Njoftim

Për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse

të transportit të udhëtarëve të Bashkisë Korçë

Bazuar në ligjin nr. 8308, dt. 18.03.1998, "Për transportet rrugore", i ndryshuar, neni 15, neni 19; udhëzimin nr. 5627, dt. 18.11.2016, e Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e liçencave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”, të ndryshuar, neni 11; urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Korçë nr. 74, datë 29.01.2024, “Për përzgjedhjen e subjektit/subjekteve që do të liçencohen në linjat e rregullta rrethqytetëse të transportit rrugor të udhëtarëve të Bashkisë Korçë”:

Bashkia Korçë njofton zhvillimin e konkursit për përzgjedhjen e operatorit/operatorëve në linjat rrethqytetëse të transportit të udhëtarëve si më poshtë:

 

NR.

LINJA

NR. I MJETEVE

1.

Dardhë – Korçë – Dardhë

1 (një)

2.

Lekas – Korçë – Lekas

1 (një)

3.

Marjan – Korçë – Marjan

1 (një)

4.

Shtyllë – Vithkuq – Shtyllë

1 (një)

5.

Vinçan – Korçë – Vinçan

1 (një)

6.

Lavdar – Korçë – Lavdar

1 (një)

Subjekti fizik ose juridik duhet të disponojë automjete të përshtatshme për kryerjen e transportit të udhëtarëve dhe duhet të dorëzojë pranë Bashkisë Korçë dokumentacionin për pjesëmarrjen në konkurs në përputhje me kërkesat e udhëzimit nr. 5627, dt. 18.11.2016, të ndryshuar, si më poshtë:

 1. Kërkesa.
 2. Formulari i autodeklarimit (për drejtuesin / drejtuesit e veprimtarisë).
 3. Vërtetimi nga Gjykata (për drejtuesin / drejtuesit e veprimtarisë).
 4. Vërtetimi nga Prokuroria (për drejtuesin / drejtuesit e veprimtarisë).
 5. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti për drejtuesin / drejtuesit e veprimtarisë).
 6. Dokumentacioni i kredibilitetit bankar.
 7. Çertifikata e kompetencës profesionale në transportin rrugor (në rast se subjekti disponon më shumë së një mjet).
 8. Çertifikata e regjistrimit dhe ekstrakti i regjistrit tregëtar për të dhënat e subjektit  nga Q.K.B.
 1. Leja e qarkullimit (për çdo autobus).
 2. Çertifikata e kontrollit teknik (për çdo autobus).
 3. Akt-vlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit në transportin e udhëtarëve (për çdo autobus).
 4. Çertifikata e kalibrimit të tahografit (për çdo autobus).
 5. Kontrata për sigurimin e automjetit (për çdo autobus).
 6. Kontrata për sigurimin e pasagjerëve (për çdo autobus).
 7. Leja e drejtimit.
 8. Çertifikata e Aftësimit Profesional.
 9. Kontrata e punësimit (në rast se drejtuesi i mjetit nuk është pronar i tij).
 10. Kontrata me agjensinë për transport udhëtarësh brenda vendit.
 11. Vërtetim nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Korçë, mbi kryerjen e pagesës të taksave dhe tarifave vendore (për subjektet që kanë ushtruar aktivitet në periudhën e mëparshme).

Dokumentacioni dorëzohet në origjinal ose fotokopje e noterizuar.

Dokumentacioni të dorëzohet pranë Bashkisë Korçë, deri në datën 12.02.2024.

Kriteret bazë për klasifikimin e subjekteve, në rast se ka më shumë se një aplikant për linjën përkatëse, do të jenë sipas vendimit të Këshillit të Bashkisë Korçë nr. 111, datë 11.10.2018. Klasifikimi bazohet në :

1.   Vitin e prodhimit të automjetit.

2.  Numrin e viteve që subjekti mund të ketë ushtruar veprimtarinë në transportin e udhëtarëve me autobusë.

Për informacion më të detajuar subjektet e interesuara mund të drejtohen pranë Bashkisë Korçë.

 

back