Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 2 (DY) VENDE VAKANTE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 2 (dy) vende vakante   në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë, si më poshtë:

 

 • 2 (dy) Zjarrfikës luftues shpëtues në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë;

 

 1. Përshkrimi i përgjithshëm i vendit të punës
 • Shërbimi i MZSH-së është një strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme, misioni i të cilës është inspektimi, parandalimi me masat e marra për mbrojtjen nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidenteve të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut. Zjarrfikësi dhe personi i emëruar në strukturat e shërbimit të M.Z.SH. – së, i trajnuar profesionalisht për të ndërhyrë në shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin e jetës së njeriut, të gjësë së gjallë dhe të pronës.
 • Zjarrfikësi  ka për detyrë :
 • Të marrë dhe të dorëzojë shërbimin me përgjegjësi, duke kontrolluar mjetet dhe pajisjet personale dhe të përbashkëta të shërbimit. Për mangësitë e vrejtura të vejë në dijeni komandantin e shërbimit dhe të kërkojë dhe punojë për eleminimin e tyre.
 • Të njohë mirë detyrën e tij funksionale dhe të përpiqet maksimalisht për aftësimin profesional, të jetë në çdo kohë në gadishmëri të plotë, të dijë mirë radhën e veprimeve dhe të veprojë me shpejtësi dhe saktësi me marrjen e sinjalit për dalje në operacion.
 • Me marrjen e sinjalit të alarmit, të veprojë me shpejtësi dhe saktësi. Të marrë të gjitha pajisjet dhe mjetet e tij personale dhe të pajisjeve dhe mjeteve të nevojshme për operacionin. Të pozicionohet ne vendin e tij në automjet dhe të raportojë gadishmërinë e tij për lëvizje. Gjatë udhëtimit për në vendngjarje  të korigjojë dhe të të ndihmojë për të eleminuar ndonjë mangësi të vrejtur.
 • Me mbritjen në vendngjarje, të pozicionohet sipas urdhërit të drejtuesit të operacionit dhe të veprojë profesionalisht për zbatimin e detyrave dhe të urdhërave të tij.
 • Të bashkëpunojë dhe të bashkërendojë punën me shokun që vepron në krah dhe me forcat e tjera operacionale që veprojnë në operacion. Për çdo gjë të raportojë tek drejtuesi i operacionit.
 • Në të gjitha veprimet operacionale që kryen, t’i japë prioritet ruajtjes të jetës së njerëzve. Të jetë i aftë të japë Ndihmën e Parë dhe ta japë atë kur kërkohet.
 • Pas përfundimit të operacionit, të kujdeset për pajisjet, mjetet personale dhe pajisjet dhe  mjetet e tjera, e me kthimin në stacion t’i  rivendosë ato në gadishmëri.

 

 

 1. Kërkesat e përgjithshme për pranimin

Kandidati për pranimin në nivelin bazë të shërbimit vendor të MZSH-së duhet të plotësojë kriteret, si më poshtë vijon:

a) Të jetë shtetas shqiptar;
b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c) Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i/e aftë fizikisht për të kryer detyra me rrezik të shtuar;
ç) Të mos jetë i përjashtuar nga shërbimi zjarrfikës, Policia e Shtetit apo nga institucionet e tjera të administratës publike;
d) Të ketë mbaruar arsimin e mesëm;
dh) Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
e) Të mos ketë rekorde kriminale në organet e policisë dhe prokurorisë (vërtetim personaliteti nga organet e policisë dhe prokurorisë);
ë) Të jetë i/e moshës nën 30 (tridhjetë) vjeç;
f) Të ketë përfunduar testimin fiziko-profesional dhe kursin përkatës pranë Akademisë së Sigurisë ose në qendra të trajnimit zjarrfikës;
g) Të jetë me vendbanim sa më pranë stacionit të MZSH-së;
gj) Për gjininë mashkullore personi duhet të jetë me gjatësi jo më pak se 175 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë) cm;
h) Për gjininë femërore të cilat kanë prioritet, personi duhet të jetë me gjatësi jo më pak se 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) cm;
i) Të jetë me peshë trupore që t’i përgjigjet raportit të gjatësisë;
j) Të jetë i pajisur me dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të grupit “C”;

 

 

 1. Dokumentacioni dhe mënyra i dorëzimit për aplikantët

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a.  Formularin e aplikimit për pranimin në shërbimin e MZSH-së, i cili ndodhet bashkëngjitur shpalljes.

b. Fotokopje e kartës së identitetit ;
c. Çertifikatë familjare;
ç. Një kopje të jetëshkrimit (CV);
d. Dokumentin zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit;
dh. Raport mjeko-ligjor nga autoriteti kompetent, që vërteton “gjëndje të mirë shëndetësore dhe i/e aftë fizikisht për të kyer detyra me rrezik të shtuar”;
e. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, si dhe nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;
ë. Vërtetim i gjendjes Gjyqesore (Dëshmi Penaliteti )/ Formular vetëdeklarimi ;
f.  Fotokopje të librezës së punës e njësuar me origjinalin (nëse ka);
g. Çertifikata, trajnime profesionale, në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin (nëse ka);
gj. Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “C”;
h. Dokument i lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.

