Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  NGRITJEN NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE

Niveli i diplomës “Master Shkencor” dega financë,Fakultetit i Ekonomisë

Kategoria e pagës III/a/1.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimi civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

  • 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Financës, në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Buxhetit dhe MFK-së në Drejtorinë e Përgjithshme e Financës, Buxhetit dhe MFK, kategoria  III/a/1.

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

-  Elda Lulani

 

  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 28.08.2023, ora 9:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
  • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 04.08.2023, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

 

 

                                                                     KRYETARI I BASHKISË

                                                                      Sotiraq Filo

back