Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 1 (NJË) VENDE VAKANTE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 1 (një) vende vakante   në shërbimin vendor Zjarrfikës luftues shpëtues në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë;

 

 1. Përshkrimi i përgjithshëm i vendit të punës
 • Shërbimi i MZSH-së është një strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme, misioni i të cilës është inspektimi, parandalimi me masat e marra për mbrojtjen nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidenteve të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut. Zjarrfikësi dhe personi i emëruar në strukturat e shërbimit të M.Z.SH. – së, i trajnuar profesionalisht për të ndërhyrë në shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin e jetës së njeriut, të gjësë së gjallë dhe të pronës.
 • Zjarrfikësi  ka për detyrë :
 • Të marrë dhe të dorëzojë shërbimin me përgjegjësi, duke kontrolluar mjetet dhe pajisjet personale dhe të përbashkëta të shërbimit. Për mangësitë e vrejtura të vejë në dijeni komandantin e shërbimit dhe të kërkojë dhe punojë për eleminimin e tyre.
 • Të njohë mirë detyrën e tij funksionale dhe të përpiqet maksimalisht për aftësimin profesional, të jetë në çdo kohë në gadishmëri të plotë, të dijë mirë radhën e veprimeve dhe të veprojë me shpejtësi dhe saktësi me marrjen e sinjalit për dalje në operacion.
 • Me marrjen e sinjalit të alarmit, të veprojë me shpejtësi dhe saktësi. Të marrë të gjitha pajisjet dhe mjetet e tij personale dhe të pajisjeve dhe mjeteve të nevojshme për operacionin. Të pozicionohet ne vendin e tij në automjet dhe të raportojë gadishmërinë e tij për lëvizje. Gjatë udhëtimit për në vendngjarje  të korigjojë dhe të të ndihmojë për të eleminuar ndonjë mangësi të vrejtur.
 • Me mbritjen në vendngjarje, të pozicionohet sipas urdhërit të drejtuesit të operacionit dhe të veprojë profesionalisht për zbatimin e detyrave dhe të urdhërave të tij.
 • Të bashkëpunojë dhe të bashkërendojë punën me shokun që vepron në krah dhe me forcat e tjera operacionale që veprojnë në operacion. Për çdo gjë të raportojë tek drejtuesi i operacionit.
 • Në të gjitha veprimet operacionale që kryen, t’i japë prioritet ruajtjes të jetës së njerëzve. Të jetë i aftë të japë Ndihmën e Parë dhe ta japë atë kur kërkohet.

-          Pas përfundimit të operacionit, të kujdeset për pajisjet, mjetet personale dhe pajisjet dhe  mjetet e tjera, e me kthimin në stacion t’i  rivendosë ato në gadishmëri.

 

 

1.      Kërkesat e përgjithshme për pranimin

Kandidati për pranimin në nivelin bazë të shërbimit vendor të MZSH-së duhet të plotësojë kriteret, si më poshtë vijon:

a) Të jetë shtetas shqiptar;
b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c) Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i/e aftë fizikisht për të kryer detyra me rrezik të shtuar;
ç) Të mos jetë i përjashtuar nga shërbimi zjarrfikës, Policia e Shtetit apo nga institucionet e tjera të administratës publike;
d) Të ketë mbaruar arsimin e mesëm;
dh) Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
e) Të mos ketë rekorde kriminale në organet e policisë dhe prokurorisë (vërtetim personaliteti nga organet e policisë dhe prokurorisë);
ë) Të jetë i/e moshës nën 30 (tridhjetë) vjeç;
f) Të ketë përfunduar testimin fiziko-profesional dhe kursin përkatës pranë Akademisë së Sigurisë ose në qendra të trajnimit zjarrfikës;
g) Të jetë me vendbanim sa më pranë stacionit të MZSH-së;
gj) Për gjininë mashkullore personi duhet të jetë me gjatësi jo më pak se 175 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë) cm;
h) Për gjininë femërore të cilat kanë prioritet, personi duhet të jetë me gjatësi jo më pak se 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) cm;
i) Të jetë me peshë trupore që t’i përgjigjet raportit të gjatësisë;
j) Të jetë i pajisur me dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të grupit “C”;

