Njoftim

Njoftim

Mbështesim Prodhimin e Grurit në Vend!

Ka filluar fushata e informimit për mbështetjen për kultivimin e grurit për sezonin e ri të mbjelljeve për sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 HA, në vlerën 30.000 lekë për HA.

Përfitues të mundshëm: Fermerë Individualë, SHBB, Person Fizik ose Juridik

Aplikanti duhet të ketë NIPT fermeri aktiv

• Toka të jetë në pronësi ose në përdorim (qira, huapërdorje etj.)
• Faturë të fiskalizuar për blerjen e farës dhe plehrave kimike.
Dokumentacioni që dorëzohet nga aplikanti pas përfshirjes në listën e subjekteve të kualifikuara:
• Dokumentacioni i pronësisë së tokës apo përdorimit.
Fermerët ftohen të aplikojnë në portalin e-Albania nga data 1 Shtator, 2022 deri në datën 23 Shtator, 2022. Aplikantët mund të asistohen nëpërmjet numrit jeshil 08008383, nga specialistët e Agropika-ve dhe Agjencive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në territor.
Pagesat do të kryhen brenda vitit 2022 për sipërfaqet e mbjella dhe kontrolluara në parcelë.
Merrni më shumë informacion në www.bujqesia.gov.al, pranë zyrave të bujqësisë, Agropikave, apo bashkoju një prej aktiviteteve tona informuese.
back