Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 2 (DY) VENDE VAKANTE SHOFER/ZJARRFIKËS

NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

 

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit”, Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 2 (dy) vende vakante  shofer/zjarrfikës në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë.

 1. Përshkrimi i përgjithshëm i vendit të punës

Shërbimi i MZSH-së është një strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme, misioni i të cilës është inspektimi, parandalimi me masat e marra për mbrojtjen nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidenteve të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

Shofer/Zjarrfikësi është personi i emëruar në strukturat e shërbimit të MZSH-së, i trajnuar profesionalisht për të ndërhyrë në shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin e jetës së njeriut, të gjësë së gjallë dhe pronës, i përgatitur nga ana fizike, mendore dhe psikologjike për situate me rrezik të shtuar.

 Shofer/Zjarrfikësi duhet të njoh dhe te zbatoje orarin e veprimeve, të dijë pozicionin në shërbim dhe detyrat e tij funksionale, të jetë në çdo kohë në gadishmëri të lartë për të vepruar në zgjidhjen e situatave që ndodhin, të njoh dhe të zbatojë rregullat e brendshme në stacion dhe të sigurojë paprekshmërinë dhe abuzimin e mjediseve, teknikës, paisjeve etj, të mbajë pastër të gjitha ambjentet që disponon stacioni, të jetë i sjellshëm në komunikim me qytetarët që kërkojnë ndihmë, me kolegët duke pasqyruar një figurë qytetare dhe humane.

 • Shoferi zjarrfikës ka për detyrë :
 • Të marrë dhe të dorëzojë shërbimin me proceverbal, pasi të ketë kontrolluar gjendjen e përgjithëshme të gadishmërisë së automjeteve zjarrfikëse, furnizimin me karburant, vaj dhe ujë të tyre. Mangësitë e konstatuara i pasqyron në procesverbal dhe ja ve në dijeni komandantit të shërbimit.
 • Të mbajë në gadishmëri automjetet zjarrfikëse, t’i  mirëmbajë dhe të kujdeset për to, në parkim dhe gjatë manovrimit në operacion, të kryejë shërbimet teknike të nevojshme dhe të eliminojë defektet e vogla.
 • Të dijë mirë radhën e veprimeve dhe të veprojë me shpejtësi dhe saktësi, me marrjen e sinjalit për dalje në operacion.

-          Të niset për në vendngjarje me urdhërin e komandantit të shërbimit, pasi të sigurohet se efektivi me mjetet dhe pajisjet e nevojshme për operacionin është në gadishmëri për lëvizje.

-          Të lëvizë për në vendngjarje sipas udhëzimit të komandantit të shërbimit, në rrugët më të shkurtëra, me shpejtësi maksimale të lejuar, duke zbatuar kërkesat e Kodit Rrugor.

-          Të pozicionohet në vendngjarje sipas urdhërit të komandantit të shërbimit, të qëndrojë në çdo rast në afërsi të pompës zjarrfikëse dhe të veprojë vetëm në zbatim të urdhërit që jep drejtuesi i operacionit për fikjen e zjarrit dhe shpëtimin.

-          Të sigurojë ujë të vazhdueshëm dhe me presion të duhur, sipas kërkesës së grupit luftues, të njoftojë herë pas here drejtuesin e operacionit për sasinë e ujit të shpenzuar.

-          Të marrë pjesë në operacionet e shpëtimit, kur shihet e arsyeshme dhe vetëm me urdhërin e drejtuesit të operacionit.

-          Sipas urdhërit të komandantit të shërbimit, pas përfundimit të operacionit, të përgatisë automjetin për kthim në stacion. Të kontrollojë efektivin, mjetet dhe pajisjet dhe të raportojë gadishmërinë për lëvizje.

-          Të lëvizë për kthimin në stacion duke zbatuar të gjithë rregullat dhe sinjalistikat e qarkullimit rrugor.

Të lajë dhe të pastrojë automjetin pasi të jetë kthyer në stacion, të vendosë atë në gadishmëri duke bërë mbushjen me ujë, furnizim me naftë etj.  Në rast defektesh të shkatuara gjatë operacionit, i regjistron dhe raporton tek komandanti i shërbimit dhe punon.

