Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Shkencave Humane

Kategoria e pagës III.b

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

  • 1 (një) Specialist për Mbrojtjen e të drejtave të Fëmijëvenë Sektorin e Shërbimeve Sociale, në Drejtorinë e Kujdesit Social, kategoria  III.b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit

 

 

 

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

back