Njoftim

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Lloji  i diplomës “Master Shkencor” në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

  • 1 (një) Përgjegjës i Sektorit për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, në Drejtorinë e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit kategoria III.a/1.

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.

Vetëm në rast se ky pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton vakant, atëherë është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes ne detyre.

 Për të gjitha  procedurat (lëvizje paralele dhe ngritjen në detyrë) aplikohet në të njëjtën kohë.

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për LEVIZJE PARALELE: 20.11.2022

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për NGRITJE NË DETYRË: 25.11.2022

 

 

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

·         Mbi bazën e të dhënave të disponuara, mbi nr e bizneseve debitore, familjeve efektive/joefektive debitore, pronarëve të pasurive të paluajtëshme debitore si dhe në realizimin e të ardhurave të krahasuara me vitet e mëparshme parashikon të ardhurat për buxhetin.

·         Administron dhe kontrollon regjistrimin dhe pagimin e detyrimeve të familjarëve, pronarëve të pasurive të paluajtëshme dhe subjekteve të biznesit që janë identifikuar dhe ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Korçë.

·         Organizon, përpilon plane kontrolli dhe ndjek zbatimin e tyre në zona të ndryshme në territorin e Bashkisë Korçë për subjekte të ndryshme apo  kategori biznesi.

·         Kryen analiza e raporte mujore, 3 (tre) mujore, 6 (gjashtë) mujore dhe vjetore mbi ecurinë e sektorit dhe i paraqet pranë eprorit direkt.

·         Është përgjegjës për zbatimin korrekt dhe brenda afateve të të gjithë vendimeve të Këshillit Bashkiak apo urdhëresave dhe vendimeve të tjera në fuqi.

·         Ju kërkon llogari punonjësve në vartësi që të respektojnë afatet ligjore në realizimin e detyrave përkatëse si dhe bën vlerësimin peridik të punës së tyre referuar objektivave të vendosur, detyrave funksionale dhe etikës në punë.

·         Ndjek zbatimin e orarit zyrtar si dhe etikën e veshjes dhe komunikimit për çdo punonjës në varësi dhe në raste të konstatimit të shkëljes i relaton eprorit në lidhje me marjen e masave.

·         Koordinon punën me sektorin e regjistrimit, për arkëtimin e detyrimeve nga subjektet, pronarët e pasurive të paluajtëshme dhe familjet e regjistruara, ndjekjen e debitorëve duke bashkëpunuar këtu me Drejtorinë Juridike për zbatimin e masave shtrënguese ndaj tyre. Bazuar në legjislacionin aktual në fuqi, vendimet e Këshillit të Bashkisë dhe aktet e tjera ligjore në fuqi ka autoritetin dhe kompetencat për të mbledhur detyrimet tatimore të papaguara, për të cilat nuk është ushtruar e drejta e ankimit apo kanë kaluar të gjitha fazat e shqyrtimit administrativ dhe gjyqësor, duke zbatuar mënyrat e vlerësimit të riskut, për të përcaktuar dhe zbatuar, në çdo rast, masën më të përshtatshme të mbledhjes me forcë, në mënyrë që të maksimalizojë mbledhjen e detyrimeve tatimore të papaguara.

·         Bazuar në të dhënat që merr nga Drejtoria Rajonale Tatimore, nga Q.K.B-ja si dhe në të dhënat në lidhje me arkëtimet e subjekteve te cilat i merr nga sektori i regjistrimit krijon dhe përpilon listën e subjekteve debitore.

·         Mbi bazën e të dhënave që disponon, krijon një regjistër elektronik dhe manual me të gjitha të dhënat për subjektet/familjet debitore, emrin e pronarit/familjarin, emrin e administratorit, nipt-in/ID e subjektit,  adresën e zhvillimit të aktivitetit si dhe vlerën totale të detyrimit (analizuar kjo sipas secilës taksë apo tarifë që subjekti ka detyrim për të paguar).

·         Ndjek proçedurën e pagimit te detyrimeve nga subjektet debitore në vazhdimësi.  Kryen rakordime mujore me Drejtorinë e Financës në lidhje me detyrimet e paguara nga subjektet, pronarët e pasurive të paluajtëshme dhe familjarët të cilat i janë nënshtruar masave shtërnguese të cilat janë kontabilizuar më parë pranë Drejtorisë së Financës.

·         Në bashkëpunim me specialistët për kontrrollin dhe mbledhjen e të ardhurave iventarizon dhe kontrrollon në terren subjektet debitore dhe merr masat e ligjore në lidhje me arkëtimin e detyrimeve të papaguara.

 

1.      LËVIZJA PARALELE

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

 

1.1  KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a-      Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;

b-       Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c-   Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”; Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

d-     Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master shkencor” në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë.

e-      Të ketë minimalisht 3-vjet eksperiencë pune në fushën e ekonomisë.

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, dokumentat si më poshtë:

a-       Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta

b-       Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);

c-       Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d-      Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e-       Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f-        Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g-       Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h-       Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore ne fuqi.

i-         Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Korçë, brenda datës ​20.11.2022.

