Njoftim

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

POLICIA BASHKIAKE

 

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore” si dhe të ligjit Nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” ,VKM nr.452 datë 26.07.2023”Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake” ligji nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” I ndryshuar,Bashkia Korçë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në proçedurat për plotësimin e vendeve vakante në Policinë Bashkiake si më poshtë:

 

  • (5 pesë) Polic në Policinë e Bashkisë  Korçë

Kandidatët për polic (femra dhe meshkuj) duhet të plotësojnë kriteret e posaçme si vijon:

a.       të jetë shtetas shqiptar;

b.      të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

c.       të jetë në kushte  shëndetësore  që lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

d.      të ketë përfunduar  arsimin e mesëm të lartë;

e.       të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo një kundravajtje penale;

f.       ndaj tij /saj të mos jetë marë masë disiplinore e largimit nga puna që nuk është shuar osë të mos ketë masë disiplinore në fuqi:

g.      të mos jetë larguar nga Policia e Shtetit dhe Garda e Republikës për shkak të vlerësimeve kalimtare ose periodike ,të parashikuara nga legjislacioni në fuqi për punonjësit e Policisë së Shtetit:

h.      vërtetimin e besueshmërisë që lëshohet nga struktura vendore e Policisë së Shteti,me kërkesën e Bashkisë përkatëse,përpara pranimit në Policinë Bashkiake;

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionet si më sipër është:

Është punonjës i administrates publike, në varësi të Përgjegjësit të Policisë Bashkiake dhe  Drejtorit të Policisë Bashkiake dhe ka për detyrë :

1- Të zbatojë të gjitha kërkesat e përcaktuara në ligjin për policinë bashkiake, në rregulloren e  bashkisë, urdhërat dhe urdhëresat e dala nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimet e  Këshillit të Bashkisë si dhe cdo detyrë të ngarkuar gjatë orarit zyrtar dhe jo zyrtar nga eprorët.

2- Të sigurojë zbatimin e akteve  të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak.

3- Të parandalojë,konstatojë dhe shqyrtojë  kundërvajtjet përmes forcimit,inspektimit dhe monitorimit në zbatim të akteve të njësive të vetqeverisjes vendore brenda territorit të juridiksionit të saj.

4-Të marrë masa të sigurisë për zbatimin e planit të emergjencës së bashkisë ,për parandalimin e fatkeqësive  të ndryshme natyrore,si dhe të bashkëpunojë me strukturat e mbrojtjes civile pranë bashkisë dhe prefektit të qarkut për kapërcimin e tyre.

5-Të kontrrollojë zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor në territorin e juridiksionit te saj ,sipas parashikimeve në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe marveshjeve të bashkëpunimit që lidhen me Policinë e Shtetit.

6-Të vendosë kufizimin e qarkullimit në rrugë jashtë qëndrave të banuara për ditët e festave lokale në bashkëpunim me organet e Policisë së Shtetit.

7-Të bashkëpunojë me Policinë e Shtetit për mbikqyrjen e sigurisë brenda territorit të juridiksionit të saj.

8-Të bashkërendojë masat me Policinë Shtetit për ruajtjen e rendit e të qetësisë publike në raste të aktiviteteve  në territorin e juridiksionit të Bashkisë.

9-Të marrë masa sigurie në veprimtaritë sportive dhe ndeshjet e futbollit gjatë organizimit dhe zhvillimit të tyre si personel sigurie.

10-Të mbështetë strukturat përgjegjëse të bashkisë për strehimin social,për procedurat e zhvendosjes së individëve  ose familjeve nga vendbanimi a strehimi I tyre.

11-Të marrë masa për ruajtjen e objekteve në pronësi të bashkisë,si dhe të atyre që administrohen nga ana e saj.

12-Të mbikqyrë respektimin e normave etike detyruese të bashkëjetesës,të përcaktuara në rregulloren e administrimit të bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit.

13-Të mbështetë organet e inspektimit për zbatimin e legjislacionit për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit.

14-Të sigurojë ekzekutimin e sanksioneve për lidhjen dhe zgjidhjen e kontratës së qirasë së banesave sociale me qira dhe kufizimet mbi banesat me kosto të ulët ,të vendosura nga entet menaxhuese.

15-Të bashkërendojë punën me strukturat përkatëse kur konstaton veprimtari të paligjshme për mjedisin,natyrën,pyjet ,biodiversitetin dhe florën e egër.

16-Të bashkëpunojë me strukturat përgjegjëse të kontrrollit mbi gjuetinë, kur pengohen në kryerjen e detyrës

17-Të bashkëpunojë me strukturat përgjegjëse për ushtrimin e kontrollit për mbrojtjen e liqeneve ndërkufitare ,brigjeve ,zonave ujëmbledhëse si dhe veprimtaritë që ushtrohen në to.

18-Të verifikojë dhe kontrollojë zbatimin e kërkesave mbi nivelin kufi të zhurmës së lejuar nga personat fizikë e juridikë,që ushtrojnë veprimtari ,që gjenerojnë zhurma,në territorin e juridiksionit të tyre, në përputhje me legjislacionin në fuqi për zhurmat.

