Njoftim

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE NË NDËRMARRJEN E SHËRBIMEVE PUBLIKE

 

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142 datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavaruara”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 328 datë 31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”, në VKM nr. 326  datë 31.05.2023 “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”, Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.167 datë 29.12.2023 "Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 të Bashkisë Korçë", në Vendimin e Këshillit te Bashkisë nr. 166 datë 29.12.2023 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve e të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në institucionin e Bashkisë dhe Institucioneve të varësisë për vitin 2024”dhe në urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 55 datë 22.01.2024“Për miratimin e strukturës të Ndërmarrjeve dhe Institucioneve në varësi të Bashkisë Korçë për vitin 2024” si dhe vendimin nr.3 datë 22.01.2024 “Për miratimin e strukturës analitike  të ndërmarjeve dhe institucioneve në varësi të Bashkisë Korçë për vitin 2024“, Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendeve vakante në Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, si më poshtë:

 • 1 (një) Përgjegjës inxhinier ndërtimi në sektorin e mirëmbajtjes së rrugëve dhe trotuareve, kategoria III.a/1.
 • 1 (një) Përgjegjës i degës teknike, inxhinier sektori Ujitje Kullimit, kategoria III.a/1.
 • 1 (një) Përgjegjës sektori inxhinier mekanik në sektorin mekanik, transportit dhe mirëmbajtjes kategoria III.a/1.
 • 1 (një) Shofer për mjetet speciale (për drejtimin e mjetit të vijëzimit)
 • 1 (një) Manovrator sektori mekanik, transportit dhe mirëmbajtjes

Kandidatët për Përgjegjës inxhinier ndërtimi në sektorin e mirëmbajtjes së rrugëve dhe trotuareve duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. të jetë shtetas shqiptar;
 2. të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3.  të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 4.  të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 5. të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 6. ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit;
 7. të zotërojë nivelin e diplomës inxhinieri (master shkencor);
 8. Të këtë eksperiencë pune të paktën 2 vjet.

Kandidatët për Përgjegjës i degës teknike, inxhinier sektori Ujitje Kullimit duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. të jetë shtetas shqiptar;
 2. të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3.  të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 4.  të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 5. të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 6. ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit;
 7. të zotërojë nivelin e diplomës inxhinieri hidroteknik (master shkencor);
 8. Të këtë eksperiencë pune të paktën 2 vjet.

Kandidatët për Përgjegjës sektori inxhinier mekanik në sektorin mekanik, transportit dhe mirëmbajtjes  duhet të pltoësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. të jetë shtetas shqiptar;
 2. të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3.  të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 4.  të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 5. të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 6. ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit;
 7. të zotërojë nivelin e diplomës inxhinieri (master shkencor);
 8. Të këtë eksperiencë pune të paktën 2 vjet.

Kandidatët për Shofer për mjetet speciale (për drejtimin e mjetit të vijëzimit)  duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. të jetë shtetas shqiptar;
 2. të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3.  të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 4.  të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 5. të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 6. ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit;
 7. të këtë mbaruar shkollën e mesme;
 8. të zotërojë leje drejtimi mjeti.

Kandidatët për Manovrator sektori mekanik, transportit dhe mirëmbajtjes duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. të jetë shtetas shqiptar;
 2. të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3.  të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 4.  të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 5. të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 6. ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit;
 7. të zotërojë shkollën e mesme;
 8. Të ketë dëshmi të Aftësisë Profesionale për drejtimin e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë.
 9. Të këtë eksperiencë pune të paktën 2 vjet.            

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

     Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Kërkesë me shkrim;
 • Curriculum vitae;
 • Certifikatë e  përbërjes familjare;
 • Fotokopje e kartës së identitetit;
 • Dëftesë ose diplomë të noterizuar;
 • Listë e notave e noterizuar;
 • Dëshmi kualifikimi ( në qoftë se ka);
 • Librezë pune ( në qoftë se ka punuar);
 • Dëshmi e gjendjes mjekësore ;
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
 • Vërtetim gjykate dhe prokurorie;
 • Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm;
 • Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm.
 • Vetdeklarim i gjëndjes gjyqësore.

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë brenda datës 18.07.2024.

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT

Në datën 19.07.2024 Drejtoria e Burimeve Njerëzore  në Bashkinë e Korçës do të njoftojë individualisht kandidatët fitues që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme.

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

 

 

 

back