Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

në fushën e urbanistikës, arkitekturës, inxhinierisë së ndërtimit, topografisë etj.

Kategoria e pagës III.b

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

  • 1 (një) Specialist Projektues, në Sektorin e Planifikimit të Territorit, në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës III.b.

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  • Arsen Qosja

 

  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.06.2022, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
  • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 30.06.2022, ora 13:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

 

 

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

 

back