Njoftim

“SHPALLJE PËR MARRJEN ME QIRA TË AMBIENTEVE NË ZONËN E PAZARIT
 
NË KUADËR TË PROJEKTIT “REZIDENCA  ARTISTIKE”
 
 
 
Në bazë të Vendimit të Këshillit Bashkiak Korçë Nr. 85, datë 14.06.2024 “Për miratimin e projektit të Rezidencës Artistike dhe miratimin e fondit alokuar nga Këshilli i Qarkut Korçë”, konfirmuar mbi bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut Korçë me shkresë nr. 556/1 prot., datë 25.06.2024 dhe referuar Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Korçë nr. 626, datë 27.06.2024 “Për krijimin e Komisionit të vlerësimit të ofertave për marrjen me qira të ambienteve në Pazarin e Korçës për realizimin e projektit të Rezidencës Artistike”;
 
Bashkia Korçë njofton të gjithë personat e interesuar për nevojën e saj për të marrë me qira katër ambiente në zonën e Pazarit të Korçës, me qëllim krijimin e Rezidencës Artistike. Ambientet duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
 
Kërkesat për Ambientet:
 • Numri i Ambienteve: 4;
 • Sipërfaqja: Jo me pak se 40 m2 secila;
 • Mobilimi: Me ose pa mobilje;
 • Dizenjimi: Të përfshijnë një mjedis zyre dhe një sallon pritje;
 • Pajisjet: Të pajisura me tualet.
 
Kriteret për Subjektet Ofertuese:
 
1. Dokumentacioni i nevojshëm:
 
 • Fotokopje e kartës së identitetit dhe/ose fotokopje e çertifikatës së regjistrimit si subjekt (Nipt);
 • Oferta me vlerën e qirasë mujore e nënshkruar nga subjekti/personi fizik;
 • Dokumentacioni i pronësisë për ambientin e ofruar (Kartelë pasurie e rifreskuar + fragment harte kadastrale)
 • Planimetri dhe/ose foto të ambientit.
 
​Kushtet e Qirasë
 • Afati i Qirasë: 3 vite (pa të drejtë zgjidhje kontrate brenda këtij afati)
 • Afati i Dorëzimit të Ofertave: 10 ditë nga data e publikimit.
Të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar pranë zyrave të Bashkisë Korçë. Për çdo informacion të mëtejshëm, mund të kontaktoni në numrin e telefonit [+35582243353]; në adresën e postës elektronike: [email protected]  ose të vizitoni faqen zyrtare të Bashkisë Korçë.
 
Kjo shpallje do të afishohet në stendën e Bashkisë Korçë dhe do të publikohet në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë Korçë.
back