Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESËM DREJTUESE

Lloji  i diplomës “Master Shkencor” në fakultetin e  Inxhinierisë së Mjedisit/ Pyjeve

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritje në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Pyjeve dhe Kullotave, kategoria II.b.

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

- Johan Marko

 

  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.06.2022, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
  • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 30.06.2022, ora 13:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

 

                                                      KRYETARI I BASHKISË

                                                       Sotiraq Filo

 

back