Njoftim

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE NË INSPEKTORIATI NDËRTIMOR

 

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në ligjin nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142 datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavaruara” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.167 datë 29.12.2023 "Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 të Bashkisë Korçë", në Vendimin e Këshillit te Bashkisë nr. 166 datë 29.12.2023 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve e të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në institucionin e Bashkisë dhe Institucioneve të varësisë për vitin 2024”, në urdhërin e Kryetarit nr. 32 datë 17.01.2024 “Për miratimin e strukturës të administratës së Bashkisë Korçë për vitin 2024” dhe vendimin nr. 2 datë 17.01.2024 “Për miratimin e strukturës analitike të Bashkisë Korçë për vitin 2024”, Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendit vakant në Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit, si më poshtë:

 • 1 Inspektor në Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

 • Kontrollin e territorit të Bashkisë Korçë për parandalimin e ndërtimeve të kundërligjshme;
 • Kontrolle në ndërtime me leje ndërtimi dhe deklarata paraprake;
 • Shqyrtimin e ankesave të popullit;
 • Pergatitja e relacioneve dhe përllogaritja e vlerës së gjobës për ndërtimet e kryera jashtë projektitt dhe shpenzimet e prishjeve;
 • Zbatimi i vendimeve të prishjes në bashkëpunim me Policinë Bashkiake dhe atë të Rendit.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3.  Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 4. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 6. Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna;
 7. Duhet të ketë arsimin e lartë minimalisht master profesional në fushat e drejtësisë, inxhinierisë së ndërtimit, arkitekturës, urbanistikës, konstruksionit, transportit, teknologjisë së materialeve, gjeologjisë, hidrogjeologjisë dhe mjedisit.

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

     Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Kërkesë me shkrim;
 • Curriculum vitae;
 • Certifikatë e  përbërjes familjare;
 • Fotokopje e kartës së identitetit;
 • Diplomë të noterizuar;
 • Listë e notave e noterizuar;
 • Dëshmi kualifikimi (në qoftë se ka);
 • Librezë pune ( në qoftë se ka punuar);
 • Rekomandim nga punëdhënësi i mëparshëm;
 • Dëshmi e gjendjes mjekësore;
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
 • Vërtetim gjykate dhe prokurorie;
 • Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm;
 • Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm;
 • Vetdeklarim i gjëndjes gjyqësore.

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë brenda datës 19.07.2024.

 

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT

Në datën 22.07.2024 Drejtoria e Burimeve Njerëzore  në Bashkinë e Korçës do të njoftojë individualisht kandidatët fitues që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme.

 

    KRYETARI I BASHKISË

      Sotiraq Filo

 

 

back