 

1.      Kërkesat e përgjithshme për pranimin

Kandidati për shofer/zjarrfikës në shërbimin vendor të MZSH-së duhet të plotësojë kriteret, si më poshtë vijon:

a) Të jetë shtetas shqiptar;
b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c) Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i/e aftë fizikisht për të kryer detyra me rrezik të shtuar;
ç) Të mos jetë i përjashtuar nga shërbimi zjarrfikës, Policia e Shtetit apo nga institucionet e tjera të administratës publike;
d) Të ketë mbaruar arsimin e mesëm;
dh) Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
e) Të mos ketë rekorde kriminale në organet e policisë dhe prokurorisë (vërtetim personaliteti nga organet e policisë dhe prokurorisë);
ë) Të jetë i/e moshës nën 30 (tridhjetë) vjeç;
f) Të  përfundojë testimin fiziko-profesional dhe kursin përkatës pranë Akademisë së Sigurisë ose në qendra të trajnimit zjarrfikës;
g) Të jetë me vendbanim sa më pranë stacionit të MZSH-së;
gj) Për gjininë mashkullore personi duhet të jetë me gjatësi jo më pak se 175 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë) cm;
h) Për gjininë femërore të cilat kanë prioritet, personi duhet të jetë me gjatësi jo më pak se 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) cm;

i) Të jetë me peshë trupore që t’i përgjigjet raportit të gjatësisë;
j) Të jetë i pajisur me dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të grupit “D”;

 

 1. Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Formular aplikimi;
 • Fotokopje e kartës së identitetit;
 • Dokument zyrtar qe vërteton përfundimin e arsimit;
 • Fotokopje e dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “D”;
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
 • Certifikatë e  përbërjes familjare;
 • Vërtetim gjykate dhe prokurorie;
 • Dëshmi e gjendjes mjekësore;
 • Fotokopje e librezës së punës;
 • Çertifikata, trajnime profesionale, në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin (nëse ka);
 • Dokument i lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, brenda date 17.06.2024.

 

 1. Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

 

Në përfundim të afatit të verifikimit paraprak, Bashkia Korçë do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe në stendat e informimit të publikut  listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe kriteret e aplikimit, të kërkuara më sipër si dhe  për datën, vendin dhe orën e zhvillimit të procedurave.
Kandidatët e skualifikuar kanë të drejtë të ankimohen pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Protokoll-Arkiva dhe Shërbimeve Mbështetëse të Bashkisë Korçë. Afati i ankimimit është 5 (pesë) ditë nga data e shpalljes së rezultateve të verifikimit.

 

 1. Fusha kryesore mbi të cilën bazohet konkurimi

  -  Ligjin nr.139, date 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
  -  Ligji nr.152, datë 21.12.2015 ‘Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;
  - VKM nr. 520 dt.25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri ”;
 • Ligji nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
 1. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

  Kandidatët që kualifikohen për të vazhduar procesin e pranimit në shërbimin e MZSH-së u nënshtrohen fazave të konkurrimit, sipas rendit të mëposhtëm:
  a) Testim me shkrim;
  b) Testim i aftësive fizike;
  c) Intervistë me gojë;
  ç) Testimi psikologjik;
  d) Verifikim përfundimtar i aplikantit.

 

 1. Procedura e konkurimit do të ndjekë këto faza:

 

- Testimi me shkrim, shërben për të vlerësuar nëse aplikanti zotëron njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për kryerjen e detyrave të punonjësit të shërbimit të MZSH-së. Aplikantët që kanë marrë 70% të pikëve të përcaktuara për testin me shkrim, do të njoftohen për të vazhduar procesin e testimit të aftësive fizike.
- Testimi i aftësive fizike, teston aftësitë psiko-motore, ku përfshihen: shpejtësia, shkathtësia fizike, rezistenca, forca muskulare dhe koordinimi fizik, të domosdoshme për punën e punonjësit të shërbimit të MZSH-së. Aplikantët që kanë marrë mbi 60% të pikëve maksimale vazhdojnë procesin e testimit.
- Intervista me gojë konsiston në testimin e aftësitëve të aplikantit për të komunikuar qartë, për të shprehur ide dhe koncepte, si dhe për të analizuar e për të marrë vendime.
- Testimi psikologjik konsiston në vlerësimin e aftësive të kandidatit për të reaguar në
mënyrën e duhur në kushtet e një stresi minimal;

