Njoftim

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”, në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të  Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 • 2 (dy) Specialistë për menaxhimin e borxhit të keq, Sektori për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave,në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit, kategoria  III.b.

Pozicioni  më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.

Vetëm në rast se ky pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton vakant, atëherë është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive) aplikohet në të njëjtën kohë.

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për LEVIZJE PARALELE:  09.09.2023

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 14.09.2023

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionet si më sipër është:

 • Mbi bazën e të dhënave të numrit dhe vlerave të familjeve/subjekteve/pronarëve të pasurive të paluajtëshme debitore të evidentuar që i nënshtrohen sistemit fiskal lokal si dhe realizimin e të ardhurave të krahasuara me vitet e mëparshme parashikon të ardhurat për buxhetin .
 • Bazuar në legjislacionin aktual në fuqi, vendimet e Këshillit të Bashkisë dhe aktet e tjera ligjore në fuqi ka autoritetin dhe kompetencat për të mbledhur detyrimet tatimore të papaguara, për të cilat nuk është ushtruar e drejta e ankimit apo kanë kaluar të gjitha fazat e shqyrtimit administrativ dhe gjyqësor, duke zbatuar mënyrat e vlerësimit të riskut, për të përcaktuar dhe zbatuar, në çdo rast, masën më të përshtatshme të mbledhjes me forcë, në mënyrë që të maksimalizojë mbledhjen e detyrimeve tatimore të papaguara.
 • Bazuar në të dhënat që merr nga Drejtoria Rajonale Tatimore, nga Q.K.B-ja si dhe në të dhënat në lidhje me arkëtimet e subjekteve te cilat i merr nga sektori i regjistrimit krijon dhe përpilon listën e subjekteve debitore.
 • Mbi bazën e të dhënave që disponon, krijon një regjistër elektronik dhe manual me të gjitha të dhënat për subjektet/familjet debitore, emrin e pronarit/familjarin, emrin e administratorit, nipt-in/ID e subjektit,  adresën e zhvillimit të aktivitetit si dhe vlerën totale të detyrimit (analizuar kjo sipas secilës taksë apo tarifë që subjekti ka detyrim për të paguar).
 • Sa herë që konstaton subjekte që nuk kanë paguar detyrimet përpilon dhe dërgon me postë rekomande, një njoftim me shkrim ku kërkon pagesën e plotë të detyrimit tatimor, për të cilat zbaton afatet ligjore bazuar në legjislacionin fiskal në fuqi.
 • Nëse tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor ne datën e caktuar dhe pas njoftimit me shkrim të dërguar  përpilon urdhër bllokimin e llogarive bankare të tatimpaguesit drejtuar çdo bankë dhe i firmos këto tek drejtuesi i njësisë vendore.
 • Përpilon masën e sigurimit të detyrimit tatimor e cila mund të jetë sipas rastit, barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore dhe i firmos këto tek drejtuesi i njësisë vendore.
 • Kordinon punën  me drejtorinë juridike për ndjekjen e hapave të tjera ligjorë të përcaktuar për vjeljen e detyrimeve nga subjektet debitore apo dhe të tretët që kanë lidhje me debitorin per te cilat ka ushtruar te gjitha kompetencat qëi jep ligji.
 • Ndjek proçedurën e pagimit te detyrimeve nga subjektet debitore në vazhdimësi.  
 • Jep të dhëna periodike javore, mujore, 3 (tre) mujore, 6 (gjashtë) mujore dhe vjetore në lidhje me vjeljen e detyrimeve nga debitoret dhe i paraqet pranë eprorit direkt.
 • Harton planin e punës si dhe ia paraqet eprorit direkt për konfirmim.
 • Kryen rakordime mujore me Drejtorinë e Financës në lidhje me detyrimet e paguara nga subjektet, pronarët e pasurive të paluajtëshme dhe familjarët të cilat i janë nënshtruar masave shtërnguese të cilat janë kontabilizuar më parë pranë Drejtorisë së Financës.
 • Në bashkëpunim me specialistët për kontrrollin dhe mbledhjen e të ardhurave iventarizon dhe kontrrollon në terren subjektet debitore dhe merr masat e ligjore në lidhje me arkëtimin e detyrimeve të papaguara. 
 • Është përgjëgjës për zbatimin orarit zyrtar si dhe etikën e veshjes dhe komunikimit
 • Është përgjegjës për kthimin e përgjigjeve për çdo shkresë, ankesë, brenda afateve të përcaktuara të cilat i delegohen nga eprori.
 • Punonjësi me kërkesë dhe urdher të eprorit  do të kryejë dhe detyra të tjera jashte përshkrimit të funksionit të tij.
 1. LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

 

 1.  KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;
 •  Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 • Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

       ç- Të zotërojnë nivelin minimal të diplomës “Master Profesional”, në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë.

