Njoftim

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.a/1

 

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

 

 • 1 (një) Përgjegjës i sektorit për planifikimin e territorit në drejtorinë e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit të territorit dhe menaxhimit të kontratave të infrastrukturës, kategoria  III.a/1.

 

 

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.

Vetëm në rast se ky pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton vakant, atëherë është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes ne detyre.

 Për të gjitha  procedurat (lëvizje paralele dhe ngritjen në detyrë) aplikohet në të njëjtën kohë.

 

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për LEVIZJE PARALELE: 04.06.2024

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për NGRITJE NË DETYRË: 09.06.2024

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionet si më sipër është:

 • Harton projektet e strategjitë që parashikohen në misionin e Drejtorisë së Përgjithshme.
 •  Përcaktimi i një sistemi rregullator të planifikimit, bazë e të cilit është Ligji “Për              Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” dhe Plani i Përgjithshëm Vendor.
 •  Përgjigjet para drejtorit të drejtorisë përkatës dhe kur i kërkohet tek titullari për shkallën e plotësimit të detyrave të ngarkuara nga ana e tij, punonjësve që punojnë në sektorin e tij.
 • Propozon për rishikim e PPV-së dhe është pjesë e grupit të punës për hartimin e rishikimit të tij.
 • Evidenton probleme që dalin nga veprimtaria e përditëshme si dhe shqetësimet e ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundëshme brenda  kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit rrugëzgjidhjet përkatëse.
 • Kryen aplikimet për fonde për projektet sipas thirrjeve të ndryshme të hartuara nga institucionet shtetërore dhe donator të huaj.
 • Organizon punën në sektor dhe propozon për masa konkrete në drejtim të mbarëvajtjes së problemeve në fushën e planifikimit e hartimit të projekteve në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fushën e planifikimit të territorit.
 • Shqyrton kërkesat për shprehje interesi për zhvillim në njësitë strukturore që zhvillohen me PDV dhe harton detyrat e projektimit për të porositur hartimin e PDV-ve nga projektues privatë ose së bashku me stafin harton PDV me interes publik, kryen monitorimin e çdo PDV në Bashkinë Korçë.
 • Shqyrton kërkesat dhe dokumentacionin bashkangjitur tyre që paraqiten për Zhvillimin e Territorit dhe kthen përgjigje.
 • Harton ose kontrollon detyrat e projektimit soe projekte teknike për projekte për investimet publike të Bashkisë.
 • Përgatit materialet e nevojshme për Këshillin e Bashkisë në fushën e Planifikimit të Territorit në bashkëpunim me juristin e Drejtorisë.
 • Koordinon punën me sektorët e tjerë të drejtorisë si dhe bashkëpunon për përditësimin e informacionit në fushën e ndërtimeve.
 •  Organizon punën për realizimin e projekt-ideve të kërkuara dhe projekteve të zbatimit  në kohën e duhur me cilësine e kërkuar dhe duke plotësuar dokumentacionin e nevojshëm teknik.
 • Jep zgjidhje (propozime teknike) dhe pregatit relacione dhe dokumenta të nevojshme për institucionet që do të marrin pjesë për zgjidhjen problemet që dalin gjatë zbatimit të punimeve.
 •  Mer pjesë në komisione apo grupe pune të ndryshme të ngritura me urdhër të Kryetarit apo të drejtorit të drejtorisë për çështje të ndryshme
  1. LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

 

 1.  KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;
 •  Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 • Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master shkencor” në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë.

 Të ketë minimalisht të paktën 3 vjet eksperiencë në fushën përkatëse.

 

 1.  DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore ne fuqi.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, brenda datës ​04.06.2024.

 

 1.  REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 06.06.2024 njësia e burimeve njerezore në Bashkinë e Korçës do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe stendat e informimit të publikut, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerezore (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

 

 1. FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

 • Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
 • Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar;
 • Ligji Nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”;
 • Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;
 • Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.
 • Ligji nr.107, datë 30.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” i ndryshuar;
 • VKM nr.408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” e ndryshuar;
 • VKM nr.671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”;

VKM nr. 38 date 18.01.2017 " Për Miratimin e Rregullave të Ndërveprueshmërise të të Dhënave, Grupeve të të Dhënave dhe Shërbimeve Gjeohapësinore"

 

 1. . MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar. Kandidatët do të vlerësohen për pervojen, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al” http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 .

 

 

 1. DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Drejtoria e Burimeve Njerezore do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe stendat e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

2. NGRITJA NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Vetëm në rast se nga pozicioni i cituar në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ky pozicion është  vakant, ky pozicion  është i  vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

Këtë informacion do ta merrni në faqen e Bashkisë Korçë, duke filluar nga data 06.06.2024.

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë.

 

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

 Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 

a-Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c-Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

d-Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master shkencor” në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë.

e-Të ketë minimalisht të paktën 3 vjet eksperiencë në fushën përkatëse.

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët (nëpunës civilë) duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i aplikantit në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta;
 • Fotokopje e notërizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Aktin e emërimit në shërbimin civil;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka mase displinore ne fuqi;
 •  Cdo dokumentacion tjetër që vërteton dokumentet e përmendura në jetëshkrimin tuaj.
 • Letër motivimi
 • Certifikatë e  përbërjes familjare;
 • Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm
 • Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhen pranë njësisë së Burimeve Njerëzore, Bashkia Korçë ose nëpërmjet shërbimit postar, Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për proceduren e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë duhet të bëhet brenda dates 09.06.2024.

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 19.04.2024 Drejtoria e Burimeve Njerëzore  në Bashkinë e Korçës do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë dhe stendat e informimit të publikut, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

 • Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
 • Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar;
 • Ligji Nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”;
 • Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;
 • Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.
 • Ligji nr.107, datë 30.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” i ndryshuar;
 • VKM nr.408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” e ndryshuar;
 • VKM nr.671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”;
 • Vendimi i KKT-së nr.7  datë 08.02.2017 “Për miratimin e PPV-së së Bashkisë Korçë” dhe rregulloren vendore të planifikimit të territorit të Bashkisë Korçë;
 • VKM nr.207 datë 15.03.2017 “Për shpalljen e Qendrës Historike të qytetit të Korçës dhe miratimin e rregullores për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth”;
 • VKM nr.1096  datë 28.12.2015 “Për miratimin e Rregullave, kushteve e procedurave për përdorimin dhe menaxhimin e hapësirës publike”;
 • Ligji nr.8402 datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”; 
 • Ligji nr.9200 datë 26.02.2004 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8402 datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” ndryshuar me ligjin nr.9794 datë 23.07.2007 ndryshuar me  ligjin nr.9826 datë 01.11.2007;

VKM nr. 38 date 18.01.2017 " Për Miratimin e Rregullave të Ndërveprueshmërise të të Dhënave, Grupeve të të Dhënave dhe Shërbimeve Gjeohapësinore"

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet;
 •  Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;

b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë

e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;

c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të

lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al”.

http:/www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Korçë do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë në kategorine e ulët drejtuese do të marrin informacion në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, për fazat e mëtejshme të procedures së ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese,­ për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak si dhe për­ datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi. Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Bashkisë Korçë duke filluar nga data  19.06.2024.

KRYETARI I BASHKISË

                                                       Sotiraq Filo

 

back