DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR LEJË NDËRTIMI

·         Kërkesë për kryerje punimesh

·         Çertifikata e pronësisë (kopje harte, kopje kartele)

·         Autorizim i pronar(it/ëve)

·         Fatura e pagesës së tarifës së aplikimit

·         Vërtetim i kryerjes së pagesës për taksat e tarifat vendore

·         Plani i detajuar vendor (PDV)

·         Plani i vendosjes së strukturës

·         Plani i lidhjes së strukturës me infrastrukturat në zonë

·         Grafiku i punimeve

·         Kontrata për mbikqyrjen në objekt

·         Plani i organizimit të punimeve

·         Projekti arkitektonik (shkresore – 3 kopje dhe CD në dwg)

·         Projekti teknik i ndërtimit

·         Projekti i mbrojtjes kundra zjarrit

·         Preventivi i realizimit të punimeve

·         Studim gjeologo – inxhinierik dhe hidro – gjeologjik

·         Studim sizmologo – inxhinierik

·         Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (VNM)

·         Miratim nga Ministria e Mjedisit

·         Vërtetim nga Instituti i Monumenteve të Kulturës

·         Relievi

·         Lejë e Zhvillimit

·         Kontrata e ndërtimit pronar – subjekt ndërtues

·         Vërtetim i INUV-it

·         Vërtetim nga Bashkia

·         Vërtetim nga Tatimet

·         Projekti i efiçencës energjitike, shkallët e emergjencës

·         Kopje e mandat pagesës së projektuesve

·         Deklarata e përgjegjësive profesionale të projektuesve

·         Deklarata e përgjegjësive nga subjekti ndërtues

back