qershor te aksionit mjedisor “18 dite ne 18 lagje” i cili edhe kete fillim vere kishte per qellim pastrimin e zonave problematike referuar ndotjes ne te 18 lagjet e qytetit sipas nje grafiku te caktuar, te marte, date 5 qershor, ne Diten Boterore te Mjedisit, Ndermarrja e Sherbimeve Publike prane Bashkise Korce dhe Firma e pastrimit te qytetit Korsel do te nderhyne per pastrimin e akseve te poshteshenuara:

ORA 9.00

Rruga e Kolonjes (nga Ura e Fajances ne drejtim te Antenes)

Prapa shkolles “Ismail Qemali” (siperfaqja e asfaltuar)

Pazari i qytetit (pjesae hyrjes per tek magazinat)

Zona e tregut te rrobave te perdorura (prane NPV)

Konvikti ( Rruga “Partizani”)

Parku prane Fabrikes se Birres

  • Ndermarrja e Sherbimeve Publike do te filloje lyerjen e pemeve ne akset kryesore te qytetit.
  •  Do te vendosen tabela sensibilizuese per ndalimin e hedhjes te mbeturinave inerte ne hapesirat publike te qytetit.
  • Gjithashtu ne bashkepunim me DAR  nxenesit e te gjitha shkollave te qytetit do te angazhohen per pastrimin e territorit rreth shkollave te tyre.

Kryebashkiaku Niko Peleshi do te percjelle mesazhin e tij per qytetaret ora 9.00 ne Parkun prane Fabrikes se Birres

Ai do te jete i pranishem  ne aktvitetin e pastrimit te kesaj zone ku do tё jene edhe pёrfaqёsues nga Ambasada Italiane, DAR (Drejtoria Arsimore Rajonale Korçё), nxёnёs dhe mёsues tё shkollave.

ORA 11.00

Nen moton”Cdo dite eshte dita e mjedisit”, Bashkia Korce ne bashkepunim me Drejtorine e Shendetit Publik do te shperndaje fletepalosje dhe mesazhe sensibilizuese per qytetaret para Pallatit te Kultures “Vangjush Mio”.

Ju faleminderit!

read more
back