Kandidatët fitues do të renditen sipas rezultateve të arritura dhe përzgjedhja e kandidateve për tu emëruar do të fillojë nga kandidati fitues që ka marë më shumë pikë.

 

 Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës do të shpallë fituesit në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe në stendat e informimit të publikut. Kandidatët jo fitues kanë të drejtë të ankimohen pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore të Bashkisë Korçë. Afati i ankimimit është 5 ditë nga data e shpalljes së rezultateve të testimit.

 

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

 

Lidhja nr.11

Formulari i aplikimit për pranimin në shërbimin e M.Z.SH.-së

UDHËZIME

1. Plotësoni çdo kuti në këtë aplikim në mënyrë të plotë. Një aplikim jo i plotë mund t’ju s’kualifikojë nga proçesi i përzgjedhjes.

2. Përgjigjuni çdo pyetjeje duke thënë vetëm të vërtetën. Përgjigjet e rreme do t’ju s’kualifikojnë automatikisht.

3. Plotësoni informacionin e kërkuar me stilolaps. Në rast se shkrimi nuk është i kuptueshëm ju mund të s’kualifikoheni.

4. Nëse një pyetje nuk aplikohet në rastin tuaj ju lutemi plotësoni kutinë përkatëse duke shkruar “N/A” (nuk aplikohet).

5. Aplikimet e plotësuara duhet të dorëzohen bashkë me kopjen e dëftesës së shkollës së mesme ose diplomës së shkollës së lartë, si dhe një kopje të lejes suaj për drejtim automjeti pranë drejtorisë/sektorit përkatës të shërbimit të M.Z.SH.-së.

 1. INFORMACIONI PERSONAL

 

 

Mbiemri:

 

 

Emri:

 

Atësia:

 

Adresa: ___________________________________

             ___________________________________

             ___________________________________

 

 

Nr. i telefonit

 

Adresa e e-mail-it:

 

Datëlindja: Data/muaji/viti

 

____/____/ ______

 

Mosha:

_________

_________

Vendlindja:

_____________

_____________

 

Gjatësia:

 

_______

 

Pesha:

 

_______

Gjinia:

 

 
 

 

 

 

Mashkull

 

 
 

 

 

 

Femër

 

Gjendja civile:

 

       
   
 
 

 

 

 

Martuar             Beqar

 

I/e ve                 Divorcuar

 

Jeni shtetas shqiptar?

 

 
 

 

 

 

Po

 

Jo

 

Keni leje drejtimi për automjete?

 

       
   

 

 

 

Po                   Kategoria

 

Jo

 

 Nr. i lejes së drejtimit:

____________________________

 

                       

 

Keni ndonjë të afërm të punësuar aktualisht në Shërbimin Zjarrfikës?

 

Po                    Jo

 

Nëse “Po” , plotësoni informacionin e mëposhtëm:

 

Mbiemri:

Emri:

Atësia:

 

 

Lidhja që ka me ju:

 

Grada dhe

pozicioni në

shërbimin e

M.Z.SH.-së

Vendi ku kryen detyrën

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma e aplikantit

 1. BANESAT

 

(Rendisni adresat në të cilat keni banuar gjatë 10 viteve të fundit. Filloni me adresën ku jetoni aktualisht. Përfshini edhe adresa ku keni jetuar përkohësisht).

