e-City

e_cityProgrami “E-City” është një nismë e re e Bashkisë, me qëllim aplikimin e teknologjive të informimit (IT) për të rinjtë në format e shtimit të numrit të kompjuterave në shkolla dhe përdorimit të tyre, aplikimit të internetit falas, mësimit online, etj. Ky program përfshin projektet në vijim:
read more

Bashkia per qytetaret

bashki_per_qytetaretProgrami “Bashkia për qytetarët” sjell projekte që synojnë përmirësimin e shërbimeve nga pushteti lokal ndaj qytetarëve, mënyrat e reja efektive të informimit qytetar, rritjen e cilësisë së këtyre shërbimeve dhe të qenurit sa me afër publikut. Në kuadër të këtij programi merr rëndësi implementimi i projekteve të mëposhtme:
read more

Sport per te Gjithe

sporti_per_te_gjitheProgrami “Sporti për të gjithë” ka si synim përmirësimin e nivelit të sporteve të ndryshme, nëpërmjet organizimit të aktiviteteve të ndryshme, kampionateve dhe lojërave  rinore, në natyrë dhe mjedise të mbyllura. Gjithashtu ai synon promovimin e sporteve të reja dhe futjen e kulturës sportive tek grupmoshat e reja, si një element i domosdoshëm për një fizik
read more
back