 

1.3  REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 22.11.2022, njësia e burimeve njerezore në Bashkinë e Korçës do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe stendat e informimit të publikut, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerezore (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

 

1.4  FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

·         Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;

·         Ligjin nr. 9632, datë 31.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar;

·         UMF Nr 1. datë 12.01.2007“ Për përcaktimin e veprimtarive që trajtohen si veprimtari tregëtare apo shërbimi , ambulantë si dhe proçedurat e rregjistrimit të tyre në organin tatimor , i ndryshuar ;

·         UMF dhe MD nr. 655/1 , datë 06.02.2007, “ Për përcaktimin e Unifrormitetit të standarteve proçeduriale dhe të raportimit të sistemit të taksës vendore”;

·         Udhëzimi UMF Nr. 32, datë 31.12.2013, “ Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël” i ndryshuar ;

·         Ligjin nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar;

·         Udhëzimi nr. 26 datë 04.09.2008 “ Për taksat kombëtare” , i ndryshuar ;

·         Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar;

·         Udhëzimi nr 24, datë 02.09.2008 “ Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar;

·          Ligji nr. 10 418 datë 21.04.2011 “ Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”;

·         Udhëzimi nr. 12 datë 18.05.2011 “ Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”, i ndryshuar ;

·         Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;

·         Ligji nr. 146/2014 datë 30.10.2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”;

·         Ligji nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për qendrën kombëtare të regjistrimit”;

·         Ligji nr.68/2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”;

·         Ligje, VKM, Udhezime që kanë të bëjnë më punën e Drejtorisë së të Ardhurave;

·         Vendime të Keshillit të Bashkisë;

·         Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore.

·         Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

 

1.5  MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe për vlerësimet e rezultateve individale në punë. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

-          Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”.

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

 

1.6  DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Drejtoria e Burimeve Njerezore do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” në faqen e internetit të Bashkisë Korçë dhe stendat e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

2. NGRITJA NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Vetëm në rast se nga pozicioni i cituar në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ky pozicion është  vakant, ky pozicion  është i  vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

Këtë informacion do ta merrni në faqen e Bashkisë Korçë, duke filluar nga data 22.11.2022.

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë.

 

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët në procedurën e ngritjes në detyrë  janë:

Për nëpunësit civilë:

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar.

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi (të vertetuar me një dokument nga institucioni);

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” ose “Shumë mirë”;

ç- Niveli i diplomës duhet të jetë “Master Shkencor” në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë.

d-    Të ketë minimalisht 3-vjet eksperiencë pune në fushën e ekonomisë.

 

 

2.2  DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët (nëpunës civilë) duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a-       Jetëshkrim i aplikantit në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta;

b-       Fotokopje e notërizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);

c-       Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d-      Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e-       Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f-        Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g-       Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h-       Aktin e emërimit në shërbimin civil;

i-         Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka mase displinore ne fuqi;

j-          Cdo dokumentacion tjetër që vërteton dokumentet e përmendura në jetëshkrimin tuaj.

k-       Letër motivimi

l-         Certifikatë e  përbërjes familjare;

m-     Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm

n-       Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhen pranë njësisë së Burimeve Njerëzore, Bashkia Korçë ose nëpërmjet shërbimit postar, Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për proceduren e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë duhet të bëhet brenda dates 25.11.2022.

 

2.3  REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 05.12.2022 , Drejtoria e Burimeve Njerëzore  në Bashkinë e Korçës do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë dhe stendat e informimit të publikut, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifikimit.

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMIDHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim për njohuritë mbi:

·         Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;

·         Ligjin nr. 9632, datë 31.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar;

·         UMF Nr 1. datë 12.01.2007“ Për përcaktimin e veprimtarive që trajtohen si veprimtari tregëtare apo shërbimi , ambulantë si dhe proçedurat e rregjistrimit të tyre në organin tatimor , i ndryshuar ;

·         UMF dhe MD nr. 655/1 , datë 06.02.2007, “ Për përcaktimin e Unifrormitetit të standarteve proçeduriale dhe të raportimit të sistemit të taksës vendore”;

·         Udhëzimi UMF Nr. 32, datë 31.12.2013, “ Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël” i ndryshuar ;

·         Ligjin nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar;

·         Udhëzimi nr. 26 datë 04.09.2008 “ Për taksat kombëtare” , i ndryshuar ;

·         Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar;

·         Udhëzimi nr 24, datë 02.09.2008 “ Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar;

·          Ligji nr. 10 418 datë 21.04.2011 “ Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”;

·         Udhëzimi nr. 12 datë 18.05.2011 “ Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”, i ndryshuar ;

·         Ligji nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;

·         Ligji nr. 146/2014 datë 30.10.2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”;

·         Ligji nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për qendrën kombëtare të regjistrimit”;

·         Ligji nr.68/2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”;

·         Ligje, VKM, Udhezime që kanë të bëjnë më punën e Drejtorisë së të Ardhurave;

·         Vendime të Keshillit të Bashkisë;

·         Ligje te tjera të cilat veprojnë në organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore.

·         Aktet nënligjore të ligjeve të sipër përmendura si dhe çdo VKM që lidhet me ligjet e sipër përmendura dhe me pozicionin e punës.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

2.5  MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;

b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë

e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;

c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të

lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”.

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

 

2.6  DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Korçë do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë në kategorine e ulët drejtuese do të marrin informacion në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, për fazat e mëtejshme të procedures së ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese,­ për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak si dhe për­ datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi. Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Bashkisë Korçë duke filluar nga data 05.12.2022.

 

 

 

                                                           KRYETARI I BASHKISË

                                                       Sotiraq Filo

back