 

 

Nga:____ /____ /________

 

Muaji/Viti             Aktualisht

Adresa aktuale:

 

 

Nga:____ /_____ Deri:____ /_____

 

Muaji/Viti             Muaji/Viti

Adresa:

Arsyeja e largimit:

 

Nga:____ /_____ Deri:____ /_____

 

Muaji/Viti             Muaji/Viti

Adresa:

Arsyeja e largimit:

 

Nga:____ /_____ Deri:____ /_____

 

Muaji/Viti             Muaji/Viti

Adresa:

Arsyeja e largimit:

 

 1. ARSIMI

 

Shkollat e mesme që keni ndjekur (Rendisni shkollën e fundit që keni ndjekur, të parën)

 

Emri i shkollës

Fshati/Qyteti

Periudha kohore

Diplomuar

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

Universitetet që keni ndjekur (Rendisni universitetin e fundit që keni ndjekur, të parin)

 

Emri i universitetit

Qyteti

Periudha kohore

Diplomuar

Diplomuar për

Specialiteti

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

Firma e aplikantit

 

Shkollat profesionale që keni ndjekur (Rendisni shkollën që keni ndjekur, të parën)

 

Emri i shkollës

Qyteti

Periudha kohore

Diplomuar

Specialiteti

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 

Po

 

 
 

 

 

 

Jo

 

 

 

 

 1. PËRVOJA E PUNËS

 

 (Rendisni punën tuaj të fundit, të parën)

 

Data

Emri i punëdhënësit

Adresa dhe numeri i telefonit

Pozicioni

Arsyeja e largimit

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

Nga:____/____/_____  Deri____/____/_____

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 

 

 

 1. SHËRBIM USHTARAK

 

Keni shërbyer ndonjëherë në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë?

 

 

 
 

 

 

 

Po                 Jo                 Nëse “Po”, plotësoni informacionin e mëposhtëm

 

 

Firma e aplikantit

 

Forca në të cilën keni shërbyer

Periudha kohore

Numri i repartit

Vendndodhja

 

Tokësore

 

 
 

 

 

 

Detare

 

 
 

 

 

 

Ajrore

 

 
 

 

 

 

Grada

 

 

Nga:____/_________

Deri____/____/_____

 

 

        Data/Muaji/Viti            

 

 

 

 1. VEPRIMTARIA KRIMINALE

 

Jeni dënuar ndonjëherë për ndonjë krim?

 

 

 
 

 

 

 

Po                 Jo                 Nëse “Po”, plotësoni informacionin e mëposhtëm

 

 

Lloji i krimit

Data e dënimit

Vendndodhja

Gjykata

 

 

 

 

 

 

 

Jeni arrestuar ndonjëherë për një krim, pavarësisht nëse nuk jeni dënuar?

 

 

 
 

 

 

 

Po                 Jo                 Nëse “Po”, plotësoni informacionin e mëposhtëm

 

 

Lloji i krimit

Data e arrestimit

Vendndodhja

 

 

 

 

 

Jeni dënuar ndonjëherë kur keni qenë i mitur?

 

 

 
 

 

 

 

Po                 Jo                 Nëse “Po”, plotësoni informacionin e mëposhtëm

 

 

Lloji i krimit

Data e dënimit

Vendndodhja

 

 

 

 

 

 

A jeni aktualisht nën ndjekje penale apo prisni që kjo të fillojë së shpejti?

 

 

 
 

 

 

 

Po                 Jo                 Nëse “Po”, plotësoni informacionin e mëposhtëm

 

 

Lloji i krimit

Data e arrestimit

Vendndodhja

 

 

 

 

 

 

Firma e aplikantit

 1. GJUHË TË HUAJA

 

Rendisni të gjitha gjuhët e huaja që njihni

 

Gjuha

Lexon

Shkruan

Flet

Kupton

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

Sh.mirë

 

 
 

 

 

 

Mirë

 

 
 

 

 

 

Disi

 

 
 

 

 

 

Dobët

 

 

 1. REFERENCAT

 

Rendisni emrat e tre personave që ju kanë njohur gjatë 5 viteve të fundit (Mos përfshini emrat e personave që janë përmendur më sipër në këtë formular aplikimi)

 

Mbiemri

Emri

Atësia

Adresa dhe nr. i telefonit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma e aplikantit

 

back