 

 1. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
 • Fotokopje e notërizuar e diplomës;
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Aktin e emërimit në shërbimin civil;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore ne fuqi.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, brenda datës ​09.09.2023.

 

 1. REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 11.09.2023, njësia e burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë do të shpallë në faqen zyrtare të internetit të institucionit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

 1. . FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

 • Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
 • Ligjin nr. 9632, datë 31.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar;
 • UMF Nr 1. datë 12.01.2007“ Për përcaktimin e veprimtarive që trajtohen si veprimtari tregëtare apo shërbimi , ambulantë si dhe proçedurat e rregjistrimit të tyre në organin tatimor , i ndryshuar ;
 • UMF dhe MD nr. 655/1 , datë 06.02.2007, “ Për përcaktimin e Unifrormitetit të standarteve proçeduriale dhe të raportimit të sistemit të taksës vendore”;
 • Udhëzimi UMF Nr. 32, datë 31.12.2013, “ Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël” i ndryshuar ;
 • Ligjin nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar;
 • Udhëzimi nr. 26 datë 04.09.2008 “ Për taksat kombëtare” , i ndryshuar ;
 • Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar;
 • Udhëzimi nr 24, datë 02.09.2008 “ Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar;
 •  Ligji nr. 10 418 datë 21.04.2011 “ Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”;
 • Udhëzimi nr. 12 datë 18.05.2011 “ Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”, i ndryshuar ;
 • Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligji nr. 146/2014 datë 30.10.2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”;
 • Ligji nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për qendrën kombëtare të regjistrimit”;
 • Ligji nr.68/2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”;
 • Ligje, VKM, Udhezime që kanë të bëjnë më punën e Drejtorisë;
 • Vendime të Keshillit të Bashkisë;
 • Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;

Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

 

 1. . MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar. Kandidatët do të vlerësohen për pervojen, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al” http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 .

 

 1. DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në faqen zyrtare të internetit te Bashkisë Korçë dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerezore (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

 

 

2. PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Këtë informacion do ta merrni në faqen e Bashkisë Korçë, duke filluar nga data 11.09.2023

 

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

ç-   Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

dh- Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

       e- Të zotërojnë nivelin minimal te diplomës “Master Profesional”, në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
 • Fotokopje e notërizuar e diplomës;
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Letër motivimi;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Certifikatë e  përbërjes familjare;
 • Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm
 • Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm
 • Cdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhen pranë njësisë së Burimeve Njerëzore, Bashkia Korçë ose nëpërmjet shërbimit postar, Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive duhet të bëhet brenda datës ​14.09.2023.

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 24.09.2023, Bashkia Korçë do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë ekzekutive dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Bashkia Korçë, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

 • Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
 • Ligjin nr. 9632, datë 31.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar;
 • UMF Nr 1. datë 12.01.2007“ Për përcaktimin e veprimtarive që trajtohen si veprimtari tregëtare apo shërbimi , ambulantë si dhe proçedurat e rregjistrimit të tyre në organin tatimor , i ndryshuar ;
 • UMF dhe MD nr. 655/1 , datë 06.02.2007, “ Për përcaktimin e Unifrormitetit të standarteve proçeduriale dhe të raportimit të sistemit të taksës vendore”;
 • Udhëzimi UMF Nr. 32, datë 31.12.2013, “ Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël” i ndryshuar ;
 • Ligjin nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar;
 • Udhëzimi nr. 26 datë 04.09.2008 “ Për taksat kombëtare” , i ndryshuar ;
 • Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar;
 • Udhëzimi nr 24, datë 02.09.2008 “ Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar;
 •  Ligji nr. 10 418 datë 21.04.2011 “ Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”;
 • Udhëzimi nr. 12 datë 18.05.2011 “ Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”, i ndryshuar ;
 • Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligji nr. 146/2014 datë 30.10.2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”;
 • Ligji nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për qendrën kombëtare të regjistrimit”;
 • Ligji nr.68/2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”;
 • Ligje, VKM, Udhezime që kanë të bëjnë më punën e Drejtorisë;
 • Vendime të Keshillit të Bashkisë;
 • Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;

Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet;
 •  Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 • Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
 • Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;
 • Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë;

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al” http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 .

 

2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Korçë do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë Korçë dhe në “Portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit”  për fazat e mëtejshme të procedurës së pranimit në shërbimin civil të kategorisë ekzekutive: ­ për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak, ­ datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi; Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Bashkisë Korçë duke filluar nga data  24.09.2023

 

 

 

                                                   KRYETARI I BASHKISË

                                                       Sotiraq Filo

 

back