Njoftim

Në zbatim të ligjit Nr 22/2018 "Për Strehimin Social" i ndryshuar neni 48, VKM Nr.384 datë 12.06.2019 "Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe afateve e procedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore" dhe vendimit Nr.21 date 27.05.2024 të Këshillit Drejtues të Entit Kombëtar të Banesave mbi miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit "Mbi Zbatimin e Programit për Ndërtimin e Banesave me Kosto të Ulët në Bashkinë Korçë", njofton të gjithë qytetarët e interesuar dhe në nevojë për strehim:

Të paraqesin aplikimet e tyre për Programin e Strehimit Social "Banesa me Kosto të Ulët".

1.  Aplikimi për të përfituar nga ky program do të kryhet nëpërmjet portalit unik qeveritar, E-Albania në sistemin online të strehirnit social në rubrikën "Kërkesë për të përfituar nga Programet e Strehimit Social".

2. Aplikanti deklaron situatën dhe kushtet e strehimit, kushtet familjare, kushtet sociale dhe kushtet ekonomike (të ardhurat mujore neto që realizon familja).

3. Afati i aplikimi shtyhet deri në datën 21.10.2024.

Për më shumë informacion drejtohuni në Drejtorinë e Strehimit Social dhe MBSQ pranë Bashkisë Korçë.

 

 

back