Njoftim

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

POLICIA BASHKIAKE

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore” si dhe të ligjit Nr. 8224 datë 23.04.1998 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe të Komunës”, i ndryshuar me ligjin nr.8335 datë 23.04.1998 si dhe në “Urdhërin e përbashkët për miratimin e Rregullores së brendshme “TIP” të Policisë Bashkiake dhe të Komunës”, Bashkia Korçë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në proçedurat për plotësimin vendeve vakante në Policinë Bashkiake si më poshtë:

 • Polic në Policinë e Bashkisë  Korçë (4 policë)

Kandidatët për polic (femra dhe meshkuj) duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 - Të jetë shtetas shqiptar;

- Të kenë  kryer arsimin e mesëm;

- Të jetë i moshës nga 19-27 vjeç;

 - Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar;

- Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;

- Të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore dhe të drejtësisë me vendim të formës së prerë;

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionet si më sipër është:

Është Punonjës i administrates publike, në varësi direkte nga  Kryeinspektori i Policisë Bashkiake dhe ka për detyrë :

1- Të zbatojë të gjitha kërkesat e përcaktuara në ligjin për policinë bashkiake në rregulloren e  bashkisë, urdhërat dhe urdhëresat e dala nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimet e   Këshillit të Bashkisë si dhe cdo detyrë të ngaruar gjatë orarit zyrtar dhe jo zyrtar nga kryeinspektori.

2- Të sigurojë zbatimin e urdhërave të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë në lidhje me personat juridikë ose fizike që nuk plotësojnë conform ligjit detyrimet financiare  e fiskale ndaj bashkisë , si dhe çdo detyrim tjetër pasuror ndaj tyre.

3- Të zbatojë urdhërin e Kryetarit të Bashkisë  nr.236 datë.26.05.2016 për ndalimin e kullotjes së kafshëve Brenda qëndrave të banuara të qyteteve dhe fshatrave, në tokat bujqëore ne afërsi të kanale kullues dhe vaditës si dhe pirja e ujit nga kafshët në burime ujore që nuk janë përcaktuar për vende pirje uji nga kafshët nga Bashkia Korçë ne bashkëpunim me sektorin veterinar.

4- Të zbatojë urdhërin e Kryetarit të Bashkisë  nr .136 datë.18.04.2016 për Sekuestrimin e mallrave të subjekteve dhe individëve që ushtrojnë aktivitet tregetar në hapsira publike pa leje nga Bashkia Korçë dhe në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.

5- Të konstatojë e parandalojë ndotjet e mjedisit , hedhjet e mbeturinave të ndryshme në bashkëpunim me sektorët përkatës.

6- Të marrë masa për ruajtjen e rendit dhe të qetësisë publike, duke shmangur zëniet, zhurmat si edhe veprime të tjera që bien në kundërshtim me ligjin dhe ju shkaktojnë shqetësime banorëve.

7- Të parandalojë dhe veprojë menjeherë ndaj kundërvajtjeve administrative tek drejtuesit  e automjeteve, të cilët zenë hapsirat publike (rrugë, trotuar etj ) nga parkimi i automjeteve jashte vendeve të miratuara nga Bashkia. Në këto rastë të bëjë bllokimin e automjetit dhe të vendosë gjobë konform ligjit për policinë bashkiake.

8- Të ketë nën kontroll territorin e bashkisë dhe të ndërhyje mejëhere. per të ndaluar e shmangur ndërtimet e paligjshme; të ndaloje zënien e hapesirave publike, si: rrugë, trotuare, troje, ndërtesa e objekte publike të bashkise, si dhe të marrë pjesë aktive për lirimin e tyre.

9-Të kontrollojë marrjen e masave të sigurisë që kanë të bëjnë  me fatkeqësitë e ndryshme natyrore dhe të ndihmojë në kapercimin e tyre duke iu dhënë gjithashtu ndihmë  të dëmtuarve në raste urgjence.

10- Për shkeljet e vërejtura punonjësit e policisë bashkiake kanë të drejtë të marin masë administrative në vënd  për   personat përgjegjës në masën që parashikohet në ligj.

11- Kryen edhe detyra të tjera që i ngarkohen nga eprori më i afërt ose Kryetari i  Bashkisë.

 

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Curriculum vitae
 3. Certifikatë e  përbërjes familjare;
 4. Fotokopje e kartës së identitetit
 5. Dëftesë ose diplomë të noterizuar
 6. Listë e notave e noterizuar
 7. Dëshmi kualifikimi ( në qoftë se ka)
 8. Librezë pune ( në qoftë se ka punuar);
 9. Dëshmi e gjendjes mjekësore
 10. Dëshmi e gjendjes gjyqësore
 11. Vërtetim gjykate dhe prokurorie
 12. Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm
 13. Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm
 14. Vetdeklarim i gjëndjes gjyqësore

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose pranë Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë brenda datës 04.11.2022.

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT

 Në datën 11.11.2022, Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës do të njoftojë individualisht kandidatët fitues që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet testimi.

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI

 Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë mbi ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”
 • Njohuritë mbi ligjin nr.8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar)
 • Njohuritë mbi Rregulloren së Brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës.
 •  Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë.
 • Ligji nr. 10279 datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”.

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar, për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën. Kandidatët në testimin me shkrim dhe intervistën me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Kandidatët në testimin me shkrim dhe intervistën me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me punën;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, (testimit me shkrim dhe intervistës me gojë) Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Korçës do të  njoftojë individualisht fituesit.

 

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

 

back