Njoftim

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE NË DREJTORINË E KUJDESIT SOCIAL

Bazuar në nenin 64 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142, datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavarura”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 165, datë 02.03.2016 “ Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrative të vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 111 datë 23.02.2018 “Për krijimin dhe funksionimin e fondit social“, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 150 datë 20.03.2019 “Për metodologjinë e llogaritjes së fondeve për financimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror”,  Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendit vakant në Drejtorinë e Kujdesit Social, si më poshtë:

 • 1 Psikolog në Sektorin e Shërbimeve për Fëmijët me Aftësi Ndryshe në Drejtorinë e Kujdesit Social (me kohë të pjesshme)

 

 1. Kandidatët për Psikolog në Sektorin e Shërbimeve për Fëmijët me Aftësi Ndryshe në Drejtorinë e Kujdesit Social duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3.  Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 4.  Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të gjykatave shqiptare dhe/ose të huaja për vepra penale kundër personit, të kryera me dashje, sipas përcaktimeve në kreun II, të pjesës së posaçme të Kodit Penal;
 6. Të mos jetë marrë ndaj tij nga gjykatat shqiptare dhe/ose të huaja asnjë vendim që lidhet me masat mbrojtëse ndaj dhunës në familje;
 7. Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga detyra;
 8. Të zotërojë minimalisht nivelin e diplomës Bachelor në fushën përkatëse Psikolog;
 9. Preferohen kandidatët që kanë trajnimin dhe çertifikimin në fushën e mbrotjes së të drejtave të fëmijëve.
 1. Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

     Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Kërkesë me shkrim;
 • Curriculum vitae;
 • Certifikatë e  përbërjes familjare;
 • Fotokopje e kartës së identitetit;
 • Diplomë të noterizuar;
 • Listë e notave e noterizuar;
 • Dëshmi kualifikimi për trajnimin në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve ( në qoftë se ka punuar);
 • Librezë pune ( në qoftë se ka punuar);
 • Rekomandim nga punëdhënësi i mëparshëm (në qoftë se ka punuar);
 • Dëshmi e gjendjes mjekësore;
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
 • Vërtetim gjykate dhe prokurorie;
 • Foto – 2 copë me përmasa 4 * 5.5cm;
 • Foto – 1 copë e madhe me përmasa 9* 12 cm;
 • Vetdeklarim i gjëndjes gjyqësore.

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë brenda datës 16.10.2022.

 

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT

Në datën 17.10.2022 Drejtoria e Burimeve Njerëzore  në Bashkinë e Korçës do të njoftojë individualisht kandidatët fitues që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme.

 

 

                                                      KRYETARI I BASHKISË

                                                       Sotiraq Filo

back