Njoftim

NJOFTIM

Në kuadër të programit “Qyteti Social” Bashkia Korçë zbaton projektet: “Qendra ditore për fëmijë, fuqizimi i fëmijëve Rom dhe Egjiptian”, “Qendra Komunitare për moshën e tretë ”

Bashkia Korçë njofton se kërkohen ambiente me qira për periudhën Janar - Dhjetor 2023 sipas kritereve të mëposhtme:

• Dy ambiente me sipërfaqe 140m2 në lagjen 8 dhe 15. Ky ambient duhet të jetë i ndarë në dy pjesë që komunikojnë me njëra - tjetrën. Një prej ambienteve duhet të jetë i pajisur me kuzhinë dhe orenditë e nevojshme në të, 10 tavolina ngrënie dhe 30 karrige. Ndërsa ambienti tjetër duhet të jetë i përshtatshëm si sallë studimi dhe i pajisur me banga e karrige për 30 nxënës, duhet të ketë një tualet dhe të jetë në kontakt të afërt me rrugën kryesore.

• Tre ambiente, specifikisht në lagjet 8, 12,15 me sipërfaqe mbi 60m2, të pajisura me një tualet, 10 tavolina dhe 40 karrige. Këto ambiente duhet të jenë në katet e para të banesave dhe gjithashtu në kontakt të afërt me rrugën kryesore.

Subjektet ose personat fizikë që kanë ambiente me kushtet e mësipërme, duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Kujdesit Social, Bashkia Korçë, dokumentacionin e mëposhtëm:

Oferta me vlerën e qirasë mujore të firmosura nga subjekti/personi fizik

Certifikatën e verifikimit të pronësisë të lëshuar nga ZRPP

Hartën treguese të regjistrimit të lëshuar nga ZRPP

Kartelën e pasurisë të lëshuar nga ZRPP

Fotokopje të kartës së identitetit për personat fizikë

Afati i fundit i dorëzimit të dokumentacionit është 5 ditë brenda publikimit të njoftimit.

back