2.      Dokumentacioni dhe mënyra i dorëzimit për aplikantët

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a.  Formularin e aplikimit për pranimin në shërbimin e MZSH-së, i cili ndodhet bashkëngjitur shpalljes.

b. Fotokopje e kartës së identitetit ;
c. Çertifikatë familjare;
ç. Një kopje të jetëshkrimit (CV);
d. Dokumentin zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit;
dh. Raport mjeko-ligjor nga autoriteti kompetent, që vërteton “gjëndje të mirë shëndetësore dhe i/e aftë fizikisht për të kyer detyra me rrezik të shtuar”;
e. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, si dhe nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;

ë. Vërtetim i gjendjes Gjyqesore (Dëshmi Penaliteti )/ Formular vetëdeklarimi ;
f.  Fotokopje të librezës së punës e njësuar me origjinalin (nëse ka);
g. Çertifikata, trajnime profesionale, në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin (nëse ka);
gj. Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “C”;
h. Dokument i lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.

 

 

 1. Kërkesat për rikthimin në shërbimin e MZSH-së

Sipas nenit 57 të Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” , një person mund të rikthehet në shërbimin e MZSH-së vetëm nëse ai ka ndërprerë marrëdhëniet e punës me strukturat e tij brenda 5 (pesë) viteve të fundit. Për rikthimin në shërbimin e MZSH-së, i interesuari duhet të paraqesë pranë strukturave përkatëse të burimeve nejrëzore dokumentacionin si më poshtë:

 1. Kërkesë me shrim për rikthim;
 2. Fotokopje e kartës së identitetit;
 3. Ceritifikatë familjare;
 4. Certifikatë të gjendjes shëndetësore;
 5. Vërtetim gjykate;
 6. Vërtetim prokurorie;
 7. Referenca për punët  e kryera gjatë periudhës që ka qenë në lirim.

 

 1. Afati i dorëzimit

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, brenda dates 17.06.2024.

 

 1. Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

 

Në përfundim të afatit të verifikimit paraprak, Bashkia Korçë do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe në stendat e informimit të publikut  listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe kriteret e aplikimit, të kërkuara më sipër si dhe  për datën, vendin dhe orën e zhvillimit të procedurave.
Kandidatët e skualifikuar kanë të drejtë të ankimohen pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Protokoll-Arkiva dhe Shërbimeve Mbështetëse të Bashkisë Korçë. Afati i ankimimit është 5 (pesë) ditë nga data e shpalljes së rezultateve të verifikimit.

 

 1. Fusha kryesore mbi të cilën bazohet konkurimi

 

-  Ligjin nr.139, date 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
-  Ligji nr.152, datë 21.12.2015 ‘Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;
- VKM nr. 520 dt.25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri ”;

 • Ligji nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.

 

 1. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve
  Kandidatët që kualifikohen për të vazhduar procesin e pranimit në shërbimin e MZSH-së u nënshtrohen fazave të konkurrimit, sipas rendit të mëposhtëm:
  a) Testim me shkrim;
  b) Testim i aftësive fizike;
  c) Intervistë me gojë;
  ç) Testimi psikologjik;
  d) Verifikim përfundimtar i aplikantit.

