Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Lloji  i diplomës “Master Shkencor”

në një nga degët e Fakultetit

të Ekonomisë.

 

Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

 

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit për kadastres fiskale, vlerësimit dhe shërbimit të taksapaguesve, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, në Drejtorinë e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit kategoria III.a/1.

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit:

- Bruna Felau

  • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 22.09.2022 ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

 

                                                                                                   KRYETARI I BASHKISË

                                                                                        Sotiraq Filo

back