Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”,

në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë dhe/ose në Fakultetin e Drejtësisë

Kategoria e pagës IV.a

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

  • 1 (një) Specialist i  logjistikës në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore Protokoll-Arkivës dhe Shërbimeve Mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore kategoria IV.a.

 

Kandidati  fitues është:

  • Juli Qose

 

                                                                                    KRYETARI I BASHKISË

                                                                                   Sotiraq Filo

 

 

back