 

 

 1. Procedura e konkurimit do të ndjekë këto faza:

 

- Testimi me shkrim, shërben për të vlerësuar nëse aplikanti zotëron njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për kryerjen e detyrave të punonjësit të shërbimit të MZSH-së. Aplikantët që kanë marrë 70% të pikëve të përcaktuara për testin me shkrim, do të njoftohen për të vazhduar procesin e testimit të aftësive fizike.
- Testimi i aftësive fizike, teston aftësitë psiko-motore, ku përfshihen: shpejtësia, shkathtësia fizike, rezistenca, forca muskulare dhe koordinimi fizik, të domosdoshme për punën e punonjësit të shërbimit të MZSH-së. Aplikantët që kanë marrë mbi 60% të pikëve maksimale vazhdojnë procesin e testimit.
- Intervista me gojë konsiston në testimin e aftësitëve të aplikantit për të komunikuar qartë, për të shprehur ide dhe koncepte, si dhe për të analizuar e për të marrë vendime.
- Testimi psikologjik konsiston në vlerësimin e aftësive të kandidatit për të reaguar në
mënyrën e duhur në kushtet e një stresi minimal;

Kandidatët fitues do të renditen sipas rezultateve të arritura dhe përzgjedhja e kandidateve për tu emëruar do të fillojë nga kandidati fitues që ka marë më shumë pikë.

 

 Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës do të shpallë fituesit në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe në stendat e informimit të publikut. Kandidatët jo fitues kanë të drejtë të ankimohen pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore të Bashkisë Korçë. Afati i ankimimit është 5 ditë nga data e shpalljes së rezultateve të testimit.

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

Lidhja nr.11

Formulari i aplikimit për pranimin në shërbimin e M.Z.SH.-së

UDHËZIME

1. Plotësoni çdo kuti në këtë aplikim në mënyrë të plotë. Një aplikim jo i plotë mund t’ju s’kualifikojë nga proçesi i përzgjedhjes.

2. Përgjigjuni çdo pyetjeje duke thënë vetëm të vërtetën. Përgjigjet e rreme do t’ju s’kualifikojnë automatikisht.

3. Plotësoni informacionin e kërkuar me stilolaps. Në rast se shkrimi nuk është i kuptueshëm ju mund të s’kualifikoheni.

4. Nëse një pyetje nuk aplikohet në rastin tuaj ju lutemi plotësoni kutinë përkatëse duke shkruar “N/A” (nuk aplikohet).

5. Aplikimet e plotësuara duhet të dorëzohen bashkë me kopjen e dëftesës së shkollës së mesme ose diplomës së shkollës së lartë, si dhe një kopje të lejes suaj për drejtim automjeti pranë drejtorisë/sektorit përkatës të shërbimit të M.Z.SH.-së.

 1. INFORMACIONI PERSONAL

 

 

Mbiemri:

 

 

Emri:

 

Atësia:

 

Adresa: ___________________________________

             ___________________________________

             ___________________________________

 

 

Nr. i telefonit

 

Adresa e e-mail-it:

 

Datëlindja: Data/muaji/viti

 

____/____/ ______

 

Mosha:

_________

_________

Vendlindja:

_____________

_____________

 

Gjatësia:

 

_______

 

Pesha:

 

_______

Gjinia:

 

 
 

 

 

 

Mashkull

 

 
 

 

 

 

Femër

 

Gjendja civile:

 

       
   
 
 

 

 

 

Martuar             Beqar

 

I/e ve                 Divorcuar

 

Jeni shtetas shqiptar?

 

 
 

 

 

 

Po

 

Jo

 

Keni leje drejtimi për automjete?

 

       
   

 

 

 

Po                   Kategoria

 

Jo

 

 Nr. i lejes së drejtimit:

____________________________

 

                       

 

Keni ndonjë të afërm të punësuar aktualisht në Shërbimin Zjarrfikës?

 

Po                    Jo

 

Nëse “Po” , plotësoni informacionin e mëposhtëm:

 

Mbiemri:

Emri:

Atësia:

 

 

Lidhja që ka me ju:

 

Grada dhe

pozicioni në

shërbimin e

M.Z.SH.-së

Vendi ku kryen detyrën

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma e aplikantit

 1. BANESAT

 

(Rendisni adresat në të cilat keni banuar gjatë 10 viteve të fundit. Filloni me adresën ku jetoni aktualisht. Përfshini edhe adresa ku keni jetuar përkohësisht).

