Njoftim

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”i ndryshuar, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 • 1 (një) Specialist  projektues në Sektorin  e planifikimit të territorit, në drejtorinë e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit, në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit të territorit dhe menaxhimit të kontratave të infrastrukturës, kategoria e pagës III.b.

Pozicioni  më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.

Vetëm në rast se ky pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton vakant, atëherë është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive) aplikohet në të njëjtën kohë.

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për LEVIZJE PARALELE:  04.06.2024

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 09.06.2024

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

 • Merr pjesë në hartimin e projekteve e strategjive që parashikohen në misionin e Drejtorisë së Përgjithshme.
 • Zbaton Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë dhe ligjin “Për Planifikimin e Territorit “së bashku me aktet nënligjore në fuqi.
 • Shqyrton kërkesat për shprehje interesi për zhvillim në njësitë strukturore që zhvillohen me PDV dhe harton detyrat e projektimit për të porositur hartimin e PDV-ve nga projektues privatë ose së bashku me stafin harton PDV me interes publik.
 • Merr pjesë në hartimin e detyratve të projektimit për projekte për investimet publike të Bashkisë.
 • Përgjigjet para drejtorit të drejtorisë dhe përgjegjësit e sektorit përkatës dhe kur i kërkohet tek titullari për shkallën e plotësimit të detyrave të ngarkuara nga ana e tij.
 • Merr pjesë në punën për aplikime për fonde për projekte sipas thirrjeve të ndryshme të hapura nga institucionet shtetërore dhe donator të huaj.
 • Merr pjesë në përgatitjen e materialeve të nevojshme për Këshillin e Bashkisë në fushën e Planifikimit të Territorit.
 • Shqyrton kërkesat dhe dokumentacionit bashkëngjitur tyre që paraqiten për Zhvillimin e Territorit dhe kthen përgjigje.
 • Propozon tek eprorët nevoja apo mundësi për hartimin e projekteve imediate apo perspektive.
 • Jep zgjidhje (propozime teknike) dhe pregatit relacione dhe dokumenta të nevojshme për institucionet që do të marrin pjesë për zgjidhjen problemet që dalin gjatë zbatimit të punimeve.
 • Organizon punën për realizimin e projekt-ideve të kërkuara dhe projekteve të zbatimit  në kohën e duhur me cilësine e kërkuar dhe duke plotësuar dokumentacionin e nevojshëm teknik.
 • Raporton periodikisht tek eprori direkt për mbarëvajtjen e punës dhe problemet që dalin.

 

 1. LËVIZJA PARALELE

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

 

 1.  KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 1. Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;
 1. Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 2. Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

d-Të zotërojnë nivelin minimal të diplomës “Master Profesional”, në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

 

 1. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
 • Fotokopje e notërizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Aktin e emërimit në shërbimin civil;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore ne fuqi.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, brenda datës ​04.06.2024.

 

 1.  REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 06.06.2024, njësia e burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë do të shpallë në faqen zyrtare të internetit të institucionit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

 1. . FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

 • Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
 • Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar;
 • Ligji Nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”;
 • Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;
 • Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.
 • Ligji nr.107, datë 30.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” i ndryshuar;
 • VKM nr.408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” e ndryshuar;
 • VKM nr.671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”;
 • Vendimi i KKT-së nr.7  datë 08.02.2017 “Për miratimin e PPV-së së Bashkisë Korçë” dhe rregulloren vendore të planifikimit të territorit të Bashkisë Korçë;
 • VKM nr.207 datë 15.03.2017 “Për shpalljen e Qendrës Historike të qytetit të Korçës dhe miratimin e rregullores për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth”;
 • VKM nr.1096  datë 28.12.2015 “Për miratimin e Rregullave, kushteve e procedurave për përdorimin dhe menaxhimin e hapësirës publike”;
 • Ligji nr.8402 datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”; 
 • Ligji nr.9200 datë 26.02.2004 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8402 datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” ndryshuar me ligjin nr.9794 datë 23.07.2007 ndryshuar me  ligjin nr.9826 datë 01.11.2007;
 • VKM nr. 283  datë 1.4.2015” Për përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore e blegtorale, në tokë bujqësore” ;
 • Ligji nr.111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” i ndryshuar;
 • Ligji nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” ;
 • VKM nr.686, datë 29.7.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”;
 • Ligji nr.91/2013, “Për vlerësimin strategjik mjedisor”;
 • Ligji nr.219, datë 11.3.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për konsultimin dhe grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të vlerësimit strategjik mjedisor”;
 • Ligji nr. 9270, datë 29.07.2004 “Për sistemin e adresave”;
 • Ligj nr. 89/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9270, datë 29.7.2004, "për sistemin e adresave", të ndryshuar;
 • Ligj nr. 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”;

Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

 

 1. . MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar. Kandidatët do të vlerësohen për pervojen, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al”.

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

 

 1. DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në faqen zyrtare të internetit te Bashkisë Korçë dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerezore (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

 

2. PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Këtë informacion do ta merrni në faqen e Bashkisë Korçë, duke filluar nga data 06.06.2024.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:

a-      Të jetë shtetas shqiptar;

b-      Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

c-      Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

d-     Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

e-      Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

f-       Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

g-      Të zotërojnë nivelin minimal të diplomës “Master Profesional”, në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a-    Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta

b-   Fotokopje e notërizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);

c-    Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d-   Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e-    Letër motivimi;

f-    Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

g-   Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

h-   Certifikatë e  përbërjes familjare;

i-        Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm

j-        Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm

k-   Cdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhen pranë njësisë së Burimeve Njerëzore, Bashkia Korçë ose nëpërmjet shërbimit postar, Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive duhet të bëhet brenda datës ​09.06.2024.

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 19.06.2024, Bashkia Korçë do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë ekzekutive dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Bashkia Korçë, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al”.

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Korçë do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë Korçë dhe në “Portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit”  për fazat e mëtejshme të procedurës së pranimit në shërbimin civil të kategorisë ekzekutive: ­ për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak, ­ datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi; Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Bashkisë Korçë duke filluar nga data  19.06.2024.

 

 

                                                      KRYETARI I BASHKISË

                                                      Sotiraq Filo

 

 

 

 

 

 

                                               

back