Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Shkencave Humane

Kategoria e pagës III.b

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

  • 1 (një) Specialist për Mbrojtjen e të drejtave të Fëmijëvenë Sektorin e Shërbimeve Sociale, në Drejtorinë e Kujdesit Social, kategoria  III.b

Nuk ka kandidat  fitues

 

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

 

back