 

 

Nga:____ /____ /________

 

Muaji/Viti             Aktualisht

Adresa aktuale:

 

 

Nga:____ /_____ Deri:____ /_____

 

Muaji/Viti             Muaji/Viti

Adresa:

Arsyeja e largimit:

 

Nga:____ /_____ Deri:____ /_____

 

Muaji/Viti             Muaji/Viti

Adresa:

Arsyeja e largimit:

 

Nga:____ /_____ Deri:____ /_____

 

Muaji/Viti             Muaji/Viti

Adresa:

Arsyeja e largimit:

 

 1. ARSIMI

 

Shkollat e mesme që keni ndjekur (Rendisni shkollën e fundit që keni ndjekur, të parën)

 

Emri i shkollës

Fshati/Qyteti

Periudha kohore

Diplomuar

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

Universitetet që keni ndjekur (Rendisni universitetin e fundit që keni ndjekur, të parin)

 

Emri i universitetit

Qyteti

Periudha kohore

Diplomuar

Diplomuar për

Specialiteti

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

Firma e aplikantit

 

Shkollat profesionale që keni ndjekur (Rendisni shkollën që keni ndjekur, të parën)

 

Emri i shkollës

Qyteti

Periudha kohore

Diplomuar

Specialiteti

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 1. PËRVOJA E PUNËS

 

 (Rendisni punën tuaj të fundit, të parën)

 

Data

Emri i punëdhënësit

Adresa dhe numeri i telefonit

Pozicioni

Arsyeja e largimit

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

 

 1. SHËRBIM USHTARAK

 

Keni shërbyer ndonjëherë në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë?

 

 

 
 

 

 

 

Po                 Jo                 Nëse “Po”, plotësoni informacionin e mëposhtëm

 

 

Firma e aplikantit

 

Forca në të cilën keni shërbyer

Periudha kohore

Numri i repartit

Vendndodhja

 

Tokësore

 

 
 

 

 

 

Detare

 

 
 

 

 

 

Ajrore

 

 
 

 

 

 

Grada

 

 

Nga:____/_________

Deri____/____/_____

 

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 1. VEPRIMTARIA KRIMINALE

 

Jeni dënuar ndonjëherë për ndonjë krim?

 

 

 
 

 

 

 

Po                 Jo                 Nëse “Po”, plotësoni informacionin e mëposhtëm

 

 

Lloji i krimit

Data e dënimit

Vendndodhja

Gjykata

 

 

 

 

 

 

 

Jeni arrestuar ndonjëherë për një krim, pavarësisht nëse nuk jeni dënuar?

 

 

 
 

 

 

 

Po                 Jo                 Nëse “Po”, plotësoni informacionin e mëposhtëm

 

 

Lloji i krimit

Data e arrestimit

Vendndodhja

 

 

 

 

 

Jeni dënuar ndonjëherë kur keni qenë i mitur?

 

 

 
 

 

 

 

Po                 Jo                 Nëse “Po”, plotësoni informacionin e mëposhtëm

 

 

Lloji i krimit

Data e dënimit

Vendndodhja

 

 

 

 

 

 

A jeni aktualisht nën ndjekje penale apo prisni që kjo të fillojë së shpejti?

 

 

 
 

 

 

 

Po                 Jo                 Nëse “Po”, plotësoni informacionin e mëposhtëm

 

 

Lloji i krimit

Data e arrestimit

Vendndodhja

 

 

 

 

 

 

Firma e aplikantit

 1. GJUHË TË HUAJA

 

Rendisni të gjitha gjuhët e huaja që njihni

 

Gjuha

Lexon

Shkruan

Flet

Kupton

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

 

 1. REFERENCAT

 

Rendisni emrat e tre personave që ju kanë njohur gjatë 5 viteve të fundit (Mos përfshini emrat e personave që janë përmendur më sipër në këtë formular aplikimi)

 

Mbiemri

Emri

Atësia

Adresa dhe nr. i telefonit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma e aplikantit

 

back