BAZA LIGJORE

 •  Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”.
 • Ligji nr.107/2015, datë 31.7.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”.
 • Vendimi i KKT-së nr.13, datë 07.03.2014, “Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë”.
 • Vendim i KKT-së Nr.1, datë 22.08.2014, “Për harmonizimin e instrumenteve të planifikimit vendor në funksion të ndarjes së re administrative-territoriale"
 • VKM nr.408, datë 13.05.2015, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar.
 • Vendim i KKT-së nr.5, datë 29.12.2014, “Për idendifikimin e zonave të urbanizuara në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe miratimin e hartave ku mund të ndërhyhet në funksion të zhvillimit urban”.
 • VKM nr.671, datë 29.7.2015, “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”.
 • VKM nr.672, datë 29.7.2015, “Për një ndryshim në vendimin nr.408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”.
 • Vendim i KKT-së nr.1, datë 30.07.2015, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimi të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore”.
 • VKM nr.1096, datë 28.12.2015, “Për miratimin e rregullave, kushteve e procedurave për përdorimin dhe menaxhimin e hapësirës publike".
 • Vendim i KKT-së nr.09, datë 17.02.2016, “Për zbatimin e planeve të përgjithshmë vendore nga autoritetet vendore të zhvillimit të territorit”.
 • Vendim i KKT-së nr.6, datë 30.12.2015, “Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin Nr.1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimi të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore”.
 • Vendim i KKT-së nr.5, datë 07.03.2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimi të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore”.
 • VKM nr.860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”.
 • Ligji nr.10431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”.
 • Ligji nr.10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.
 • VKM nr.247, datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave dhe procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”.
 • VKM nr.686, datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”.
 • Ligji nr. 9270, datë 29.07.2004 “ Për sistemin e adresave “.
 • Ligji nr. 9951, datë 10.07.2008 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9270, datë 29.07.2004 “Për sistemin e adresave”.
 • VKM nr. 446, datë 05.03.2008 “Për përcaktimin e specifikimeve teknike të tabelave të emërtimeve të parqeve,shesheve,bulevardeve e rrugëve dhe të numërtimeve të ndërtesave”.
 • Urdhër i KM  nr. 1411, datë 10.12. 2008 “ Për miratimin e modelit  të adresës dhe radhën e vendosjes së elementëve të saj”.    
 • Udhëzim i KM nr. 1412, datë 12.12.2008  “Për rregullat e numërtimit të ndërtesave  në fshatra kur nuk ka mundësi të emërtimit të rrugëve.
 • Urdhër i KM nr. 1445, datë 22.12.2008 “Për miratimin e rregullores dhe rregullat e punës në harta për numërtimin e ndërtesave dhe përcaktimin e adresës së shtetasit nga bashkitë/komunat/njësitë bashkiake. Rregullore për rregullat e punës në hartë për numërtimin e ndërtesave dhe përcaktimin e adresës së shtetasve nga bashkitë/komunat/njësitë bashkiake.
 • VKM nr. 994, datë 09.12.2015 “Për proçedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”.
 • VKM nr. 253, datë 06.03.2013 “Për përcaktimin e proçedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish-kooperativave bujqësore”.
 • VKM nr. 338, datë 22.04.2015 Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 253, datë 06.03.2013 “Për përcaktimin e proçedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish-kooperativave bujqësore”.
 • Ligji nr. 171/2014 “Për përfundimin e proçedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”.

 

back