Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.b

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut  VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

Kategoria e pagës III.b

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut  VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në një nga degët e Fakultetit të Shkencave  Sociale dhe Shkencave Humane

Kategoria e pagës III.b

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

 

read more

Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 1 (NJË) VENDE VAKANTE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 1 (një) vende vakante   në shërbimin vendor Zjarrfikës luftues shpëtues në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë;

read more

Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 1 (NJË) VEND VAKANT PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT,PUNONJËS INFORMACIONI

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 1 (një) vend vakant  në nivelin bazë të shërbimit vendor  të MZSH-së Korçë,punonjës informacioni.

read more

Njoftim.

Njoftim

 

Bashkia Korçë, në kuadër të projektit “ Kampi Veror Miqësia 2024” fton operatorët e interesuar të paraqesin ofertat e tyre për realizimin e projektit “Kampi Veror Miqësia” në periudhën 01.07.2024- 26.07.2024.
Fondi i vënë në dispozicion për realizimin e këtij projekti është 1,623,900 lekë, me Tvsh.
Operatrorët e interesuar mund të tërheqin dokumentat e proçedurës pranë Drejtorisë të Kujdesit Social, Bashkia Korçë.
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 19.06.2024, ora 12:00, në Zyrën e protokoll- arkivit, Bashkia Korçë.
Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.
Ofertat do të hapen nga komisioni i vlerësimit në datën 19.06.2024 ora 14: 00, Bashkia Korçë.

 

 

Njoftim Kampi Veror Miqësia 2024.

Njoftim

 

Kampi Veror Miqësia 2024

Në kuadër të programit për një qytet social dhe gjithëpërfshirës, Bashkia Korçë çdo vit në

muajin Korrik zbaton projektin "Kampi Veror Miqësia".

Regjistrimet fillojnë nga data 05.06.2024 deri në plotësimin e kuatave, pranë Drejtorisë së Kujdesit Social.

Orari i kampit: 0800-1200

Mosha: 6- 12 vjeç
Periudha:

  1. 01.07.2024-12.07.2024
  2. 15.07.2024- 26.07.2024

 

Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë

Kategoria e pagës III.b

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

  • 1 (një) Specialist për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave për Njësinë Administrative Bulgarec, në Sektori për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave për Njësitë Administrative, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit, kategoria  III.b

 

Kandidati  fitues është:

  • Romeo Dinellari

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Niveli i diplomës “Master Shkencor” në një nga degët e Fakultetit të Drejtësisë

Kategoria e pagës III/a/1.

 

Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

 

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit të ligjshmërisë në Drejtorinë Juridike në Drejtorinë e Përgjithshme Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, kategoria  III/a/1.

 

 

Kandidati  fitues është:

  • Ina Melonashi

 

read more
back