19-Të sigurojë zbatimin e akteve që përcaktojnë kryerjen e veprimtarive që trajtohen si veprimtari tregtare apo shërbimi,ambulante,në vende publike të përcaktuara paraprakisht nga organet e vetqeverisjes vendore.

20-Të verifikojë respektimin e normave ligjore në lidhje me përdorimin e tregjeve apo vende të autorizuara nga Bashkia të qeseve plastike mbajtëse,si dhe qeseve plastike mbajtëse të oxo-degradueshme apo të oxo-biodegradueshme dhe vendosjen e materialeve reklamuese të pijeve aloolike,pijeve energjike dhe pijeve të gazuara që përmbajnë sheqer të shtuar drejtuar të miturve.

21-Të mbështetë strukturat përgjegjëse të taksave dhe tarifave vendore në veprimtarinë e tyre.

22-Të sigurojë respektimin e normave ligjore në lidhje me ndalimin e pirjes së duhanit në mjetet e transportit publik,përfshirë taksitë dhe mjediset e përbashkëta ,në banesat me bashkëpronësi të detyrueshme.

23-Të sigurojë zbatimin e rregullave për përdorimin e hapësirave publike,për ndalimin e zenies së hapësirave publike,hedhjen e mbeturinave dhe mbrojtjen e monumenteve ,ndërtesave,parqeve dhe lulishteve publike.

24-Vëren ose konstaton ndërtimet e kundraligjshme,njofton dhe mbështet menjëherë strukturën përgjegjëse ndërtimore e urbanistike të bashkisë për vazhdimin e mëtjeshëm të procedurave ligjore.

25-Të sigurojë zbatimin e rregullave dhe procedurave për organizimin dhe funksionimin e shërbimit publik të varrimit dhe për administrimin e varrezave në territorin e juridiksionit të bashkisë.

26-Garanton zbatimin e përcaktimeve ligjore mbi afishimin e materialeve propagandistike në vendet jashtë përcaktimeve të bëra,duke hequr menjëherë cdo material propagandues të subjekteve zgjedhore.

 

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore dokumentacionin e mëposhtëm për aplikim dhe pranim:

a.       Kërkesë ;

b.      Jetëshkrimin;

c.       Fotokopje e kartës së identitetit;

d.      Fotokopjet e noterizuara të diplomës të arsimit të mesëm të lartë;

e.       Foto – 2(dy) copë me përmasa 4 * 6 cm;

f.       Raportin mjekoligjor mbi gjendjen shëndetsore;

g.      Çertifikatën e gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti);

h.      Vërtetim gjykate dhe prokurorie;

i.        Librezë pune ( në qoftë se ka punuar);

j.        Vlerësimin e fundit të punës ,kur aplikantët vijnë nga administrate publike;

k.      Vërtetimin që të mos ketë masë disiplinore të largimit nga puna që nuk është shuar ose të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

l.        Vërtetim që të  mos jetë larguar nga Policia e Shtetit dhe Garda e Republikës për shkak të vlerësimeve kalimtare ose periodike ,të parashikuara nga legjislacioni në fuqi ;

m.    Vërtetimin e besueshmërisë që lëshohet nga struktura vendore e Policisë së Shteti,me kërkesën e Bashkisë përkatëse,përpara pranimit në Policinë Bashkiake;

 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose pranë Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë,brenda 30(tridhjetë)ditëve kalendarike nga e nesërmja e shpalljes së proçedurës së pranimit.

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT

 Brenda 10 ditësh kalendarike nga përfundimi i afatit të aplikimit,Komisioni Përzgjedhës në bazë të dokumentacionit të paraqitur,bën verifikimin paraprak të kandidatëve qe përmbushin kriteret e përcaktuara në shpalljen për konkurrim.

Kandidatët do të vlerësohen paraprakisht në lidhje me   dokumentacionin e dorëzuar  sipas  kritereve të përcaktuara në shpalljen për konkurrim.

 Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës do të njoftojë individualisht kandidatët që nuk janë kualifikuar dhe arsyet e moskualifikimit si dhe  kandidatët  fitues që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme.

REZULTATET PËR FAZËN E TESTIMIT ME SHKRIM

Faza e dytë e konkurrimit është testimi me shkrim.

Testimit me shkrim i nënshtrohen të gjithë kandidatët që janë kualifikuar .

-Kandidati paraqitet me letërnjoftim.

 

Testimi me shkrim kryhet brenda 20(njëzet)ditëve nga shpallja e listës së kandidatëve,që plotësojën kriteret ligjore për tu pranuar në Policinë Bashkiake.

Kandidatët në testimin me shkrim do të vlerësohen nëse zotërojnë njohuritë e nevojshme për kryerjen e detyrave të punonjësit të Policisë Bashkiake  .    

Rezultatet e testimit me shkrim dalin brenda ditës së testimit.

Kandidati  që merr mbi 60% të pikëve të përcaktuara  për testimin me shkrim njoftohet  për të vazhduar konkurrimin.

