Njoftim

Bashkia Korçë shpall “Thirrjen Për Aplikime” për të gjitha subjektet publike e private, të cilët janë të interesuar për të fituar statusin “ Pronar Social” në zbatim të nenit 23, pika 2 të ligjit Nr.22.2018 “ Për Strehimin Social”, i ndryshuar Ligji Nr. 48/2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 22/2018”. 

“Pronar Social” është çdo subjekt publik përveç njësive të vetëqeverisjes vendore, si edhe çdo subjekt privat, që investon në banesa sociale me qira ose që disponon banesa për t’i dhënë me qira, për familjet në nevojë për strehim.

Pronari Social mbështetet nëpërmjet financimeve për subvencionimin e qirasë për familjet përfituese të miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak.

Subjekt publik apo privat që disponon banesa për t’i  dhënë me qira  për familjet në nevojë për strehim, mund të aplikojë pranë bashkësisë fiton statusin “Pronar Social” kur:

a) Banesa e tij plotëson kushtet teknike dhe normat e strehimit në fuqi,

b)Qiraja me të cilën ofrohet banesa me qira nuk është më e lartë se qiraja mesatare në tregun e lirë,

c)Nënshkruan kontratën me Bashkinë Korçë, në të cilën bie dakord për mënyrën e menaxhimit të banesës së tij,

ç)Nënshkruan deklaratën se nuk do të refuzojë qiramarrësin për arsye që përbëjnë diskriminim. 

Pronari social dhe Bashkia Korçë në vijim do të nënshkruajnë një marrëveshje, që do të parashikojë: 

  • Afatin e marrëveshjes, i cili nuk duhet të jetë më pak se 3(tre) vjet;

  • Masën e qirasë mujore dhe mënyrën e shlyerjes së saj;

  • Mënyrën e administrimit të pronës dhe të marrëdhënieve me qiramarrësin.

  • Pronari social do të mbështetet nëpërmjet financimeve për subvencionin e qirasë për familjet përfituese. 

Aplikimet të dorëzohen pranë zyrës së informacionit pranë Bashkisë Korçë.

Afati I aplikimeve është deri në datën 31.01.2024.

 

back