Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Shkencave Humane

Kategoria e pagës III.b

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • 1 (një) Specialist për Mbrojtjen e të drejtave të Fëmijëvenë Sektorin e Shërbimeve Sociale, në Drejtorinë e Kujdesit Social, kategoria  III.b

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  • Vasilika Nole
  • Kristina Bogdani
  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 19.07.2023 ora 9:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
  • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 26.07.2023 ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

back