 

 

 1. Kërkesat për rikthimin në shërbimin e MZSH-së

Sipas nenit 57 të Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” , një person mund të rikthehet në shërbimin e MZSH-së vetëm nëse ai ka ndërprerë marrëdhëniet e punës me strukturat e tij brenda 5 (pesë) viteve të fundit. Për rikthimin në shërbimin e MZSH-së, i interesuari duhet të paraqesë pranë strukturave përkatëse të burimeve nejrëzore dokumentacionin si më poshtë:

 1. Kërkesë me shrim për rikthim;
 2. Fotokopje e kartës së identitetit;
 3. Ceritifikatë familjare;
 4. Certifikatë të gjendjes shëndetësore;
 5. Vërtetim gjykate;
 6. Vërtetim prokurorie;
 7. Referenca për punët  e kryera gjatë periudhës që ka qenë në lirim.

 

 1. Afati i dorëzimit

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, brenda dates 22.11.2023

 

 1. Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

 

Në përfundim të afatit të verifikimit paraprak, Bashkia Korçë do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe në stendat e informimit të publikut  listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe kriteret e aplikimit, të kërkuara më sipër si dhe  për datën, vendin dhe orën e zhvillimit të procedurave.
Kandidatët e skualifikuar kanë të drejtë të ankimohen pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Protokoll-Arkiva dhe Shërbimeve Mbështetëse të Bashkisë Korçë. Afati i ankimimit është 5 (pesë) ditë nga data e shpalljes së rezultateve të verifikimit.

 

 

 1. Fusha kryesore mbi të cilën bazohet konkurimi

 

-  Ligjin nr.139, date 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
-  Ligji nr.152, datë 21.12.2015 ‘Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;
- VKM nr. 520 dt.25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri ”;

 • Ligji nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.

 

 

 1. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve
  Kandidatët që kualifikohen për të vazhduar procesin e pranimit në shërbimin e MZSH-së u nënshtrohen fazave të konkurrimit, sipas rendit të mëposhtëm:
  a) Testim me shkrim;
  b) Testim i aftësive fizike;
  c) Intervistë me gojë;
  ç) Testimi psikologjik;
  d) Verifikim përfundimtar i aplikantit.

 

 

 1. Procedura e konkurimit do të ndjekë këto faza:

 

- Testimi me shkrim, shërben për të vlerësuar nëse aplikanti zotëron njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për kryerjen e detyrave të punonjësit të shërbimit të MZSH-së. Aplikantët që kanë marrë 70% të pikëve të përcaktuara për testin me shkrim, do të njoftohen për të vazhduar procesin e testimit të aftësive fizike.
- Testimi i aftësive fizike, teston aftësitë psiko-motore, ku përfshihen: shpejtësia, shkathtësia fizike, rezistenca, forca muskulare dhe koordinimi fizik, të domosdoshme për punën e punonjësit të shërbimit të MZSH-së. Aplikantët që kanë marrë mbi 60% të pikëve maksimale vazhdojnë procesin e testimit.
- Intervista me gojë konsiston në testimin e aftësitëve të aplikantit për të komunikuar qartë, për të shprehur ide dhe koncepte, si dhe për të analizuar e për të marrë vendime.
- Testimi psikologjik konsiston në vlerësimin e aftësive të kandidatit për të reaguar në
mënyrën e duhur në kushtet e një stresi minimal;

 

Kandidatët fitues do të renditen sipas rezultateve të arritura dhe përzgjedhja e kandidateve për tu emëruar do të fillojë nga kandidati fitues që ka marë më shumë pikë.

 

 Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës do të shpallë fituesit në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe në stendat e informimit të publikut. Kandidatët jo fitues kanë të drejtë të ankimohen pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore të Bashkisë Korçë. Afati i ankimimit është 5 ditë nga data e shpalljes së rezultateve të testimit.

 

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

 

 

 

back