Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • 1 (një) Specialist në Sektorin Teknologjisë së Informacionit, kategoria III.b.

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  • Ina Cini

 

  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 05.02.2024, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
  • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 12.02.2024, ora 13:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

   Në mungesë dhe me urdhër                                                       KRYETARI I BASHKISË   

                 Zv/Kryetare                                                                                   Sotiraq Filo

                 Besa Spaho

 

back