 

Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës do të njoftojë individualisht kandidatët që nuk janë kualifikuar dhe arsyet e moskualifikimit si dhe  kandidatët  fitues që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme.

Në përfundim të vlerësimit të testimit me shkrim,lista me rezultatet e testimit në rend zbritës publikohet në ambientet dhe në faqen zyrtare të bashkisë.

 

 REZULTATET PËR FAZËN E TESTIMIT FIZIK

Faza e tretë e konkurrimit është testimi fizik.

Testimit fizik  i nënshtrohen të gjithë kandidatët që kanë kaluar me sukses testimin me shkrim për pranim në Policinë Bashkiake.

Përmbajtja e testimit të aftësive fizike  dhe mënyra e vlerësimit të kandidatëve përgatiten nga institucioni arsimor i Policisë së Shtetit pranë ministrisë përgjegjëse për çështjet e rendit dhe sigurisë publike.

Kandidatët në testimin e aftësive fizike do të vlerësohen në lidhje me:

-Aftësitë psikomotore ,si shpejtësia ,shkathtësia fizike,rezistenca dhe koordinimi fizik.

Kandidati quhet fitues kur ka marrë më shumë se 60% të pikëve të përcaktuara për testimin e aftësive fizike.

Rezultatet e testimit fizik dalin brenda ditës së testimit.

Kandidatët fitues renditen sipas pikëve të marra në listën e kandidatëve të sukseshëm dhe njoftohen për intervistën.

Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës do të njoftojë individualisht kandidatët që nuk janë kualifikuar dhe arsyet e moskualifikimit si dhe  kandidatët  fitues që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme.

Në përfundim të vlerësimit të testimit fizik,lista me rezultatet e testimit në rend zbritës publikohet në ambientet dhe në faqen zyrtare të bashkisë.

 

REZULTATET PËR FAZËN E INTERVISTËS

Faza e tretë e konkurrimit është intervista.

Kandidatët që rezultojnë fitues në fazat e tjera të testimeve ,I nënshtrohen intervistës.

Kandidatët në intervista me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 Përshtatshmërinë dhe pranueshmërinë për   ushtrimin e detyrës.

Në këtë fazë të konkurrimit,totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 20(njëzet) pikë ,të cilat ndahen përkatësisht.

a)      Jetëshkrimi (CV) që konsiston në vlerësimin e arsimimit,të përvojës e të trajnimeve ,deri në 10 pikë:

b)      Intervista ,deri në 10 pikë:

 

Vlerësimi i kandidatëve bëhet brenda ditës së zhvillimit të intervistës dhe njësia e burimeve njerëzore njofton kandidatët për vlerësimin të nesërmen e zhvillimit të testimit.

Në përfundim të vlerësimit të testimit fizik,lista me rezultatet e testimit në rend zbritës publikohet në ambientet dhe në faqen zyrtare të bashkisë.

 

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI

 Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a-      Njohuritë mbi ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”

b-      Njohuritë mbi ligjin nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”

c-      Njohuritë mbi “VKM nr.452 datë 26.07.2023”Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Baskiake”.

d-     Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë.

e-      Ligji 10279 datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”.

f-       Ligjin Nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen paraprakisht në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar,testimin me shkrim,testimin fizik dhe intervistën me gojës.

Rezultati i përgjithshëm i kandidatit përcaktohet  mbi shumatoren e rezultateve të arritura nga testimi me shkrim,testimi fizik dhe intervista.

Totali I pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100(njëqind),të cilat ndahen përkatësisht:

a)testimi me shkrim,60(gjatëdhjetë)pikë:

b)testimi i aftësive fizike,20(njëzet) pikë:

c)intervista,20(njëzet) pikë.

Kandidatët renditen në listën përfundimtare sipas rezultateve të arritura në rend zbritës,sipas pikëve të marra.

Lista e kandidatëve ,që kanë rezultuar të sukseshëm,është e vlefshme për 1(një)vit,duke filluar nga data e përfundimit të procesit të pranimit.

Kandidatët me pikë të barabarta në procedurat e pranimit renditen sipas këtyre kritereve:

a)Në rast se kandidatët janë të gjinive të ndryshme ,atëherë renditet fillimisht kandidati që I përket gjinisë më pak të përfaqësuar:

b)Në rast se nuk zbatohet shkronja”a”,renditja e kandidatëve bëhet nëpërmjet shortit.

Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës do të njoftojë individualisht kandidatët fitues si dhe publikon listën e kandidatëve fitues në ambientet dhe faqen zyrtare të bashkisë përkatëse.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në ligjin nr.89/2022 :për Policinë Baskiake” dhe VKM nr.452 datë 26.07.2023.

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve (verifikimit paraprak,testimit të aftesive testimit me shkrim dhe intervistës me gojë) Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës publikon listën e kandidatëve  fitues në ambientet dhe faqen zyrtare të Bashkisë përkatëse,si dhe njofton individualisht kandidatët fitues.

 

 

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

back