Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.b

 

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut  VII të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • 1 (një) Specialist  për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave demografike etj., në sektorin  e administrimit të rregjistrimit të territorit, në drejtorinë e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit, në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit të territorit dhe menaxhimit të kontratave të infrastrukturës, kategoria III.b.

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  • Sara Seida
  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 15.07.2024 ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
  • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 23.07.2024, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

 

back