Korca Shpirti i Tradites

korca_shpirti_i_traditesProgrami “Shpirti i traditës” vjen si një konceptim i ri i kultivimit dhe përçimit të traditës së qytetit në aspekte të ndryshme, sepse vetë qyteti i Korçës konsiderohet si një nga qytetet me një spektër të gjerë artistik e kulturor që e ka zanafillën prej shekujsh dhe që ka nevojë të rimëkëmbet dhe të marrë famën e dikurshme.
read more

Qyteti mbeshtet te Rinjte

qyteti_mbeshtet_te_rinjteProgrami “Qyteti mbështet të rinjtë” përbën dhe një nga programet më ambicioze të Bashkisë dhe ka si synim përfshirjen e të rinjve në projektet lokale si një forcë gjeneruese të ideve, si pjesë e fuqishme për zhvillimin aktual dhe si një shtysë promotore për te ardhmen. Njëkohësisht ky program nëpërmjet projekteve që ai përmbledh synon në zbutjen e problemeve ekonomike dhe sociale të kësaj grupmoshe, nëpërmjet angazhimit aktiv dhe konkret të saj.
read more

Qyteti per femijet

qyteti_per_femijetProgrami “Qyteti për fëmijet” si një nismë e re e bashkisë synon që nëpërmjet implementimit të projekteve të ndryshme të gjallëroje dhe përmirësoje cilësinë e jetës për fëmijët, duke i angazhuar ata në aktivitete kreatve dhe edukative me tematikë social-kulturore-sportive. Disa nga projektet në kuadër të këtij programi janë:
read more

Qyteti Social

qyteti_socialProgrami “Qyteti Social” u vjen në ndihmë shtresave në nevojë në ofrimin e shërbimeve dhe në dhënien e ndihmesave materiale me qëllim zbutjen e varfërisë dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme me karakter social dhe ekonomik. Ky program ka si përfitues shtresa komunitare si: të moshuarit, familjet e varfra dhe fëmijët jetimë. Disa projekte në kuadër të këtij programi janë:
read more
back