Njoftim

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Niveli i diplomës “Master Shkencor” dega financë,Fakultetit i Ekonomisë

Kategoria e pagës III/a/1.

 

 • Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

 

 • 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Financës, në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Buxhetit dhe MFK-së në Drejtorinë e Përgjithshme e Financës, Buxhetit dhe MFK, kategoria  III/a/1.

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.

Vetëm në rast se ky pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton vakant, atëherë është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes ne detyre.

 Për të gjitha  procedurat (lëvizje paralele dhe ngritjen në detyrë) aplikohet në të njëjtën kohë.

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për LEVIZJE PARALELE: 28.07.2023

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për NGRITJE NË DETYRË: 02.08.2023

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionet si më sipër është:

 • Të identifikojë detyrat përkatëse që rrjedhin nga kuadri ligjor, dhe konkretisht detyra që lidhen me fushën e financës.
 • Të planifikojë realizimin e detyrave që i përkasin Sektorit të Financës.
 • Të organizojë punën e sektorit dhe të stafit që ka në varësi, detyrave që rrjedhin nga kuadri ligjor, si edhe sipas detyrave e udhëzimeve të caktuara nga Drejtori i Përgjithshëm
 • Kontrollon të gjitha shkresat të cilat përpilohen nga ana e punonjësve nën varësinë e përgjegjësit, si dhe shkresa e detyra të tjera, ku përgjegjësia e përgjigjes ndahet edhe me punonjës të drejtorive të tjera.
 • Mban kontakte me Drejtorin e Financës dhe Kontabilitetit, në mënyrë që të sigurojë koordinimin dhe raportim në kohë të duhur të informacionit me karakter financiar.
 • Përgatit dhe prezanton për miratim tek Drejtori i Financës dhe Kontabilitetit planin e punës së Sektorit.
 • Përgatit dhe prezanton për miratim tek Drejtori i Financës dhe Kontabilitetit objektivat e punës së Sektorit, në mënyrë periodike, sipas kalendarit të planifikimit;
 •  Raporton në mënyrë periodike, sipas intervaleve të planifikimit, për detyrat dhe objektivat e realizuara nga Sektori.
 •  Planifikon dhe raporton me kërkesë të Drejtorit të Financës dhe Kontabilitetit sipas nevojave të Sektorit.
 • LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

 1. KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;
 •  Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 • Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master shkencor”.

 Të ketë minimalisht të paktën 3 vjet eksperiencë në  institucion publik ose privat, me përvojë në fushën e menaxhimit financiar ose të financave publike.

 1. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore ne fuqi.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, brenda datës ​28.07.2023

 1. REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 30.07.2023 njësia e burimeve njerezore në Bashkinë e Korçës do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe stendat e informimit të publikut, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerezore (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

 1. FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

 • Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
 • Ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”;
 • Ligji nr. 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”;
 • Udhëzimi nr. 2 datë 06.02.2012 i Ministrisë së Financave “Për proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar;
 • Udhëzimi i MF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar;
 • Ligj nr. 152/2013  “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
 • Ligji nr. 9761  datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • VKM nr. 142 datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavaruara”;
 • VKM nr. 165 datë 02.03.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të vetëqeverisjes vendore”, i ndryshuar;
 • Vendim e Këshillit të Ministrave nr. 717 datë 23.06.2009 “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore”, të ndryshuar;
 • Ligj nr. 152/2015 datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;
 • VKM Nr.929 date 17.11.2010 “Për fondin e veçantë” i ndryshuar;
 • VKM nr.997 date 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit”;
 • VKM Nr.463 datë 16.06.2011 “Për kohën e punës dhe të pushimit”;
 • Udhëzimi nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 9228 datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”;
 • Njohuri mbi V.K.M nr. 25 datë 20.01.2001, “Për disa shtesa dhe ndryshimenë V.K.M nr.248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për organet e pushtetit lokal, institucionet shtetërore, qëndrore dhe lokale, si dhe të njësive që varen prej tyre”;
 • Udhëzimi nr. 9 datë 20.03.2018 “Për proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit”;
 • Udhëzimi nr. 1 datë 21.05.2021 “Përformën, elementët dhe plotësimin e listpagesës mujore të pagave dhe të urdhër shpenzimit për pagat në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”,
 • Udhëzimi nr. 17 datë 06.07.2021, “Për një ndryshim në udhëzimin  nr.13, datë 10.03.2020 “Për një ndryshim në udhëzimin nr. 24  datë 29.08.2019 “Për përdorimin e arkivës elektronike në procesin e ekzekutimit të buxhetit të shtetit nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme”;
 • Ligji nr. 87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” i ndryshuar;
 • Udhëzimi nr. 16 i MFE datë 03.04.2020 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”;
 • Udhëzimi nr. 37 datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”.
 • Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;
 • Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.
 1. MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar. Kandidatët do të vlerësohen për pervojen, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al” http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 .

1.1  DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Drejtoria e Burimeve Njerezore do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe stendat e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

. NGRITJA NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Vetëm në rast se nga pozicioni i cituar në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ky pozicion është  vakant, ky pozicion  është i  vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

Këtë informacion do ta merrni në faqen e Bashkisë Korçë, duke filluar nga data 30.07.2023

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë.

KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

 Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 

a-Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c-Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

d-Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master shkencor”

 Të ketë minimalisht të paktën 3 vjet eksperiencë në  institucion publik ose privat, me përvojë në fushën e menaxhimit financiar ose të financave publike.

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët (nëpunës civilë) duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i aplikantit në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta;
 • Fotokopje e notërizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Aktin e emërimit në shërbimin civil;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka mase displinore ne fuqi;
 •  Cdo dokumentacion tjetër që vërteton dokumentet e përmendura në jetëshkrimin tuaj.
 • Letër motivimi
 • Certifikatë e  përbërjes familjare;
 • Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm
 • Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhen pranë njësisë së Burimeve Njerëzore, Bashkia Korçë ose nëpërmjet shërbimit postar, Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për proceduren e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë duhet të bëhet brenda dates 02.08.2023

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 12.08.2023, , Drejtoria e Burimeve Njerëzore  në Bashkinë e Korçës do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë dhe stendat e informimit të publikut, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

 • Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
 • Ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”;
 • Ligji nr. 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”;
 • Udhëzimi nr. 2 datë 06.02.2012 i Ministrisë së Financave “Për proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar;
 • Udhëzimi i MF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar;
 • Ligj nr. 152/2013  “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
 • Ligji nr. 9761  datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • VKM nr. 142 datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavaruara”;
 • VKM nr. 165 datë 02.03.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të vetëqeverisjes vendore”, i ndryshuar;
 • Vendim e Këshillit të Ministrave nr. 717 datë 23.06.2009 “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore”, të ndryshuar;
 • Ligj nr. 152/2015 datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;
 • VKM Nr.929 date 17.11.2010 “Për fondin e veçantë” i ndryshuar;
 • VKM nr.997 date 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit”;
 • VKM Nr.463 datë 16.06.2011 “Për kohën e punës dhe të pushimit”;
 • Udhëzimi nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”;
 • Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore;
 • Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet;
 •  Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;

b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë

e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;

c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të

lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al”.

http://ëëë.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Korçë do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë në kategorine e ulët drejtuese do të marrin informacion në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, për fazat e mëtejshme të procedures së ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese,­ për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak si dhe për­ datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi. Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Bashkisë Korçë duke filluar nga data  12.08.2023

                                                   

                                                     KRYETARI I BASHKISË

                                                       Sotiraq Filo

 

back